Prawo mediów

 

Prawo mediów w szerokim znaczeniu tego słowa obejmuje między innymi takie dziedziny jak: prawo prasowe, prawo Internetu, czy prawo reklamy. Prawo prasowe normuje przede wszystkim ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe z późniejszymi zmianami. Określa prawa i obowiązki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców.

Prawo Internetu oraz prawo reklamy nie są normowane jedną ustawą, stosownych przepisów w tym zakresie należy szukać w szeregu różnych aktów prawnych, takich jak ustawy: o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o nieuczciwych praktykach rynkowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeks cywilny i wiele innych. Z uwagi na to, iż przepisy w zakresie prawa reklamy i Internetu rozrzucone są po licznych aktach prawnych przeciętny przedsiębiorca zazwyczaj nie jest w stanie poruszać się dobrze w tym obszarze.

 

Prawo mediów – nasza oferta

 

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi między innymi w poniższych obszarach:

 

Prawo prasowe

 • sporządzanie opinii prawnych na gruncie prawa prasowego,
 • prowadzenie korespondencji z wydawcami, redaktorami naczelnymi oraz dziennikarzami,
 • prowadzenie oceny materiałów prasowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, w tym w zakresie kolizji danego materiału z dobrami osobistymi osoby, do której dany materiał się odnosi,
 • przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi prasowych,
 • reprezentowanie w sporach sądowych przeciwko dziennikarzom, redaktorom naczelnym i wydawcom.

Prawo Internetu

 • ochrona wizerunku w Internecie, w tym ochrona związana z naruszeniem dóbr osobistych przedsiębiorcy; interwencje u operatorów serwisów,
 • występowanie z roszczeniami do sądów powszechnych w związku z naruszeniem dóbr osobistych w publikacjach elektronicznych,
 • reprezentacja przed sądami polubownymi w sporach dotyczących domen internetowych.

Prawo reklamy

 • ocena reklamy pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • prowadzenie sporów sądowych związanych z reklamą,
 • sporządzanie opinii prawnych na gruncie prawa reklamy,
 • doradztwo w zakresie reklamy produktów objętych szczególną reglamentacją np. leków, alkoholu czy wyrobów tytoniowych.

 

 

Opracowanie: radca prawny Tomasz Brolski