Przychód podatkowy

2024-07-08

 

Przychód podatkowy to faktycznie uzyskane przysporzenia majątkowe, z którymi ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Innymi słowy przychód podatkowy to taki, z którego przedsiębiorca lub inny podatnik musi rozliczyć się z fiskusem.

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, przepisy precyzują, że przychody związane z taką działalnością, osiągnięte w roku podatkowym, obejmują także należne przychody, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po uwzględnieniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Kancelaria Skarbiec oferuje kompleksowe wsparcie w procesie definiowania przychodów do celów podatkowych. Dzięki profesjonalnej pomocy biura rachunkowego Skarbiec Corporate Services, pomagamy podatnikom przygotować odpowiednią dokumentację rachunkową i podatkową. Współpraca między naszymi dwoma firmami pozwala na kompleksową obsługę w zakresie podatków i spraw finansowych, co daje klientom pewność, że ich interesy są w pełni chronione i zabezpieczone. Dzięki takiemu wsparciu, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skoncentrować się na rozwoju swojej firmy, mając pewność, że wszystkie kwestie związane z podatkami i rachunkowością są profesjonalnie załatwione.

 

Przychód podatkowy – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Przewalutowanie kredytu, a przychód podatkowy

2022-12-29: Efektem przewalutowań kredytów we frankach na kredyty w polskich złotych jest powstanie pewnej kwoty nadwyżki dotyczącej zapłaconego kapitału i odsetek, które podlegają zwrotowi. Wysokość tych kwot zależy od liczby zapłaconych rat i wielkości kredytu, aczkolwiek stany faktyczne zawarte we wnioskach o interpretacje podatkowe pokazują, że kwoty te mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. W efekcie po stronie osób fizycznych otrzymujących zwrot nadwyżki pojawiło się uzasadnione pytanie, czy taki zwrot powinien był opodatkowany. Jedną z takich spraw zajął się organ podatkowy w ramach interpretacji sygn. 0115-KDIT2.4011.395.2022.2.RS.

Robert Nogacki: Kary umowne a PIT

2022-05-18: Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).

Robert Nogacki: Nadzór udziałowca nie jest przychodem z nieodpłatnego świadczenia

2020-02-17: W praktyce gospodarczej występują sytuacje, gdy w ramach grupy kapitałowej spółka matka deleguje do zarządu lub rady nadzorczej spółki córki swoich pracowników. Takie działania mają na celu zapewnienie większej kontroli spółek zależnych oraz dostęp spółki matki do szerszego zakresu informacji dotyczących funkcjonowania spółek córek. Aby nie generować dodatkowych kosztów, pracownicy spółki matki często pełnią swoje funkcje w spółkach córkach nieodpłatnie, nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia od spółki, którą zarządzają. Czy w takiej sytuacji powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń pracowników? Z pewnością jest to sytuacja, która każdorazowo wymaga odrębnej analizy.

Robert Nogacki: Bitcoinowa koparka – polski fiskus surowy dla podatników

2019-07-18: Według wiodącego polskiego serwisu traktującego o bitcoinie waluta ta zanotowała udany pierwszy kwartał 2019 r., co ma być konsekwencją wzrostu jej wartości o ponad 30%. Prawdą jest, że wirtualne waluty nadal wzbudzają szerokie zainteresowanie. Chodzi tutaj nie tylko o ich specyfikację techniczną, ale również o inwestycje czy po prostu o ich nabycie i odsprzedaż podyktowane chęcią wzbogacenia się. Co jednak ważne, w wyniku zapędów polskiego fiskusa zarobek ten może być nieco niższy. Dotyczy to w szczególności osób zamierzających wydobywać bitcoina, czyli w praktyce wykopywać go przy użyciu urządzeń elektronicznych. Przyczyna wynika z negatywnej dla podatników wykładni przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodu mających pomniejszać przychód osiągnięty z tytułu zbycia wirtualnej waluty. Precyzyjniej rzecz ujmując, chodzi tutaj o wydatki poniesione na dedykowany sprzęt komputerowy, bez którego wydobycie bitcoina nie byłoby możliwe. Przekonał się o tym jeden z podatników, który już na początku swej przygody z biznesem bitcoinowym potknął się o kłodę rzuconą przez organ podatkowy.

Robert Nogacki: Czy posiadanie jachtu może być korzystne finansowo?

Posiadanie jachtu może być źródłem zarobku. Jacht – tak jak wszystko, co stanowi własność prywatną – może być wynajmowany na podstawie umowy najmu. Osiągane z tego tytułu przychody stanowią tzw. przychód pasywny, czyli taki, który nie wymaga stałego zaangażowania i w związku z tym jest jedną z najwygodniejszych form zarabiania pieniędzy.