Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie funduszy hedgingowych

Kancelaria Prawna Skarbiec jest w stanie pomóc w rejestracji funduszu hedgingowego na Kajmanach, w Luksemburgu, Irlandii, na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Bermudach i Anguilli.

Na potrzeby niniejszego opracowania nie wzięliśmy pod uwagę Luksemburga i Irlandii, z uwagi na wysoki poziom regulacji działalności miejscowych funduszy i związane z tym koszty, ani Bermudów i Anguilli, z uwagi na fakt, iż są to jurysdykcje relatywnie mniej znane, a przez to mogą budzić wątpliwości ze strony inwestorów.

Naszą ofertę koncentrowaliśmy więc na dwóch najbardziej znanych jurysdykcjach offshore: Kajmanach i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Informacje wstępne

Na koniec 2011 roku łączna wartość aktywów zarządzanych przez fundusze hedgingowe wynosiła
1 902 miliarda $ USD. Łączna liczba funduszy oscylowała w granicach 9 800.

Szacuje się, że 42% aktywów funduszy hedgingowych było zarządzane z Nowego Jorku, zaś 18% z Londynu, przy czym liczby te nie znajdują przełożenia na wybór domicylu (siedziby) funduszy. W tym zakresie światowym liderem są Kajmany (34%), wyprzedzając Stany Zjednoczone (24% – głównie stan Delaware), Luksemburg (10%), Irlandię (7%), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (6%) i Bermudy (3%).

Typy funduszu hedgingowych w prawie Kajmanów

Wyróżnia się dwie główne kategorie funduszy inwestycyjnych tworzonych na Kajmanach: fundusze inwestycyjne zamknięte i fundusze inwestycyjne otwarte. W ustawodawstwie Kajmanów, fundusze otwarte nazwane są funduszami powierniczymi (ang. mutual funds).

Fundusze zamknięte
(ang. Closed ended funds)

Kajmańskie akty prawne nie definiują pojęcia funduszy zamkniętych, jednak według Urzędu CIMA (Cayman Islands Monetary Authority) są to fundusze, które nie mają określonej daty umorzenia jednostek uczestnictwa albo umorzenie jednostek uczestnictwa możliwe jest jedynie w ograniczonych sytuacjach, lub mają długie okresy zamrożenia środków bez możliwości umorzenia jednostek uczestnictwa.

Pomimo iż fundusze inwestycyjne zamknięte nie podlegają na Kajmanach żadnym szczególnym regulacjom prawnym, muszą one mieć w tym kraju siedzibę (biuro), zapewnioną przez podmiot objęty regulacją (a więc licencjonowanego administratora spółek). Ponadto, jeżeli doradcą inwestycyjnym lub zarządzającym funduszem jest podmiot na Kajmanach – poddany on będzie regulacji lub zwolnieniu z regulacji na podstawie aktu prawnego SIBL (Securities Investment Business Law).

Fundusz zamknięty prawa Kajmanów jest formułą mało transparentną i w naszej ocenie nie nadaje się do zbudowania wiarygodnego „track record”, który można by wykorzystać do przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych.

Fundusze otwarte
(ang. Open ended funds / Mutual funds)

Zgodnie z ustawą o funduszach powierniczych Mutual Funds Law (MFL), funduszem powierniczym jest: „spółka osobowa, spółka kapitałowa lub trust inwestycyjny, emitujący udziały kapitałowe, którego celem bądź wynikiem działalności jest stworzenie przedsięwzięcia wspólnego zarządzania kapitałem celem rozłożenia ryzyka inwestycyjnego oraz umożliwienia inwestorom funduszu powierniczego uzyskania dochodów lub zysków z nabycia, posiadania, zarządzania bądź zbycia inwestycji”; natomiast 'udziałem kapitałowym' jest „akcja, jednostka uczestnictwa w funduszu powierniczym lub udział w spółce, który upoważnia do udziału w dochodach lub zyskach firmy, spółki lub trustu inwestycyjnego” oraz który „może, wedle uznania inwestora, podlegać wykupowi bądź ponownemu zakupowi”.

Co do zasady, fundusze otwarte podlegają w regulacji zgodnie z przepisami MFL. Podmioty kajmańskie działające jako zarządzający, doradca lub administrator funduszu powierniczego również podlegają albo MFL, albo SIBL.

Ustawa MFL wyróżnia następujące trzy kategorie regulowanych funduszy otwartych: fundusze licencjonowane, fundusze administrowane, fundusze rejestrowane oraz kategoria funduszy zwolnionych z rejestracji.

