Obniżenie wkładu komandytariusza w spółce a podatek dochodowy

Obniżenie wkładu komandytariusza w spółce a podatek dochodowy

2022-04-27

 

Od 1 stycznia 2021 roku spółka komandytowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jak w związku z tym wygląda kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym częściowego zwrotu wkładu komandytariusza?  

 

Obniżenie wysokości wkładów w spółce komandytowej

 

Komandytariusz wniósł do spółki komandytowej wkład pieniężny w części na poczet sumy komandytowej. W ramach zmiany umowy spółki i podwyższenia wkładów wniósł kolejny wkład.

Po pewnym czasie wspólnicy postanowili zmienić umowę spółki obniżając wysokość wkładów komandytariuszy, a wartość obniżenia zwrócić im proporcjonalnie do ich udziałów.

W związku z tym komandytariusz wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy tak opisany częściowy zwrot wniesionych wkładów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 

Częściowy zwrot wkładu neutralny podatkowo

 

Wspólnik stał na stanowisku, że wskazana przez niego czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu, gdyż przepisy ustawy o PIT na to nie wskazują. Otrzymane środki nie będą stanowić przysporzenia, bowiem to środki zwracane, a więc w całej transakcji dochodzi jedynie do zwrotu jego własnego majątku.

 

Podatek się należy, bo zmieniły się przepisy

 

Organ podatkowy uznał, że komandytariusz jest w błędzie. Dyrektor KIS przypomniał, że od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym również przychód z umorzenia udziałów lub zmniejszenia ich wartości, czy dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Dochodem podlegającym 19% opodatkowaniu jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce nad kosztami uzyskania przychodu.

Ponieważ w opinii organu pod pojęciem przychodu z udziału w zyskach osoby prawnej należy identyfikować wszelkie przychody ze źródła, jakim są udziały lub akcje, opisane przez wspólnika częściowe wycofanie wkładów ze spółki komandytowej będzie podlegać opodatkowaniu PIT. Stanie się tak z powodu wspomnianej wcześniej zmiany przepisów, do której doszło z dniem 1 stycznia 2021 r.

„…zmiana umowy spółki komandytowej skutkująca zwrotem Panu części wkładu dokonanego po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, a wniesionego przez Pana do spółki komandytowej przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych będzie skutkować powstaniem po Pana stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu…” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 stycznia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.955.2021.1.NM)

 

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem organu

 

Organ podatkowy wydał niekorzystną dla przedsiębiorcy opinię, jednak nie musi być ona rozstrzygająca. Tę dalece subiektywną interpretację, wydaną z pokrzywdzeniem wspólników, którzy z dnia na dzień zostali zmuszeni do dostosowania działalności swoich spółek do nowej rzeczywistości prawnej, a więc do nadania spółkom komandytowym statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, można podważyć.

Zalecałbym przedsiębiorcy odwołanie się od niej, mając na uwadze chociażby aktualną tezę postawioną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lutego 2021 r. (sygn. akt II FSK 2814/18), a więc już po wejściu w życie wspomnianej zmiany przepisów, zgodnie z którą skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowi przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.p.d.f.

Podatnik nie otrzymuje w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce.

 

Autor: adwokat Paweł Chmielowiec, Kancelaria Prawna Skarbiec