Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie

Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie

2021-11-19

 

Holdingi gospodarcze zaczynają odgrywać strategiczną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w aspekcie transgranicznym.

W przypadku holdingów polityka podatkowa danego państwa jest istotnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności firmy na rynku.  Dlatego przy wyborze kraju, w którym ma być zlokalizowana spółka holdingowa, ważną rolę odgrywa jego system podatkowy.

 

Cel przepisów

 

Podstawowym celem nowych przepisów jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia grup holdingowych w kraju. Podobne rozwiązania dostępne są także w innych państwach Unii Europejskiej, które już wcześniej zauważyły, że obecność spółek holdingowych może generować więcej korzyści dla gospodarki.

Część krajów traktuje holdingi jako jeden podmiot gospodarczy (np. Holandia, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania czy Francja), a część jako rozdzielne podmioty objęte preferencjami, pomiędzy którymi rozliczenia są co do zasady neutralne podatkowo (Belgia, Grecja i Włochy).

W przypadku Polski wdrażany będzie model drugi, tj. podmioty w dalszym ciągu będą traktowane jako odrębni podatnicy. W zakresie modelu pierwszego rozwiązaniem przewidywanym przez polskie przepisy jest Podatkowa Grupa Kapitałowa.

Dodatkowo warto wskazać na wdrażany kolejny model funkcjonowania powiązanych przedsiębiorstw – tym razem w zakresie podatku od towarów i usług, funkcjonujący oddzielnie, tj. Grupę VAT.

 

Spółka holdingowa

 

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają nowe pojęcie spółki holdingowej. Głównym warunkiem skorzystania z tej formy prawnej będzie posiadanie na podstawie tytułu własności przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej minimum przez 1 rok. Ponadto spółka holdingowa nie może być spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową, ponieważ przepisy o spółce holdingowej mają być alternatywą dla przepisów o PGK.

Co istotne, spółka holdingowa nie będzie mogła korzystać ze zwolnień przewidzianych w ustawie o CIT, czyli zasadniczo powinna docelowo płacić podatek. Pozostanie jednak możliwość korzystania ze zwolnień z art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 ustawy CIT, tj. zwolnień z tytułu przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Działalność prowadzona przez spółkę holdingową będzie musiała być działalnością rzeczywistą w rozumieniu przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.

Innymi słowy, spółka holdingowa powinna wykonywać faktyczne czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym:

  • posiadać personel, lokal oraz wyposażenie do prowadzenia tej działalności,
  • funkcjonować w oparciu o przesłanki ekonomiczne,
  • wykazywać współmierność pomiędzy prowadzoną działalnością a faktycznie posiadanymi zasobami,
  • zawierać umowy i porozumienia, które są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki

Podsumowując, jednym z warunków powstania spółki holdingowej jest prowadzenie realnej działalności gospodarczej, co ma na celu promowanie biznesu i inwestycji tych spółek w Polsce.

Ostatni warunek dotyczy udziałowców/akcjonariuszy, którzy co do zasady nie mogą być podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję, niechętnych do współpracy z Polską (o których mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej) oraz w krajach, z którymi Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności w sprawie podwójnego opodatkowania.

 

Korzyści płynące z funkcjonowania spółki holdingowej

 

Podstawową korzyścią wynikającą z nowych przepisów jest możliwość zwolnienia przychodów z dywidend w wysokości 95% kwoty dywidend uzyskanych przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej oraz zagranicznej spółki zależnej.

Pozostała kwota dywidendy niepodlegająca zwolnieniu, tj. 5% wartości dywidendy, będzie podlegała opodatkowaniu CIT w Polsce na zasadach ogólnych wg stawki 19%. Ponadto ta część dywidendy nie będzie objęta zwolnieniami z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy CIT.

Ograniczenie przewiduje, że zwolnieniu nie będą podlegać dywidendy ze spółek zależnych, jeżeli spółka holdingowa nie będzie posiadała w spółce zależnej 50% udziałów, praw głosu lub uczestnictwa w zysku, spółka zależna będzie miała ponad 33% przychodów pasywnych oraz faktycznie zapłacony podatek byłby niższy niż zapłacony w państwie siedziby/zarządu.

Kolejne zwolnienie obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu zbycia udziałów krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, pod warunkiem złożenia oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego co najmniej 5 dni przed dniem zbycia o planowanym zamiarze skorzystania ze zwolnienia.