Fundusze licencjonowane
(ang. Licensed Funds)

Fundusze licencjonowane opisane są w sekcji 4(1)(a) MFL, natomiast samo nadanie licencji reguluje sekcja 5 MFL.

Co do zasady, zarządzający funduszem decyduje się na zdobycie licencji na podstawie sekcji 5 w sytuacji, gdy fundusz ten ma być funduszem „detalicznym”, oferowanym publicznie poza terytorium Kajmanów, a jego administrator, zarządzający funduszem i pozostali pracownicy administracyjni również znajdują się poza terytorium tego kraju.

Kajmański fundusz otwarty, który nie kwalifikuje się do wpisu ani jako fundusz administrowany, ani jako fundusz rejestrowany i który nie jest zwolniony z regulacji, musi posiadać licencję zgodnie z sekcją 5 MFA. Wnioski o nadanie licencji rozpatrywane są w ciągu od 4 do 6 tygodni od daty złożenia.

Jest to bardzo skomplikowana formuła prowadzenia działalności, która w naszej ocenie nie odpowiada rzeczywistym potrzebom.

Fundusze administrowane
(ang. Administered Funds)

Fundusze administrowane opisane są w sekcji 4(1)(b) MFL. Administratorem tych funduszy otwartych musi być osoba posiadająca licencję na Kajmanach, która zapewni siedzibę funduszu. Na nim w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność nadzoru regulacyjnego nad funduszem. Ponadto, fundusze te muszą zostać zarejestrowane w CIMA.

Wniosek o rejestrację rozpatrywany jest w ok. 5 dni od daty złożenia.

Fundusze rejestrowane
(ang. Registered Funds)

Fundusze rejestrowane są funduszami otwartymi, które spełniają parametry określone w sekcji 4(3) MFL. Aby spełnić wymagania uprawniające do zakwalifikowania go jako fundusz rejestrowany, fundusz otwarty musi posiadać:

 1. minimum łącznych inwestycji kapitałowych w wysokości 80 000 $ CI (100 000 $ USD) albo
 2. udziały kapitałowe notowane na giełdzie zatwierdzonej przez CIMA.

Fundusze rejestrowane są najczęściej wybieraną formą funduszy podlegających regulacji na Kajmanach.

Na początku 2009 roku, na Kajmanach było 9 000 funduszy zarejestrowanych na podstawie sekcji 4(3).

Fundusze zwolnione
(ang. Exempted Funds)

Niektóre podmioty na Kajmanach, które normalnie powinny zdobyć licencję lub zostać zarejestrowane, są zwolnione z tego obowiązku na mocy sekcji 4(4) MFL. Są to następujące kategorie funduszy otwartych:

 1. kajmańskie fundusze otwarte, których udziały kapitałowe posiadane są przez maksimum 15 inwestorów, których większość może mianować lub relegować osobę pełniącą daną funkcję (dyrektora, powiernika lub partnera zarządzającego) w funduszu;
 2. fundusze otwarte założone poza granicami Kajmanów, składające na Kajmanach publiczną ofertę objęcia udziałów kapitałowych przez osobę posiadającą licencję na działalność regulowaną przez CIMA, a wydaną na podstawie SIBL celem zwolnienia z regulacji, których udziały albo są notowane na zatwierdzonej giełdzie albo są regulowane przez organ spoza Kajmanów zatwierdzony przez CIMA dla celów zwolnienia z rejestracji.

W sytuacji, gdy fundusz otwarty kwalifikuje się do zwolnienia na zasadzie wyjątku zgodnie z sekcją 4(4) MFL, fundusz ten nie podlega regulacji CIMA.

Podstawowe obowiązki funduszy działających pod prawem Kajmanów

 

 

 

Umiejscowienie pracowników administracji

Z wyjątkiem funduszy administrowanych, pracownicy administrujący fundusz otwarty nie mają obowiązku przebywania na Kajmanach czy w innej określonej jurysdykcji. Jednakże pracownicy administracyjni zajmujący się w funduszu przeciwdziałaniem praktykom prania brudnych pieniędzy znajdować powinni się w jednej z jurysdykcji określonych w załączniku nr 3 do instrukcji dotyczących Przeciwdziałania i Wykrywania Praktyk Prania Brudnych Pieniędzy na Kajmanach (Guidance Notes on the Prevention and Detection of Money laundering in the Cayman Islands). Na tej liście nie ma Polski, a więc niezbędne będzie delegowanie tych uprawnień lokalnemu podmiotowi.

