Due Diligence – ochrona prewencyjna firm

Kancelaria Prawna Skarbiec realizuje usługę due diligence w obszarze prawnym, podatkowym i finansowym. Nasi eksperci badają sytuację przejmowanego bądź nabywanego podmiotu, oceniają zasadność przeprowadzenia transakcji, wskazują potencjalne ryzyka i wyceniają wartość przedsiębiorstwa.

W związku z dynamicznym rozwojem sektora przedsiębiorstw transakcje dotyczące restrukturyzacji, połączeń, fuzji czy przejęć są coraz bardziej skomplikowane i wymagają analizy wielu obszarów (podatkowy, prawny, finansowy, techniczny czy handlowy). Przedsiębiorcy nie zawsze mają wiedzę jak sprawdzić rzetelność podmiotu, z którym dokonywana jest transakcja i jak zweryfikować jej prawidłowość. Jednocześnie kary za nieprawidłowości są coraz wyższe zarówno w kodeksie karnym skarbowym jak i ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych aktach prawnych. Z pomocą przychodzi due diligence, czyli proces gwarantujący dochowanie należytej staranności.

 

Due diligence prawny

 

W ramach usługi wykonujemy:

 • Badanie umów z kontrahentami.
 • Szacowanie ryzyka wystąpienia sporów sądowych.
 • Analiza dokumentacji przedsiębiorstw i fundacji.
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Analiza sporów prawnych.
 • Analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w tym struktury własnościowej.
 • Ocena praw własnościowych i umów.
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk prawnych.

 

Usługa polega na dokładnym zbadaniu kwestii prawnych związanych z danym przedsięwzięciem lub transakcją, a także dokładną oceną statusu i stanu prawnego kontrahenta, przejmowanej firmy czy nabywanej nieruchomości. Jest to istotny etap w procesie podejmowania decyzji biznesowych, takich jak zawieranie umów, fuzje, przejęcia i inwestycje. W trakcie tego procesu,  adwokat lub radca prawny dokładnie analizuje i ocenia dokumenty oraz informacje, które mogą mieć wpływ na transakcję. Celem takiego badania jest zminimalizowanie niebezpieczeństw prawnych, jakie niesie ze sobą dane przedsięwzięcie.

W ramach tej usługi  przeprowadza się również wywiady z zarządem i pracownikami przedsiębiorstwa, aby uzyskać wgląd w jego praktyki biznesowe. Due diligence prawny może obejmować szeroki zakres działań, w zależności od kontekstu podejmowanych przez przedsiębiorców działań i potrzeb.

 

Due diligence podatkowy

 

W ramach usługi wykonujemy:

 • Badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych.
 • Weryfikacja prowadzonych kontroli podatkowych lub celno-skarbowych.
 • Weryfikacja transakcji z podmiotami powiązanymi.
 • Ocena możliwości korzystania z preferencyjnych form np. estoński CIT, ulga IP BOX.
 • Identyfikacja ryzyk podatkowych.

 

Usługę można ograniczyć do określonego obszaru (np. jednego rodzaju podatku) lub zlecić całościową ocenę sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa. Jest też stosowany jako forma ochrony przed odpowiedzialnością i może dotyczyć także kontrahentów firmy, z którymi zawierana jest transakcja. Wówczas bada się określone zagadnienie, otoczenie podatkowe, przepisy, wskazuje związane z nią szanse i zagrożenia. Przykładem mogą być transakcje mające za przedmiot zakup nieruchomości, gdzie bardzo istotnym zagadnieniem jest prawidłowe ustalenie właściwej stawki VAT, albo prowadzenie działalności badawczo rozwojowej i rozliczanie jej w ramach ulgi podatkowej IP BOX.

 

Due diligence finansowy

 

W ramach usługi wykonujemy:

 • Analiza struktury kapitałowej.
 • Analiza sprawozdań finansowych, rejestrów i raportów finansowych.
 • Ocena stosowanych praktyk księgowych i ich zgodności z przepisami podatkowymi.
 • Weryfikacja prawidłowości ewidencjonowania aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.
 • Ocena kondycji finansowej przejmowanego przedsiębiorstwa.
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk finansowych.

 

Stosowany jest dla oceny ryzyka finansowego oraz silnych i słabych stron inwestycji. Inwestor otrzymuje szczegółowy raport zawierający analizę wyników finansowych, przepływów pieniężnych, bilansu oraz pozycji długoterminowych i krótkoterminowych. Badane są również towarzyszące rozliczeniom finansowym aspekty prawne i podatkowe działalności firmy. W trakcie badania finansowego przeprowadzana jest analiza otoczenia rynkowego i konkurencyjnego, tak aby inwestor mógł ocenić perspektywy wzrostu i zyskowności firmy. Ważnym elementem kontroli jest również ocena zarządzania, w tym ocena doświadczenia i kwalifikacji kadry zarządzającej. Podsumowując, jest to bardzo ważny etap przed dokonaniem inwestycji, fuzją lub przejęciem, który pozwala na dokładną ocenę potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

 

Korzyści z due diligence

 

Korzyści są różne w zależności od obszaru, którego dotyczą, przykładowo:

 • Due diligence prawny zinwentaryzuje obszar prawny w jakim działa kontrahent, jego sytuację prawną oraz zgodność procedur i dokumentów obowiązujących u kontrahenta z regulacjami prawnymi. Tego typu audyt pozwala na uniknięcie kar administracyjnych, grzywien, odszkodowań czy opłat administracyjnych. Zapewnia też profesjonalną weryfikację i stworzenie odpowiednich umów i klauzul, które ograniczą ryzyka albo stworzą nowe możliwości.
 • Due diligence podatkowy identyfikuje ryzyka podatkowe oraz weryfikuje prawidłowości rozliczeń kontrahenta, dzięki czemu jesteśmy w stanie uchronić klienta przed inwestycją w projekt obciążony zobowiązaniami podatkowymi lub uwikłany w kontrole.
 • Due diligence finansowy pozwala na zweryfikowanie wartości transakcji w oparciu o dane finansowe kontrahenta. Badanie danych finansowych, przez profesjonalny podmiot pozwoli inwestorowi na weryfikację wartości przedstawionej przez kontrahenta, co w niektórych przypadkach daje realne korzyści finansowe.

 

Co nas wyróżnia

 

Nasi eksperci to adwokaci, radcowie prawni, księgowi i doradcy podatkowi. Zapewniamy rzetelne i dokładne analizy, pomagając Ci zrozumieć ryzyko. Nasza usługa due diligence dostosowuje się do Twoich potrzeb. Bez względu na obszar prawo, podatki czy finanse – oferujemy Ci profesjonalną ochronę.