Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

IP BOX bez prowadzenia odrębnej ewidencji na bieżąco

Możliwość skorzystania preferencyjnego opodatkowania IP BOX bez konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji na bieżąco

Zgodnie z wyrokiem sądu administracyjnego z 28 października 2022 roku, by skorzystać z ulgi IP BOX nie trzeba spełnić wymogu prowadzenia oddzielnej ewidencji kwalifikowanych przychodów i kosztów na bieżąco. Sąd stwierdził, że warunek ten został wprowadzony przez organ podatkowy wbrew wyraźnemu przepisowi ustawy (sygn. akt I SA/Bk 350/22).

 

Ważny dla przedsiębiorców wyrok

W wydanym 28 października 2022 r. rozstrzygnięciu WSA w Białymstoku stwierdził, że fiskus nie miał prawa odmawiać przedsiębiorcom prawa do skorzystania z ulgi IP BOX z uwagi na nieprowadzenie wyodrębnionej ewidencji na bieżąco.

W rozpoznawanej sprawie przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą polegającą na pracach programistycznych. Jednym z ich efektów było powstanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze systemów komputerowych. Jako tworzone i modyfikowane utwory korzystały z ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych. Przedsiębiorca zamierzał skorzystać z 5% opodatkowania dochodów osiąganych z tych praw.

Przedsiębiorca prowadzi działalność B+R, ale…

W wydanej w czerwcu 2022 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że prowadzone przez programistę prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, że jego autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a uzyskiwany przez niego dochód z przeniesienia tych praw mógł podlegać 5% stawce podatku. Jednak w opinii organu przedsiębiorca nie spełnił jednego z wymogów warunkujących skorzystanie z tej preferencyjnej stawki opodatkowania, bowiem nie prowadził na bieżąco odrębnej ewidencji na potrzeby ulgi IP BOX.

Nie ma przepisu, który wskazywałby na konieczność prowadzenia ewidencji na bieżąco

Przedsiębiorca zaskarżył tę interpretację podnosząc, że żaden przepis ustawy nie ustanawia takiego obowiązku. Z jego stanowiskiem zgodził się sąd potwierdzając, że ani z literalnego brzmienia art. 30cb ustawy o PIT, ani z celu, jakiemu ma służyć ewidencja, nie wynika obowiązek prowadzenia jej na bieżąco. Musi być prowadzona w taki sposób, by w zeznaniu podatkowym móc wykazać kwalifikowane przychody i koszty, oraz dochód podlegający 5% opodatkowaniu IP BOX. Jeśli ewidencja podatnika to umożliwia, to nie można jej uznać za prowadzoną w sposób nieprawidłowy. WSA przywołał treść art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone na bieżąco, jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązkowych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

Preferencyjna 5% stawka opodatkowania

Przypomnijmy że preferencyjna 5% spawka opodatkowania obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i obejmuje przedsiębiorców osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, prowadzących działalność innowacyjną. Te kwalifikowane prawa, takie jak: patent, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, czy autorskie prawo do programu komputerowego, muszą być przez przedsiębiorcę wytworzone, rozwinięte lub ulepszone.

Wymóg prowadzenia ewidencji na bieżąco?

Już od pierwszego dnia wejścia w życie ulgi IP BOX cieszyła się ona zainteresowaniem przedsiębiorców. Lecz w praktyce okazało się, że nie tak łatwo z niej skorzystać. Organy podatkowe bardzo wysoko zawiesiły poprzeczkę, odmawiając przedsiębiorcom prawa skorzystania z preferencji z powodu niedopełnienia najdrobniejszych wymogów.

Jednym z warunków skorzystania z ulgi IP BOX jest prowadzenie w księgach rachunkowych firmy oddzielnej ewidencji, pozwalającej na wyodrębnienie przychodów i kosztów ich uzyskania, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Celem tego wymogu jest oddzielenie dochodów podlegających 5% opodatkowaniu osiąganych w działalności B+R od pozostałych dochodów generowanych przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorcy chcąc skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania, po zakończeniu roku wyodrębniali ze swoich ksiąg rachunkowych wymagane przychody i koszty, sumując je w dochód i wykazując w deklaracji jako podlegający 5% stawce CIT lub PIT. Jednak fiskus odmawiał im prawa do skorzystania z ulgi podnosząc, że ww. wyodrębniona ewidencja musi być prowadzona na bieżąco (np. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 18 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.312.2019.2.KK, z 30 września 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.446.2020.2.MJ, z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.387.2020.2.MBD). Wobec wyroku, który zapadł pod koniec października przedsiębiorcy, którym na tej podstawie organ odmówił prawa do skorzystania z ulgi, mogą ponownie zrewidować swoje uprawnienie do skorzystania z ulgi IP BOX.

Agnieszka Stachurska, dyrektor biura rachunkowego Sarbiec Corporate Services z grupy Kancelarii Prawnych Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012