Bezpodstawny zwrot podatku – art. 76 KKS

 

§ 1. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ, narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej, lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Bezpodstawny zwrot podatku

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przestępstwo z art. 76 KK jest przestępstwem skutkowym. Zatem, aby można było mówić o jego popełnieniu, musi wystąpić określony skutek. Skutkiem tym nie jest otrzymanie nienależnego zwrotu podatku, ale już samo narażenie na nienależny zwrot takiego podatku, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Istotnym znamieniem czynu określonego w art. 76 § 1 KKS jest również wprowadzenie w błąd organu poprzez „podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy”. Omawiane przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie umyślnie, tj. zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Samo już wprowadzenie w błąd wskazuje na umyślność czynu.

Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Jednakże z uwagi na kwotę „narażenia” nieprzekraczającą ustawowego progu (kwota nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia) sprawca może odpowiadać jak za wykroczenie skarbowe.