Fiskus pieniędzy zwrócić nie zamierza

Fiskus pieniędzy zwrócić nie zamierza

2018-03-27

„Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie” – cytat z komedii „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego sprzed 50 lat jest dziś nadal aktualny. We wtorek 30 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję warszawskiej Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie określenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. dla MGM S.A. (III SA/Wa 2830/17). Choć to czwarte sądowe zwycięstwo firmy w jednym sporze z fiskusem, organy podatkowe wciąż nie mają zamiaru zwrócić jej 35 mln zł.

Powstała w 2006 r. firma MGM S.A. specjalizuje się w dystrybucji oprogramowania i sprzętu w branży IT. Dokonywała transakcji handlowych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (tzw. WDT), stosując stawkę zerową podatku VAT. W lipcu 2016 r. dyrektor urzędu kontroli skarbowej, zarzucając spółce błędne stosowanie w rozliczeniach stawki zerowej, wydał decyzję o ustanowieniu na jej majątku zabezpieczenia na kwotę 23,5 mln zł, które służyć miało odzyskaniu przez Skarb Państwa 23% VAT. Dodatkowo został jej wstrzymany zwrot podatku VAT na kolejne 9 mln zł. Suma zajęć i należności przysługujących spółce od Skarbu Państwa to 35 mln zł. Co ważne, będący podstawą zabezpieczenia protokół kontroli nie podważał prawdziwości dokonanych przez MGM zakupów, a zatem wykluczał udział w karuzeli VAT.

13 inspektorów

W związku z doniesieniem spółki o możliwości popełnienia przestępstwa przez inspektora z białostockiego Urzędu Kontroli Skarbowej w postaci poświadczenia nieprawdy i niedopełnienia obowiązku przy sporządzaniu protokołu oraz decyzji zabezpieczającej, we wrześniu 2016 r. Prokuratura Rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo, które na wniosek spółki miało być prowadzone pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Ta nakazała jego szybkie przeprowadzenie, najpóźniej do października 2016 r. Tuż przed upływem tego terminu sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Kilka miesięcy później prokurator umorzył śledztwo. Czynności kontrolne w spółce przeprowadzało dwoje inspektorów. Po złożeniu przez firmę doniesienia do prokuratury ich liczba urosła do 13.

Cztery do zera

Postanowieniem z 30 stycznia 2017 r. WSA w Warszawie nakazał wstrzymać wykonanie obu decyzji: dyrektora izby skarbowej oraz dyrektora urzędu kontroli skarbowej (III SA/Wa 3834/16). Następnie wyrokiem z 28 kwietnia 2017 r. WSA uchylił je, stwierdzając, że zostały wydane z istotnym naruszeniem prawa materialnego (III SA/Wa 3834/16). MGM wygrała też po raz trzeci, przed Sądem Rejonowym w Wołominie. W listopadzie 2017 r. nakazał on Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wznowić śledztwo w celu ustalenia, czy inspektor skarbowy dopuścił się poświadczenia nieprawdy i niedopełnienia obowiązków.

Ostatni wyrok WSA z 30 stycznia 2018 r. jest czwartą z rzędu wygraną przedsiębiorstwa z podwarszawskich Marek. Uchyliwszy zaskarżoną decyzję, WSA zasądził na rzecz MGM ponad 107 tys. zł od dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sąd sądem… czyli egzekucja
orzeczeń sądowych, a właściwie jej brak

To, że sądy wydały przychylne spółce orzeczenia, nie oznacza wcale, że fiskus pogodził się z porażką i firmie odpuścił. W opublikowanym 5 lutego przez portal Reseller News oświadczeniu Izby Administracji Skarbowej w Warszawie organ wyjaśnia, że ostatnim wyrokiem z 30 stycznia (III SA/Wa 2830/17) sąd wcale nie przyznał racji spółce MGM, a tylko uchylił decyzję podjętą przez fiskusa w drugiej instancji. W związku z tym zdaniem IAS wciąż w mocy pozostaje decyzja podjęta w pierwszej instancji, określająca wysokość obciążającego firmę zobowiązania na kwotę blisko 17 mln zł. Według organu wyrok WSA nie nakazał też dokonania zwrotu środków zabezpieczonych na poczet należnego podatku, a ponieważ nie jest on prawomocny, IAS czeka na uzasadnienie, po czym – jak wynika z oświadczenia – najprawdopodobniej złoży skargę kasacyjną.

