Usługi powiernicze

 

Usługi powiernicze adresowane są do osób, które ze względów osobistych bądź innych nie chcą ujawniać swojego udziału w transakcjach, które są przeprowadzane na ich rzecz.

 

Istota powiernictwa

 

Podstawą usług powierniczych jest porozumienie pomiędzy osobą, która chce wykonać pewną operację gospodarczą a zawodowym „pośrednikiem” (powiernik). Na mocy takiego porozumienia powiernik zobowiązuje się wykonać operacje we własnym imieniu, ale na rzecz swojego mocodawcy (tzw. zastępstwo pośrednie).

Dzięki takiemu rozwiązaniu klient powiernika zachowuje anonimowość: to nazwa powiernika, a nie jego klienta figuruje na umowach i dokumentach transakcyjnych, ale jednocześnie powiernik ma obowiązek przenieść na swojego klienta wszystko, co uzyskał w realizacji porozumienia powierniczego.

Ponadto, powiernik zobowiązuje się nie korzystać z uprawnień, jakie nabył na rzecz swojego klienta poza sposobem, który mocodawca wskazał w swoich instrukcjach.

Transakcje powiernicze oferują możliwość realizowania transakcji z zachowaniem bardzo wysokiego poziomu anonimowości dla podmiotów.

 

Usługi powiernicze

 

Wśród swoich usług Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje m.in.:

  • powiernicze nabycie nieruchomości (nabycie w imieniu własnym, ale na rzecz innego podmiotu);
  • powiernicze przechowanie wartości majątkowych (sprawowanie władztwa nad wartościami majątkowymi w imieniu innej osoby, w zakresie wynikającym z instrukcji tej osoby);

Kancelaria Prawna Skarbiec nie udziela wsparcia w wykorzystaniu transakcji opartych na powiernictwie do czynności sprzecznych z prawem albo nieetycznych, takich jak tzw. firmanctwo, dokonywanie czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli bądź udaremnianie lub ograniczanie zaspokojenia należności wierzycieli poprzez dokonywanie oszukańczego transferu majątku.

Kancelaria Prawna Skarbiec przestrzega w tym zakresie nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również wytycznych Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) oraz innych globalnych dobrych praktyk i standardów w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Usług powierniczych Kancelarii Prawnej Skarbiec nie należy utożsamiać z prowadzeniem działalności powierniczej, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani inną działalnością gospodarczą wymagającą koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.