Siedziba

Siedziby wszystkich spółek założonych na Kajmanach muszą być zapewniane przez osobę posiadającą licencję zgodnie z ustawą o zarządzaniu spółkami Companies Management Law (w wersji poprawionej z 2003 r.) lub z ustawą o bankach i przedsiębiorstwach powierniczych Banks and Trust Companies Law (w wersji poprawionej z 2007 r.). Muszą one znajdować się na terytorium wysp.

Wymagania dot. dokumentów ofertowych

Zgodnie z MFL, dokumentem ofertowym jest dokument lub plik dokumentów, na podstawie których oferuje się sprzedaż udziałów kapitałowych w funduszu otwartym lub zaprasza się do zakupu lub subskrybowania udziałów kapitałowych.

Zgodnie z sekcją 4(6) MFL, dokument ofertowy funduszu regulowanego powinien przedstawiać pełny opis oferowanych udziałów kapitałowych oraz zawierać wszystkie inne informacje umożliwiające potencjalnym inwestorom podjęcie świadomej decyzji zakupu lub subskrypcji tych udziałów.

Zatwierdzenie przez miejscowego audytora oraz dochód roczny funduszu (FAR)

Wszystkie kajmańskie fundusze regulowane (tj. wszystkie fundusze licencjonowane, administrowane i rejestrowane) zobowiązane są do złożenia w CIMA sprawozdań rocznych w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrachunkowego funduszu, po wcześniejszym przeprowadzeniu audytu zatwierdzonego przez audytora z Kajmanów.

CIMA ma prawo do zwolnienia regulowanych funduszy otwartych z obowiązku składania sprawozdań z przeprowadzonym audytem na podstawie sekcji 8(4) MFL jeżeli uzna, że fundusz ten ma ważny powód dla unikania audytu. Przykładem takiego powodu jest sytuacja, gdy fundusz nigdy nie zaakceptował żadnej subskrypcji lub nigdy nie brał udziału w obrocie na rynku. Nie będzie uznana za ważny powód chęć uniknięcia kosztów przeprowadzenia audytu.

Wraz ze sprawozdaniami rocznymi, każdy fundusz regulowany ma obowiązek złożyć do CIMA oświadczenie o dochodzie rocznym funduszu, co na ogół przeprowadzane jest w formie elektronicznej przez miejscowego audytora.

Typy funduszy hedgingowych w prawie Brytyjskich Wysp Dziewiczych

Działalność funduszy inwestycyjnych na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych normowana jest przez Wydział Działalności Inwestycyjnej Komisji Usług Finansowych (ang. Financial Services Commission, the „FSC”) a najważniejszym aktem prawnym regulującym tę działalność jest Securities and Investment Business Act z 2010 r. („SIBA”).

Fundusze zamknięte
(ang. Closed-ended funds)

Fundusze zamknięte (fundusze, których udziały kapitałowe nie podlegają wykupowi wedle uznania inwestorów) nie są przedmiotem konkretnej regulacji na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, chociaż dopuszcza się ich zakładanie. Działają więc one na bardzo elastycznych zasadach, które w całości zależą od treści umów powołujących dany fundusz do życia.

Fundusze otwarte
(ang. Open-ended funds)

Zgodnie z działem III SIBA i z przepisami o funduszach otwartych Mutual Fund Regulations z 2010 r. („MFRegs”), istnieją trzy kategorie funduszy regulowanych: fundusze prywatne, publiczne i profesjonalne. Należy zaznaczyć, że SIBA nie reguluje działalności funduszy zamkniętych – podlega mu jedynie działalność funduszy otwartych.

Fundusze prywatne
(ang. Private Funds)

Fundusze prywatne spełniają następujące warunki:

 1. mają nie więcej niż 50 inwestorów lub
 2. prywatnie oferują subskrypcję lub zakup udziałów funduszu.

Fundusze prywatne podlegają przed rozpoczęciem działalności zatwierdzeniu przez FSC. Sugeruje się, że fundusz rozpoczyna swoją działalność z chwilą publikacji informatora lub innego dokumentu, którego celem jest złożenie oferty zakupu udziałów funduszu.

Fundusze profesjonalne
(ang. Professional Funds)

Funduszem profesjonalnym jest fundusz, którego udziały udostępniane są jedynie „profesjonalnym inwestorom” a minimalna inwestycja początkowa każdego z inwestorów (z pominięciem inwestorów zwolnionych od tej zasady) to 100 000 $ USD.

„Inwestor profesjonalny” to osoba spełniająca następujące warunki:

 1. nabywanie bądź zbywanie dóbr tego samego rodzaju, co dobra funduszu, należy do jej powszechnej działalności lub
 2. wartość jej majątku netto (indywidualnie lub w małżeńskiej wspólnocie majątkowej) wynosi powyżej 1 000 000 $ USD.

