Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Dobowe wyciągi rachunków bankowych tylko na żądanie organu KAS

Dobowe wyciągi rachunków bankowych tylko na żądanie
organu KAS

Wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu finansów, podatnicy nie będą zobowiązani do przekazywania Szefowi KAS dobowych wyciągów z rachunków bankowych. Takie informacje przekazywane będą jedynie na żądanie organu.

 

 

Przekazywanie wyciągów z rachunków bankowych, pierwotnie bez wezwania, a obecnie na żądanie, ma zdaniem resortu finansów na celu prewencyjne ograniczanie nadużyć i oszustw podatkowych, przede wszystkim tych polegających na karuzeli podatkowej.

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych na żądanie organu spoczywa na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych na żądanie realizowany jest:

  • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, którego siedziba lub oddział znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
  • bezpośrednio przez podatnika – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, którego siedziba lub oddział znajduje się poza obszarem Polski.

W pierwotnym założeniu wyciągi z rachunków bankowych miały być przekazywane za okresy dobowe do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w postaci elektronicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części.

Tajemnice bankowa, zawodowa i skarbowa

Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa będzie przekazywała wyciągi z rachunków bankowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Z kolei izba rozliczeniowa będzie upoważniona do przetwarzania danych z wyciągów z rachunków bankowych, w tym danych stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy Prawo bankowe i tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Projekt zmienia również brzmienie art. 293 Ordynacji podatkowej w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do danych dotyczących udostępnienia kontrahentowi podatnika informacji o:

  • niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach, do których składania obowiązani są podatnicy, czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • niezapłaceniu podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Cel zmian

Takie rozwiązanie, choć w innej niż pierwotnie planowanej formie (STIR) ma chronić podatników przed nieuczciwością kontrahentów poprzez ostrzeganie podatników, w przypadku podejrzanych transakcji, jak również umożliwić wykreślanie z rejestru VAT nierzetelnych i nieuczciwych podatników.

Na obecnym etapie trudno jest ocenić jak nowa instytucja funkcjonować będzie w praktyce. Warto jednak odpowiednio wcześnie przygotować się na jej nadejście.

2017-07-07 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012