Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

By nie płacić podatku od nieruchomości, wystarczy zburzyć ścianę

By nie płacić podatku
od nieruchomości,
wystarczy zburzyć ścianę

Powszechnie znane są unijne regulacje, w świetle których ślimak jest rybą, a marchewka owocem. Prawo potrafi zaskakiwać, a jego nieznajomość może zaszkodzić. Jednak drogą negacji jego znajomość może bardzo pomóc. Skoro można zostać zobowiązanym w podatku od zysków, których nie ma, lub do zapłaty podatku od nieruchomości tylko za to, że jest się w jej posiadaniu, to można go również nie płacić... wystarczy wyburzyć ścianę.

 

Jak stanowi art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części. Natomiast zgodnie z treścią art. 1a ust. 1 pkt 1 budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31, ze zm.). Z kolei art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego precyzuje, że obiektem budowlanym jest taki obiekt, który posiada instalacje zapewniające możliwość użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem i który został wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, ze zm.).

Organ opodatkował budynek w remoncie...

Organ podatkowy wymierzył właścicielce gruntów podatek od nieruchomości, w tym podatek od gruntów oraz od budynków mieszkalnych i pozostałych budynków: koszarowych, warsztatowych i magazynowych. Właścicielka nie zgodziła się z wydaną w lipcu 2017 r. decyzją. Zarzuciła organowi zaniechanie podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (m.in. niepowołanie biegłego z zakresu budownictwa). Podatniczka podniosła również zarzut, że organ dokonał niewłaściwej klasyfikacji jednego z obiektów, obejmując go opodatkowaniem, jako spełniającego wszystkie ustawowe kryteria budynku, w sytuacji, gdy znajdował się on w trakcie przebudowy.

...bo tylko budynek bez dachu przestaje być budynkiem

W marcu 2019 r. samorządowe kolegium odwoławcze podtrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W jego opinii, ugruntowanej na podstawie akt, nie ma wątpliwości, że przyjęte do opodatkowania budynki istnieją, posiadają wszystkie elementy konstrukcyjne, fundamenty, ściany i dach. Dotyczy to także tych budynków, które są w fazie remontu, a żaden z nich nie został zgłoszony do rozbiórki. Jak stwierdził organ odwoławczy, fakt odnawiania czy remontu budynku, nawet przejściowe rozebranie któregoś z jego elementów, nie pozbawia go w tym okresie cech budynku.

„...ustawowa definicja budynku nie uwzględnia jego stanu. Wobec tego obiekt budowlany pozostaje budynkiem nawet wówczas, gdy ze względów technicznych, faktycznych czy prawnych nie jest i nie może być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem” (sygn. akt I SA/Bk 220/19). SKO orzekło, że dopiero pozbawienie obiektu dachu powoduje, że przestaje on być budynkiem, a tym samym przestaje być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynkowej.

Sąd: obiekt budowlany bez ściany nie podlega opodatkowaniu jak budynek

Właścicielka wniosła skargę. Rozpoznający ją 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku najpierw ze względu na zawiłość sprawy odroczył termin ogłoszenia wyroku na 8 października 2019 r. Jednak gdy ją już rozpoznał, biorąc za podstawę rozstrzygnięcia wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 3232/17), uchylił decyzję organu określającą właścicielce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości. Sąd uznał jej zarzuty skargi co do klasyfikacji jednego z remontowanych obiektów, jako podlegającego opodatkowaniu budynku, podczas gdy ten ustawowych warunków nazywania go tym mianem nie spełniał.

„...skoro koniecznym elementem konstrukcyjnym obiektu budowlanego zaliczanego do kategorii budynku, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, jest trwałe związanie takiego obiektu z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadanie fundamentów i dachu, to ustalona w sprawie okoliczność, iż obiekt ten nie posiadał ściany frontowej, nie dawała podstaw do jego zaliczenia do kategorii budynku. Ściana frontowa to jedna z przegród budowlanych, która wydziela budynek z przestrzeni. Jej zniszczenie (wybicie) skutkuje brakiem części jednego z elementów konstrukcyjnych budynku. Zatem, taki obiekt budowlany nie może być zaliczony do kategorii budynku, gdyż nie spełnia wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku” (wyrok WSA w Białymstoku z 8 października 2019 r., sygn. akt I SA/Bk 220/19).

Ściana z wozu, podatnikom lżej

Wielu podatników, chcąc ochronić swój majątek przed nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi, zarobione środki inwestuje w zakup aut, samolotów, jachtów lub korzysta z zagranicznych struktur organizacyjnych. Być może teraz, po wyroku białostockiego WSA, jak i poprzedzającym go rozstrzygnięciu NSA, celem zmniejszenia obciążeń podatkowych z tytułu posiadanych nieruchomości budynkowych podatnicy będą w nich po prostu wyburzać jedną ze ścian – zwłaszcza jeśli z budynków tych nie korzystają albo dokonują remontu.

2019-11-28 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012