Osoby zwolnione od tej zasady to: zarządzający, administrator, promotor lub agent ubezpieczeniowy funduszu, lub pracownik zarządzającego funduszem.

Fundusze publiczne
(ang. Public Funds)

Fundusz publiczny jest funduszem, który nie może zostać zaklasyfikowany ani jako fundusz prywatny, ani jako fundusz profesjonalny. Określa się go na ogół jako produkt detaliczny, w związku z czym ciąży na nim znacznie więcej regulacji prawnych.

Przed rozpoczęciem działalności, fundusze publiczne muszą zostać zarejestrowane w FSC. Fundusze te nie mogą oferować publicznie zakupu udziałów chyba, że wydadzą wcześniej na piśmie informator funduszu (prospectus) zgodnie z przepisami SIBA i Kodeksu Funduszy Publicznych. Informator musi zostać zatwierdzony i podpisany przez dyrektorów funduszu oraz zarejestrowany przez FSC.

 

Podstawowe obowiązki funduszy działających pod prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych

 

 

 

Obowiązek mianowania pracowników administracyjnych

Fundusze prywatne i profesjonalne mają obowiązek zatrudniania przez cały okres swojej działalności zarządzającego funduszem, administratora i depozytariusza. Możliwe jest złożenie wniosku do Komisji o zwolnienie z obowiązku zatrudniania osoby zarządzającej i/lub depozytariusza. Jeżeli depozytariusz jest zatrudniany, jego funkcja musi być kompletnie niezależna od funkcji osób zajmujących się zarządzaniem i administracją funduszu. Fundusze te nie mają obowiązku mianowania prime brokera, lecz gdy taka osoba zostaje powołana na stanowisko, fundusz zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Komisję.

Dokument ofertowy

Fundusze prywatne i profesjonalne zobowiązane są złożyć w Komisji kopię swojego dokumentu ofertowego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie funduszu. Jeżeli nie jest planowane wydanie żadnego dokumentu ofertowego – fundusz powinien złożyć wyjaśnienie w zakresie powodów, dla których dokument nie zostanie wydany. W sytuacji gdy dokument nie został złożony w Komisji, obowiązkiem funduszu jest dostarczenie powiadomienia o każdym nowo wydanym dokumencie w ciągu 14 dni od jego wydania.

Prowadzenie rejestru

Fundusze prywatne i profesjonalne mają obowiązek prowadzenia rejestru dokumentacji, która:

 • wystarczająco wyjaśni przeprowadzone w ramach funduszu transakcje;
 • pozwoli w każdym czasie określić z odpowiednią dokładnością pozycję finansową funduszu;
 • umożliwi przygotowanie sprawozdań finansowych i oświadczenia o dochodach funduszu;
 • umożliwi przeprowadzenie audytu sprawozdań finansowych funduszu.
Mianowanie audytora

Fundusze prywatne i profesjonalne zobowiązane są mianować i zatrudniać przez cały okres swojej działalności audytora w celu przeprowadzania audytu sprawozdań finansowych funduszu. Istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku do Komisji o zwolnienie funduszu z tego obowiązku. Audytor nie musi być zatwierdzony przez Komisję.

Przygotowanie sprawozdań rocznych

Fundusze prywatne i profesjonalne mają obowiązek przygotowania sprawozdań finansowych za każdy rok obrachunkowy, zgodnie z regulaminowymi standardami finansowymi (w tym brytyjskim, amerykańskim czy kanadyjskim GAAP lub IFRS) lub z odpowiadającymi im, obowiązującymi międzynarodowymi standardami z zakresu rachunkowości.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Komisję na rok 2011, obecni audytorzy funduszy prywatnych i profesjonalnych nie podlegają obowiązkowi przygotowywania sprawozdań zgodnie ze standardami regulaminowymi.

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

W przypadku funduszy prywatnych i profesjonalnych, wymagane jest zwoływanie posiedzeń zarządu w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych po przeprowadzeniu audytu.

Składanie sprawozdań finansowych w Komisji

Fundusze prywatne i fundusze profesjonalne zobowiązane są składać kopię swojego sprawozdania finansowego (po przeprowadzeniu audytu) do Komisji w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrachunkowego (lub w ciągu dłuższego okresu – lecz nie dłuższego niż 16 miesięcy – w przypadku gdy zostanie on pisemnie zatwierdzony przez Komisję).