Róbmy swoje

„Zwrot pobranych od Spółki środków mógłby być zasadny gdyby okazało się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji wobec Spółki było niezgodne z prawem. W chwili obecnej taka sytuacja nie wystąpiła”podsumował w oświadczeniu Robert Antoszkiewicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Zdaniem organu z uwagi na pozostającą w mocy decyzję podjętą w I instancji obecnie nie ma podstaw do zwrotu firmie zabezpieczonych kwot. Co więcej, ponieważ decyzji nie odebrano rygoru natychmiastowej wykonalności, postępowanie egzekucyjne może toczyć się dalej.

Upadłość firmy –
50 pracowników straciło pracę

Jak widać, wygrana cztery do zera w sporach sądowych wcale nie musi oznaczać, że fiskus jest pokonany. W konfrontacjach z organami podatkowymi bywa wręcz odwrotnie. „Z przykrością informuję, że MGM S.A. w dniu wczorajszym (5 kwietnia 2017) złożyła wniosek o upadłość. Powodem jest utrata płynności finansowej wynikająca z niewykonania prawomocnego postanowienia WSA z dnia 30 stycznia 2017 roku w postaci niezwrócenia Spółce 23,5 mln zł oraz wstrzymanie zwrotów VAT na kwotę ok. 9 mln złotych. W sumie na dzień dzisiejszy Spółka ma zajęte lub należne od Skarbu Państwa 35 mln zł (w tym należne 2,6 mln zł.)” – napisał w swoim oświadczeniu prezes zarządu MGM S.A. Robert Słoniewski. „Zarząd musiał wypowiedzieć umowę wszystkim pracownikom [blisko 50 osobom – przyp. autora]. Straciliśmy w kilka dni 150 mln zł linii kredytowych, kredyt w banku na 15 mln zł i nie możemy kupić towaru czyli prowadzić działalności”.

Kopanie leżącego

W kwietniu 2017 r., zaledwie na dzień przed wydaniem wyroku WSA, Prokuratura Okręgowa w Warszawie działająca pod nadzorem Prokuratury Krajowej umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy i niedopełnienia obowiązku funkcjonariusza publicznego przy sporządzaniu protokołu i decyzji zabezpieczającej.

Tym razem 24 stycznia 2018 r., czyli na niespełna tydzień przed najnowszym wyrokiem WSA w sprawie MGM, bez względu na ogłoszoną upadłość spółki oraz korzystne dla niej rozstrzygnięcia sądów, warszawska Izba Administracji Skarbowej odmówiła spółce przyspieszenia kontroli skarbowej. W dodatku jeszcze tego samego dnia naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu postanowił o przedłużeniu do końca maja 2018 r. terminu zakończenia jednej z prowadzonych w spółce kontroli, trwającej od ponad roku.

Ochrona przed bezprawiem urzędniczym

Firma z podwarszawskich Marek wystawiła budynek przedsiębiorstwa na sprzedaż, a wcześniej zwolniła pracowników. Po zgłoszeniu przez nią upadłości toczy się wobec niej najtrudniejsze z postępowań restrukturyzacyjnych – postępowanie sanacyjne. Przykład MGM pokazuje, że w dzisiejszych realiach największym zmartwieniem przedsiębiorców nie jest już tylko problem, jak poradzić sobie z kontrolą podatkową. Zmuszeni są, bowiem stawić czoło pytaniu: jak ochronić firmę w obliczu bezprawnego zajęcia jej majątku. Kiedyś wystarczyło zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami, dziś ważniejszym zagadnieniem jest ochrona przed urzędniczym bezprawiem.

2018-03-27 Kancelaria Prawna Skarbiec