Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Przedsiębiorca szukający rozwiązań, które zminimalizują obciążenia podatkowe w jego firmie, powinien zwrócić uwagę na korzyści wynikające z założenia spółki w jurysdykcjach podatkowych, w których przepisy fiskalne pozwalają redukować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z bardziej konkurencyjnych państw stwarzających dogodne i bezpieczne warunki do prowadzenia działalności jest Republika Wysp Marshalla.

 

To niewielkie wyspiarskie państwo położone na Oceanie Spokojnym składa się z 1225 wysp znajdujących się w zachodniej części Pacyfiku w archipelagu wysp Mikronezji. Z uwagi na położenie polityczno-ekonomiczne Wyspy Marshalla nie tylko stanowią atrakcyjny kierunek wyjazdów turystycznych, lecz także przyciągają uwagę inwestorów i podmiotów gospodarczych z całego świata.

Koniunktura gospodarcza Wysp Marshalla

Formalnie Wyspy Marshalla uzyskały pełną autonomię dopiero w 1986 r., kiedy to weszło w życie porozumienie o wolnym stowarzyszeniu zawarte pomiędzy Republiką Wysp Marshalla, a rządem Stanów Zjednoczonych. Zawarcie umowy stowarzyszeniowej z USA zapewniło wysoki poziom stabilności politycznej i ekonomicznej Republiki. Do najważniejszych gałęzi gospodarki tego kraju należą produkcja rolnicza, rybołówstwo oraz turystyka, stanowiąca coraz bardziej znaczące źródło dochodów budżetu państwa. Jednak w głównej mierze gospodarka Republiki opiera się na dotacjach rządu Stanów Zjednoczonych, który w zamian za prowadzenie prób nuklearnych na wyspach Pacyfiku po zakończeniu II wojny światowej zobowiązał się do pomocy finansowej dla Wysp Marshalla i w dalszym ciągu wywiązuje się ze swoich deklaracji. Wsparcie pieniężne USA de facto przełożyło się na kształt obowiązujących przepisów prawnych, w tym również przepisów podatkowych.

Stabilność systemu prawnego

Prawo spółek obowiązujące w Republice Wysp Marshalla jest wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w amerykańskim stanie Delaware, uchodzących za wzorzec jeśli chodzi o korzystne formy opodatkowania dochodów. Wyspy Marshalla niemalże w całości implementowały do swojego porządku prawnego prawodawstwo stanowe, włączając w to prawo zwyczajowe (ang. common law). Rejestr handlowy Wysp Marshalla, odpowiadający polskiemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu, został całkowicie sprywatyzowany, co pozwoliło podnieść poziom obsługi podmiotów gospodarczych.

Na tle innych jurysdykcji podatkowych prawo handlowe Wysp Marshalla wyróżnia elastyczność formuł prowadzenia działalności przez spółki kapitałowe. Dzięki niej to państwo stwarza bardzo dogodne warunki do zakładania tzw. offshorowych spółek kapitałowych. Do podstawowych udogodnień wynikających z prowadzenia spółki kapitałowej w tym kraju należą m.in.:

  • brak jakichkolwiek uregulowań dotyczących minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki,
  • możliwość powołania jednoosobowego zarządu spółki,
  • zniesienie wymogów sporządzania sprawozdania finansowego oraz badania go przez biegłego rewidenta,
  • możliwość odbywania posiedzeń zarządu i walnego zgromadzenia poza terytorium Wysp Marshalla.

Korzyści podatkowe

Lokalne prawodawstwo pozwala także tworzyć spółki, które w zasadzie nie są w ogóle opodatkowane podatkiem dochodowym. Spółki z zagranicznym kapitałem zakładane na Wyspach Marshalla są zwolnione m.in. z podatku dochodowego, korporacyjnego, podatku od aktywów, podatku od obrotów, opłat skarbowych, kontroli dewizowych i wszelkich innych podatków i opłat państwowych. Nie mają również obowiązku składania sprawozdań finansowych z działalności spółki. Jednym z niewielu obowiązków administracyjnych jest obowiązek uiszczania jednorazowej należności publicznoprawnej w postaci rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego rejestr spółek. Co najistotniejsze, wszystkie wypłaty z dochodu spółki offshore z siedzibą na Wyspach Marshalla na rzecz podmiotu niebędącego rezydentem Republiki (zarówno spółki, jak i osoby fizycznej) zwolnione są w tym kraju z podatku od dywidendy.

Poufność na Wyspach Marshalla

Innym atutem tego wyspiarskiego państwa jest bardzo wysoki poziom poufności informacji dotyczących struktury właścicielskiej zakładanych spółek. Wszelkie dane członków zarządu są poufne, gdyż przechowuje je i przetwarza wyłącznie agent rejestrowy spółki. Dokumenty rejestrowe spółki pozostają poza obszarem zainteresowania lokalnej administracji państwowej. Oznacza to, iż nie istnieją żadne urzędowe rejestry, na podstawie których można byłoby ustalić udziałowców spółki.

Wymiana informacji podatkowych

Niewątpliwym walorem Republiki Wysp Marshalla jest również to, że prawie nie współpracuje ona z innymi jurysdykcjami podatkowymi przy wymianie informacji podatkowych. Owa współpraca fiskalna ograniczyła się wyłącznie do zawarcia stosownych umów, przy współpracy z OECD, o wymianie informacji podatkowych, tzw. Tax Information Exchange Agreements (TIEAs), m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, Norwegią, Szwecją czy Australią. Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy istotne jest, że co prawda Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Republiką Wysp Marshalla, jednakże na gruncie fiskalnym te państwa faktycznie ze sobą nie współpracują. Oznacza to, że przedsiębiorca decydujący się na założenie spółki na Wyspach Marshalla nie będzie narażony na jakiekolwiek kontrole ze strony administracji podatkowej, tym bardziej, że władze Wysp Marshalla i lokalne ustawodawstwo zapewniają wysoki poziom poufności prowadzonych transakcji i kładą duży nacisk na ochronę kapitału i inwestycji zagranicznych.

Spółki na Wyspach Marshalla i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Wyspach Marshalla, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki w Macedonii

2017-08-25 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-07-04)

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012