Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Jak uzyskać drugi paszport?

Zgodnie z wprowadzonym w 1984 r. w federacji Saint Kitts i Nevis programem udzielania obywatelstwa (ang. economic citizenship programme), miejscowy paszport może uzyskać osoba która dokona inwestycji na terenie Saint Kitts i Nevis o wartości co najmniej 350 000 $ lub ekwiwalent w miejscowej walucie (dolarach wschodnio-karaibskich XCD). Inwestycja na terenie Saint Kitts i Nevis może polegać np. na tym, że inwestor kupi nieruchomość w Saint Kitts i Nevis albo założy firmę. Kancelaria Prawna Skarbiec może pomóc i w jednym, i w drugim.

 

Alternatywnie, zamiast inwestycji w kwocie 350 000 $ można także dokonać darowizny w kwocie 200 000 $ na rzecze miejscowej Fundacji do spraw Dywersyfikacji Przemysłu Cukrowego (ang. Sugar Industry Diversification Foundation – SIDF).

Obywatele Saint Kitts i Nevis mają możliwość bezwizowego wstępu do sześćdziesięciu państw na świecie, w tym między innymi: Polski, Niemiec, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Danii, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Grecji.

Ponadto, obywatelstwo Saint Kitts i Nevis jest równoznaczne z uzyskaniem prawa stałego pobytu w wielu innych państwach basenu Morza Karaibskiego (m.in. Antigua, Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, Montserrat, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam oraz Trynidad i Tobago).

Sprawdź listę jurysdykcji dla których Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w uzyskaniu drugiego paszportu.

Możliwość nabycia obywatelstwa w Republice Dominiki (Commonwealth of Dominica)

W 2018 r., drugi rok z rzędu Financial Times – PWM uznał program obywatelstwa ekonomicznego Dominiki za najlepszy na świecie. Dominika otrzymała najwyższe oceny w pięciu z siedmiu zmierzonych obszarów:

  1. (1) procedury bezpieczeństwa i weryfikacji (określone w raporcie jako badanie due diligence),
  2. (2) przystępności cenowej (minimalne nakłady inwestycyjne),
  3. (3) szybkości przyznawania paszportu (harmonogram obywatelstwa),
  4. (4) efektywności (łatwość przetwarzania),
  5. (5) liberalnych wymagań dotyczących podróży lub pobytu.

Program obywatelstwa ekonomicznego Dominiki jest jednym z najstarszych tego typu programów na świecie. Powołany do życia w 1993 r. i opisany w Konstytucji Dominiki w rozdziałach 8 i 101 oraz 20 poprawce ustawy o obywatelstwie, przyznaje uprawnionym osobom legalne i natychmiastowe obywatelstwo Wspólnoty Dominiki dzięki uzyskaniu Certyfikatu Naturalizacji.

Jak poinformował szef departamentu odpowiedzialnego za obsługę programu obywatelstwa ekonomicznego Dominiki p. Emmanuel Nanthan, w 2017 r. na Dominice zostało złożonych od 1500 do 2000 wniosków o drugi paszport. Liczby te są znacznie większe niż w pozostałych krajach regionu z podobnymi programami i stanowią blisko 40 % ogólnej liczby przyznanych obywatelstw ekonomicznych na Świecie.

W Republice Dominiki paszport można uzyskać nawet w ciągu 4 miesięcy, w cenie najniższej w całym basenie Morza Karaibskiego. Nie ma przy tym konieczności stałego pobytu na Dominice i wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego.

Sprawdź możliwość nabycia obywatelstwa w Republice Dominiki

Uzyskanie drugiego obywatelstwa a prawo polskie

Obywatel polski może posiadać obywatelstwo innych państw, jeżeli od władz tych państw to obywatelstwo otrzymał. Obecnie prawo polskie nie przewiduje jakichkolwiek sankcji karnych za posiadanie obcego obywatelstwa, za ubieganie się o posiadanie obcego obywatelstwa lub za dążenie do zrzeczenia się polskiego obywatelstwa.

Oprócz możliwości nabycia obywatelstwa państw trzecich, w obecnym stanie prawnym istnieje także możliwość zrzeczenia się polskiego obywatelstwa. Zgodnie art. 13 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim obywatel traci obywatelstwo polskie na swój wniosek, po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą za pośrednictwem starosty, a zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dopóki jednak obywatel polski nie utracił obywatelstwa polskiego, w Polsce nie może być traktowany jako cudzoziemiec, czyli np. nie może korzystać na terenie Polski z opieki konsularnej Konsulatu kraju obcego, którego obywatelstwo również posiada. Osoba taka powinna przekraczać granicę RP okazując polski dokument podróży, czyli polski paszport lub dowód osobisty i posługiwać się nim w kraju.

Równocześnie jednak należy podkreślić, że skuteczne zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie jest równoznaczne z utratą statusu rezydenta podatkowego Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które posiadają miejsce zamieszkania w Polsce, uznawane są (nawet nie posiadając obywatelstwa polskiego) za podatników podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), natomiast osoby, które nie posiadają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają opodatkowaniu w Polsce od dochodów osiąganych na terytorium RP (w tym od dochodów za pracę wykonywaną w Polsce).

Z uwagi na powyższe, niezależnie od usług Kancelarii Prawnej Skarbiec w zakresie uzyskania drugiego paszportu, warto również rozważyć zmianę domicylu podatkowego, oferowaną w Kancelarii.

Ostrzeżenie przed ofertami sprzedaży tzw. camouflage passports

W Internecie dostępne są liczne oferty sprzedaży tzw. camouflage passports, a więc „paszportów" różnych nieistniejących państw, które są wydawane na dowolne nazwisko w zamian za niewielką opłatą. W praktyce najczęściej jest to „paszport" terytorium, które w międzyczasie zmieniło nazwę (np. paszport Hondurasu Brytyjskiego, który w 1973 r. zmienił nazwę na Belize, w związku z czym państwo o nazwie Honduras Brytyjski nie istnieje) lub „paszport” terytorium, które wchodzi w skład innego państwa, więc nie ma prawa wydawania własnych paszportów (np. paszport Nevady).

Kancelaria Prawna Skarbiec ostrzega przed korzystaniem z takich ofert i przypomina, że w myśl prawa polskiego posługiwanie się paszportem państwa nieistniejącego stanowi przestępstwo z art. 270 § 1 Kodeksu Karnego. Przywołany przepis brzmi „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Dla prawnokarnej oceny zjawiska camouflage passport nie ma znaczenia fakt, że jako autentyczny używa się paszportu państwa nieistniejącego, jeśli sprawca posługuje się dokumentem spreparowanym w ten sposób, że łudząco przypomina on paszport prawdziwy i takie też wrażenie ma wywołać u osób, którym sprawca ten paszport przedkłada.

Kancelaria Prawna Skarbiec może pomóc w uzyskaniu obywatelstwa Saint Kitts i Nevis oraz Dominiki.

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w państwach, których systemy prawne przewidują korzystne formy opodatkowania dochodów według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

2018-03-01 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-07-05)

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Obywatelstwo ekonomiczne – szansa na rozwój czy zagrożenie?

Obywatelstwo ekonomiczne – szansa na rozwój czy zagrożenie?

Od stycznia 2018 r. obowiązują dodatkowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów świadczonych usług. Zmiany uderzyły wprost w podatników, przede wszystkim przedsiębiorców, pozbawiając ich możliwości zmniejszenia ciężarów fiskalnych. Nowe przepisy to kolejny przykład no to, że nie trzeba podwyższać stawek, by podwyższać podatki.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012