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC)
a zagraniczne fundacje

Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC) a zagraniczne fundacje

Od 2018 r. polski ustawodawca znowelizował przepisy dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC). Przed nowelizacją przepisy o CFC nie obejmowały zagranicznych fundacji. Po objęciu zagranicznych fundacji przepisami o spółkach kontrolowanych pojawił się problem wypłaty środków na rzecz beneficjentów, ponieważ zasadniczo fundacje nie mogą wypłacać dywidendy, co prowadziło do podwójnego opodatkowania tego typu wypłat – raz opodatkowane w państwie źródła podatkiem dochodowym, a później u polskiego podatnika podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym. Obecnie ustawa jasno wskazuje, że fundacje zagraniczne po spełnieniu określonych warunków będą spółkami kontrolowanymi, co jest korzystne dla przedsiębiorców rodzinnych (głównie z uwagi na zasady sukcesji majątku w takich podmiotach) i mniej korzystne dla podmiotów dokonujących optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem fundacji zagranicznych.

Zakład zagraniczny a spółka zależna

Zakład zagraniczny a spółka zależna

Prowadzenie zagranicznej działalności gospodarczej może prowadzić do powstania zakładu. Regulacje dotyczące zakładów zawarte są w krajowych porządkach prawnych, jak i w umowach bilateralnych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą także zdecydować się na prowadzenie działalności w formie spółki zależnej, jednak muszą liczyć się wtedy z określonymi konsekwencjami.

Jurysdykcje podatkowe niechętne do współpracy –
co takiego dają przedsiębiorcom, że Unia
tak bardzo się ich boi?

Jurysdykcje podatkowe niechętne do współpracy – co takiego dają przedsiębiorcom,
że Unia tak bardzo się ich boi?

Od grudnia 2017 r. Unia Europejska prowadzi wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Ostatnią aktualizację tej czarnej listy opublikowała 6 października 2020 r. Znajduje się na niej obecnie 12 państw, terytoriów, jurysdykcji. Dlaczego Unia piętnuje konkurencyjne systemy podatkowe? Bo są konkurencyjne.

Jak miliarderzy na całym świecie korzystają
z zagranicznych jurysdykcji

Jak miliarderzy na całym świecie korzystają z zagranicznych jurysdykcji

To, co w jednym kraju jest zakazane, w innym może być całkowicie dopuszczalne, ba, nawet nieopodatkowane. Z tych też przyczyn twórcy nowych biznesów, przedsiębiorcy, którym jedna jurysdykcja zamyka drogę do prowadzenia działalności, przenoszą ją do innej. I choć może to budzić kontrowersje, przedsiębiorcy, nawet mimo zmian przepisów i milionowych kar, bogacą się i zostają miliarderami. Najbardziej wyrazistym tego przykładem są twórcy kasyn i gier hazardowych online.

Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy

Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy

Malta od wielu już lat buduje swoją pozycję na europejskim oraz światowym rynku hazardu, w tym w szczególności gier hazardowych online. Obecnie ok. 10% światowych operatorów gier hazardowych online posiada licencję maltańską, a jak wskazuje się w mediach, tylko w ciągu ostatnich trzech lat Malta przyciągnęła ponad 160 dostawców gier hazardowych online.

Sztorm nad maltańskim sektorem jachtowym

Sztorm nad maltańskim sektorem jachtowym

Maltański rejestr statków należy do największych na świecie. Malta to również jeden z najpopularniejszych krajów pod względem rejestracji jachtów rekreacyjnych. Na Malcie obowiązują przepisy unijne, jasne przepisy dotyczące hipotek jachtowych i niskie koszty rejestracji. Jeszcze do niedawna państwo to stanowiło swego rodzaju raj dla właścicieli jachtów. Jednak nawet w raju zdarzają się silne sztormy i gwałtowne burze.

Afera z najbogatszą kobietą Afryki w tle stawia maltańską jurysdykcję podatkową na cenzurowanym. Ale czy słusznie?

Afera z najbogatszą kobietą Afryki w tle stawia maltańską jurysdykcję podatkową na cenzurowanym. Ale czy słusznie?

Malta ostatnio nie ma dobrej prasy, za sprawą kilku wydarzeń. Od pewnego czasu to państwo oskarżane jest przez opozycję, Komisję Europejską i co najmniej kilka krajów, iż zbyt „lekką ręką” szafuje swoim obywatelstwem w ramach tzw. programu „paszport za pieniądze”. Chodzi o to, że wśród ponad 9,6 tys. przyznanych, między styczniem 2015 r. a grudniem 2018 r., obywatelstw znalazło się przynajmniej kilka przypadków kontrowersyjnych. Uzyskały je prominentne osoby, niekiedy z pierwszych stron gazet, ale nie tyle z racji zajmowanej pozycji, co poważnych nadużyć finansowych.

