Restrukturyzacja sposobem na unikniecie upadłości firmy

Restrukturyzacja sposobem na unikniecie upadłości firmy

2022-10-07

 

Rok 2021 przyniósł 71% wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie padł niechlubny rekord – tak źle nie było od 20 lat. Ratunkiem dla firm, które wpadły w tory niewypłacalności jest restrukturyzacja. Rozpoczęty w odpowiednim momencie i profesjonalnie przeprowadzony proces restrukturyzacji pozwala ochronić firmę przed upadłością i wyciągnąć ją z kłopotów finansowych, zabezpieczając przed windykacją, egzekucją czy wypowiadaniem umów. To skuteczne narzędzie w walce o rentowność firmy pod warunkiem, że posługuje się nim doświadczony doradca.

 

Pojęcie niewypłacalności

 

O niewypłacalności mówimy wtedy, gdy przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez więcej niż 3 miesiące, a w przypadku osoby prawnej, czy jednostki mającej zdolność prawną, gdy wartość ich zobowiązań przekracza wartość majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Stwierdzenie niewypłacalności jest warunkiem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne

 

W celu wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego należy złożyć wniosek zawierający między innymi wstępny plan restrukturyzacyjny, którego niezbędnym elementem jest analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis planowanych środków restrukturyzacyjnych i ich szacowany koszt, wstępny harmonogram wdrożenia wskazanych środków restrukturyzacyjnych, a także sprawozdanie finansowe sporządzone w okresie 30 dni przed złożeniem wniosku. Jakość i wiarygodność tych materiałów są decydujące nie tylko dla spełnienia formalnych aspektów otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, ale przede wszystkim dla powodzenia całego procesu.

 

Układ

 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza konieczność złożenia propozycji układowych, stanowiących propozycję trybu spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. W interesie dłużnika jest złożenie wiarygodnego planu spłaty długu, który spotka się z aprobatą wierzycieli. To od nich bowiem w dużej mierze zależy zatwierdzenie układu. Pro aktywność w tej kwestii jest wskazana również ze względu na ryzyko, że to wierzyciel narzuci dłużnikowi sposób restrukturyzacji jego zobowiązań.

Restrukturyzacja może polegać na rozłożeniu zaległości na raty spłaty, odroczeniu płatności wierzytelności bądź konwersję zaległych zobowiązań na udziały w spółce podlegającej restrukturyzacji. Stanowi więc realną szansę na przywrócenie płynności firmie, która z biegiem czasu będzie zdolna uregulować swoje należności i wrócić do zyskownej działalności.

Co istotne przyjęty w postępowaniu restrukturyzacyjnym układ obejmie wszystkie osobiste wierzytelności dłużnika powstałe przed wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, nawet jeżeli nie zostały umieszczone na spisie wierzytelności.

W sytuacji, gdy postanowienia układu nie są wykonywane przez dłużnika lub jest oczywiste, że układ nie zostanie wykonany może dojść uchylenia układu przez sąd.

W ramach naszych usług oferujemy pomoc w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji, w tym w trybie postępowania o zatwierdzenie układu. Nasza oferta obejmuje:

  •  weryfikację przesłanek niewypłacalności
  •  sporządzenie audytu sytuacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstwa
  •  wskazanie obszarów ryzyka i rekomendację środków zaradczych
  •  przygotowanie strategii działania – dobór adekwatnych do sytuacji firmy rozwiązań prawnych pozwalających wyciągnąć firmę w kłopotów finansowych
  •  obsługę prawnych, podatkowych i rozliczeniowych aspektów przygotowania planu restrukturyzacji
  •  wsparcie w negocjacjach z wierzycielami
  •  w razie potrzeby zapewnienie nadzorcy restrukturyzacyjnego

 

Autor: Robert Nogacki, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. Dostępne rozwiązania prawne należy zatem każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Dokładne znaczenie tych wskazań normatywnych warto w każdym wypadku skonsultować z radcą prawnym, adwokatem bądź doradcą podatkowym.