Strefy offshore – słabość czy siła Rosji?

Strefy offshore – słabość czy siła Rosji?

Poza granicami państw znajduje się wiele pieniędzy należących do ich obywateli. Znalazły się tam z różnych powodów. Część z nich należy do osób pracujących za granicą. Nie są to może duże pieniądze w przeliczeniu na jednego pracującego, ale w swojej masie stanowią kapitał, o który zabiegają zarówno banki, jak i państwa. Pieniądze zarabiane przez Ukraińców w Polsce szacuje się na kwotę ponad 3 miliardów dolarów w skali roku. Trudno się więc dziwić, że toczy się walka o wykorzystanie tych środków, choćby po to, aby zarobić na ich transferze do rodzimego kraju. W tym artykule chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się na przykładzie rosyjskim losom naprawdę dużych pieniędzy znajdujących się poza granicami Federacji Rosyjskiej, które znalazły się tam na skutek swego rodzaju pierwotnej akumulacji kapitału po rozpadzie ZSRR, a także w wyniku specyficznego klimatu inwestycyjnego panującego w Rosji przez ostatnie dziesięciolecia. Pieniądze te najczęściej trafiają do krajów/terytoriów zwanych offshore’ami.

Fundacje prywatne potrzebne także w Polsce

Fundacje prywatne potrzebne także w Polsce

Fundacje prywatne to w wielu przypadkach najlepszy sposób zabezpieczenia interesów rodziny w przypadku sukcesji biznesu lub dziedziczenia. Rozwiązanie to, doceniane w wielu państwach Europy, coraz częściej staje się także sposobem na ochronę majątku przez zamożnych Polaków. Pozwala ono uchronić majątek przed rozproszeniem, podziałem między wielu spadkobierców lub jego marnotrawieniem przez następców. To także sposób na zapewnienie ciągłości biznesu i stały rozwój działalności firmy przy zachowaniu jej rodzinnego charakteru – nawet gdy brakuje następców skłonnych do jej prowadzenia. Rozwiązanie to mimo licznych zalet w Polsce wciąż jest niedostępne.

Podatek od zysków hipotetycznych

Podatek od zysków hipotetycznych. Ostatnia szansa na uzyskanie dodatkowej rezydencji podatkowej

1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowy podatek od zysków hipotetycznych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przenieść swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę i tam zrealizować zyski kapitałowe, zapłacą z tego tytułu podatek. Osoby chcące zdążyć ze zmianą rezydencji podatkowej i uniknąć tego obciążenia muszą pamiętać, że pozostało im już niewiele czasu.

Spółka na Cyprze

Cypr nadal atrakcyjny dla polskiego przedsiębiorcy

Wielostronna konwencja podatkowa MLI oraz zmiany ustaw podatkowych miały w znaczący sposób wpłynąć na sytuację polskich przedsiębiorców będących udziałowcami lub właścicielami zagranicznych spółek. Jednak mimo prób wprowadzenia nowych obostrzeń ulokowanie majątku i obrót nim w obcych jurysdykcjach nadal są bardzo opłacalne. Wciąż jednym z najatrakcyjniejszych kierunków jest należący do Unii Europejskiej Cypr.

Fundacja prywatna w Liechtensteinie

Korzyści z założenia fundacji prywatnej w Liechtensteinie

Wśród polskich przedsiębiorców wciąż wielu jest nieprzekonanych do konstrukcji fundacji prywatnej i jej korzystnego wpływu na proces efektywnego zarządzania majątkiem. W gronie sceptyków dominuje pogląd, że samo przeniesienie aktywów na inny podmiot rodzi ogromne ryzyko. Praktyka pokazuje jednak, że jest to jedynie mit, a zyskujące popularność fundacje prywatne świetnie funkcjonują zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

CRS

CRS, czyli Common Reporting Standard – problemy, zagrożenia, skutki

Obietnice wyborcze trzeba spełniać, a potrzeby społeczeństwa zabezpieczać. Jak to jednak zrobić? „Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy!” – powiedziała kiedyś Margaret Thatcher. Krótko mówiąc, rozwiązania takie jak CRS, czyli Common Reporting Standard, to kolejna metoda na wydłużenie ręki fiskusa...

Cypr

Raj podatkowy na Cyprze

Cypr położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji. System podatkowy tego kraju należy uznać za najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Istnieje jednak wiele typowych błędów popełnianych przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze. Wyjaśniamy, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec.

Kostaryka

Korzyści z założenia spółki w Kostaryce

Na offshorowej mapie świata wciąż czeka na odkrycie biznesowa perła Karaibów – Kostaryka. Założenie spółki w tym państwie gwarantuje anonimowość biznesową, poufność danych i pełną dyskrecję dla potencjalnego właściciela. Zachętą do prowadzenia biznesu w tym kraju jest atrakcyjne opodatkowanie i możliwość skorzystania z usług powiernika oraz sprawny proces rejestracji spółki. Warto podkreślić, że Kostaryka nie została wpisana na czarną listę rajów podatkowych.

Malta

Malta – legalny raj dla kryptowaluty

Nie ulega wątpliwości, że Republika Malty należy obecnie do najbardziej atrakcyjnych pod względem gospodarczym państw Unii Europejskiej. Sukces ekonomiczny Malty opiera się na dwóch stabilnych filarach. Pierwszym z nich jest konkurencyjna i innowacyjna gospodarka narodowa, w dużej mierze oparta na kapitale zagranicznym, drugim natomiast – elastyczny system podatkowy, słusznie uznawany za wzór optymalizacji obciążeń fiskalnych w Europie.

Mauritius

Dlaczego warto założyć spółkę na Mauritiusie?

Polityka fiskalna państw wysoko rozwiniętych cechuje się stosunkowo uciążliwymi dla przedsiębiorców obciążeniami podatkowymi. Odpowiednio przemyślana strategia podatkowa firmy, uwzględniająca transfer aktywności gospodarczej do tzw. rajów podatkowych, może jednak znacząco obniżyć zobowiązania podatkowe w prowadzonej działalności gospodarczej.

Monako

Konto bankowe w Monako dla rezydentów i nierezydentów

Monako to państwo liczące nieco ponad 40.000 mieszkańców i niecałe 2 km2. Na tym skrawku ziemi otoczonym Morzem Śródziemnym mieszka 2000 milionerów i 50 miliarderów, a 60 banków dba o finanse swoich Klientów zgromadzone na 345.000 rachunków.

Życie na bogato w Monako – optymalne rozwiązanie

Księstwo Monako jest prawdziwym rajem na ziemi dla tych, którzy preferują modne życie, ciepły klimat, wyśmienite jedzenie i wspaniałe widoki. To także doskonałe miejsce dla tych, którzy nie lubią płacić podatków. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają bowiem obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego. Księstwo nie pobiera od osób fizycznych podatku od nieruchomości oraz podatku od zysków kapitałowych. Jest tylko jeden warunek – należy uzyskać status rezydenta podatkowego Księstwa Monako.

Wyspy Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Przedsiębiorca szukający rozwiązań, które zminimalizują obciążenia podatkowe w jego firmie, powinien zwrócić uwagę na korzyści wynikające z założenia spółki w jurysdykcjach podatkowych, w których przepisy fiskalne pozwalają redukować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z bardziej konkurencyjnych państw stwarzających dogodne i bezpieczne warunki do prowadzenia działalności jest Republika Wysp Marshalla.

Wyspy Marshalla – anonimowy raj podatkowy dla ceniących prywatność

Wyspy Marshalla strzegą prywatności udziałowców wyjątkowo skutecznie. Informacji o beneficjencie spółki nie posiada nawet sam rejestr spółek. Co więcej, Republika dopuszcza usługi powiernicze wobec dyrektorów i wspólników, a państwo nie pobiera podatków od nierezydentów. To tylko niektóre z korzyści, które płyną z założenia firmy w tym raju podatkowym.

Optymalne wakacje w raju (cykl)

Część I: Anguilla i Hongkong

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Część II: Makau

Makau, powszechnie znane jako „Las Vegas Azji”, uważane jest za raj podatkowy z powodu korzystnej struktury podatkowej (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych). W 2002 roku rząd Makau uchwalił ustawę, która oficjalnie zalegalizowała hazard oraz kasyna offline. Natomiast w 2003 r. zalegalizowano hazard online.

Część III: Księstwo Luksemburg

Księstwo Luksemburg to małe państwo położone w Europie Zachodniej, które jest jednym z najbardziej liczących się na świecie ośrodków finansowych. Chociaż nie jest typowym rajem podatkowym, to z uwagi na przepisy prawne oraz system podatkowy jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.

Część IV: Seszele

Seszele to nie tylko piękne wyspy i często wybierany kierunek wakacyjnych wyjazdów, lecz także popularne miejsce do zakładania zagranicznych spółek typu offshore. Chociaż Seszele są niezawisłą republiką demokratyczną, która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1976, to pozostają członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, na czele której stoi Elżbieta II, i nie podlegają żadnej władzy Korony Brytyjskiej. Dlatego też nie są podporządkowane Dyrektywie Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek w odróżnieniu od rajów podatkowych powiązanych z państwami członkowskimi UE (głównie ze Zjednoczonym Królestwem i jego terytoriami zamorskimi).

Część V: Federacja Saint Kitts i Nevis

Federacja Saint Kitts i Nevis jest monarchią konstytucyjną położoną na Morzu Karaibskim, na czele której stoi brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Federacja ta jest najmniejszym państwem w obu Amerykach. Ze względu na ścisłe powiązanie z Koroną Brytyjską, należy ją uznać za jurysdykcję stabilną, o wysokim poziomie legislacji.

Część VI: Saint Lucia

Saint Lucia to państwo w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim, na wyspie o tej samej nazwie, należącej do archipelagu Wysp Nawietrznych, części Małych Antyli.

Część VII: Vanuatu

Republika Vanuatu to państwo położone na 83 wyspach Nowych Hebrydów należących do Oceanii. Vanuatu ma jednoizbowy parlament z 52 posłami, który jest wybierany co 4 lata w głosowaniu powszechnym. Przywódca głównej frakcji parlamentarnej jest zazwyczaj wybierany na premiera i szefa rządu. Głową państwa jest prezydent wybierany co 5 lat przez parlament i prezydentów 6 rządów prowincjonalnych.

Część VIII: Malta i Cypr

Maltańskie prawo podatkowe nie należy do najprostszych w Europie. Podatek dochodowy od osób prawnych na Malcie wynosi 35%. Jednocześnie system podatkowy Malty oferuje wiele możliwości obniżenia lub wyeliminowania opodatkowania dochodu, co w połączeniu z siecią kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zawarte przez Maltę, stwarza możliwości do międzynarodowego planowania podatkowego zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i prawnych.

Część IX: Gibraltar

Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii i stanowi tzw. Kolonię Koronną, co oznacza, że posiada własną administrację, która zajmuje się jedynie polityką wewnętrzną. Zgodnie z art. 227 par. 4 Traktatu rzymskiego, Gibraltar stał się członkiem Unii Europejskiej jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie. Dzięki takiemu statusowi Gibraltar może korzystać z większości swobód związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Część X: Liechtenstein

Prawo Liechtensteinu stwarza duże możliwości optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. Podatek CIT można zredukować, wykorzystując rodzaje osób prawnych funkcjonujące w ramach prawa Liechtensteinu.

Część XI: Delaware i Wyoming

Delaware posiada jedne z najlepszych ulg podatkowych na świecie, na które liczyć mogą zagraniczne podmioty zakładające tu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Równie atrakcyjnym podatkowo dla utworzenia spółki jest stan Wyoming i, podobnie jak w Delaware, do rejestracji podmiotu wystarczy jedna osoba.

Korzyści podatkowe

Czy posiadanie jachtu może być korzystne finansowo?

Posiadanie jachtu może być źródłem zarobku. Jacht – tak jak wszystko, co stanowi własność prywatną – może być wynajmowany na podstawie umowy najmu. Osiągane z tego tytułu przychody stanowią tzw. przychód pasywny, czyli taki, który nie wymaga stałego zaangażowania i w związku z tym jest jedną z najwygodniejszych form zarabiania pieniędzy.

Raje podatkowe

Raje podatkowe to nie tylko ciepłe kraje

Franklinowską pewność śmierci i podatków rozszerzyć można o kolejny pewnik: to, że większość z nas wolałaby uniknąć jednego i drugiego. I tak jak śmierć ma dwie strony medalu: przerażającą – piekło i przyjemną – niebo, tak i w przypadku daniny na rzecz państwa może być całkiem przyjemnie. Można bowiem trafić do raju – raju podatkowego. Barbados, Saint Lucia, Seszele… Ale trzeba pamiętać, że raje podatkowe to nie tylko ciepłe kraje.

Minimalne podatki, maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończona ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Legalna optymalizacja podatkowa

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną „szkodliwą konkurencję podatkową".

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Raje podatkowe a inwestycje kapitałowe

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat, np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane „po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Czy wolno nie płacić podatków?

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo rajów podatkowych

Czy korzystanie z „rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za „raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Majątek w księgach wieczystych

Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet, to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja na giełdzie

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein - raj podatkowy

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012