Konsekwencje założenia spółki zagranicznej bez konsultacji prawnej

2017-05-12

 

W obrocie gospodarczym coraz częściej zauważalnym zjawiskiem jest zakładanie firm poza granicami Polski. Wybór lokalizacji dla prowadzonej działalności jest zróżnicowany i uwarunkowany wieloma czynnikami. Każdy z tych wyborów wiąże się z pewnymi korzyściami natury podatkowej lub prawnej. Niemniej jednak zarejestrowanie działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jest procesem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia. Dlatego też wiele przedsiębiorstw boryka się z konsekwencjami błędnie przeprowadzonej rejestracji lub podjęciem działań bez wcześniejszych konsultacji prawnych.

Zalet zakładania spółek poza granicami Polski jest wiele. Do najpowszechniejszych czynników zachęcających przedsiębiorstwa do przenoszenia biznesów do innych państw na świecie należą: minimalizacja kosztów pracy i płacy, optymalizacja podatkowa, ochrona majątku osobistego lub należącego do spółki, rozszerzenie działalności o nowe rynki czy obecność wykwalifikowanych pracowników. Decydując się na założenie spółki zagranicznej, inwestor może wybrać kilka prawnych możliwości rozpoczęcia realizacji swojego planu biznesowego. Pamiętać jednak należy, że w zależności od państwa, proces założenia spółki jest inny, wobec czego warto jest skorzystać z porad doświadczonych ekspertów i nie narażać spółki na ujemne konsekwencje podjętych decyzji.

Założenie spółki zagranicznej to proces

 

Wskazać należy, że poprzez założenie spółki zagranicznej możemy rozumieć jej rejestrację w innym państwie lub zakup udziałów albo akcji w istniejącej już na rynku spółce. Są to procesy niezwykle sformalizowane i skomplikowane, przy których łatwo o popełnienie błędu. W zależności od miejsca docelowego założenia działalności gospodarczej obowiązują odmienne wymogi formalne, jak również przepisy w zakresie prawa podatkowego czy handlowego. Zakładając spółkę zagraniczną bez konsultacji prawnej z zespołem doświadczonych doradców, przedsiębiorcy narażają się na różnorodne konsekwencje, których późniejsze wyeliminowanie jest niezwykle trudne i czasochłonne.

Wyzwania i problemy przy rejestracji spółki zagranicznej

 

– Rozumienie potrzeb inwestorów, jak również wyczucie biznesowe oferowane przez profesjonalnie zarządzaną kancelarię prawną jest niezbędnym elementem gwarantującym skuteczne zarejestrowanie spółki poza granicami Polski – uważa mec. Robert Nogacki. – Kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców to zarówno praktyczne zastosowanie przepisów prawa w zależności od państwa, gdzie ma być prowadzona działalność gospodarcza, jak również doradztwo podatkowe, aby w jak największym zakresie wykorzystać możliwości optymalizacji podatkowej i zalet funkcjonującego systemu podatkowego, czy to w państwie europejskim, czy w tzw. raju podatkowym – dodaje prawnik.

Z tego też względu inwestorzy powinni uzyskać nie tylko podstawowe informacje o potencjalnym kraju, w którym chce on zarejestrować spółkę, ale przede wszystkim na temat systemu podatkowego, przepisów prawnych czy warunków ekonomicznych prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium tego kraju. Wielu nierzetelnych doradców przedstawia państwa określane powszechnie „rajami podatkowymi” jako miejsca najwłaściwsze dla inwestycji, opierając swoje twierdzenia na nieaktualnych lub niesprawdzonych informacjach. – Tylko właściwie przeprowadzona analiza finansowa przedsięwzięcia, wywiad gospodarczy branży przedsiębiorcy, jak również rozumienie zagadnienia optymalizacji podatkowej gwarantuje ochronę majątku przedsiębiorstwa i właściwe zabezpieczenie funkcjonowania spółki na nowym rynku – podkreśla mecenas Nogacki.

Konsekwencje rejestracji spółki bez doświadczonego zespołu ekspertów w wielu wypadkach skutkuje późniejszymi problemami finansowymi przedsiębiorstwa lub narażeniem się na kontrole ze strony organów i instytucji podatkowych podejrzewających przedsiębiorstwa o celowe działania na szkodę systemu podatkowego macierzystego kraju.

Zarejestrowanie spółki i co dalej?

 

Niezbędnym elementem właściwego zabezpieczenia przedsiębiorcy przed ujemnymi konsekwencjami związanymi z zarejestrowaniem spółki poza granicami Polski jest przygotowanie i sporządzenie umowy spółki w formie wymaganej przez prawo właściwe dla zakładanej spółki. Niezwykle ważnym aspektem w tym zakresie jest odpowiednia znajomość przepisów prawnych, jak również zapewnienie właściwej obsługi kancelarii notarialnej, ponieważ taka umowa musi zostać zawarta przed zagranicznym notariuszem.

Kolejne działania niezbędne do właściwego zarejestrowania spółki wymagają wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Szczególne znaczenie ma wybór członków zarządu spółki, którymi powinni być zazwyczaj dyrektorzy będący rezydentami państwa, w którym spółka ma siedzibę, otworzenie spółce rachunku bankowego w kraju siedziby spółki, zgłoszenie do właściwych rejestrów przedsiębiorców czy też składek ubezpieczeniowych. Kancelaria Prawna Skarbiec, dbając o najwyższy standard współpracy w zakresie zabezpieczenia procesu rejestracji spółki, współpracuje z zaufanymi partnerami gwarantującymi obsługę kancelarii księgowej czy biegłego rewidenta.

Ponadto, właściwe funkcjonowanie spółki za granicą, które nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji, wielokrotnie wymusza (w zależności od przepisów państwa w tym zakresie) zobowiązanie zarządu spółki do prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania deklaracji podatkowych czy podejmowania współpracy z organami podatkowymi. Bardzo ważnym aspektem jest również wystąpienie do właściwych organów o wydanie koncesji czy zezwoleń, jeśli w państwie rejestracji spółki zagranicznej są one wymagane do prowadzonej działalności gospodarczej. Zaniechania w tym zakresie mogą okazać się bardzo dotkliwe dla spółki i powodować konieczność działań naprawczych. W wielu wypadkach jest na nie jednak za późno, co może prowadzić do problemów finansowych lub, w najgorszym wypadku, do ogłoszenia upadłości firmy.

W związku z różnymi zwyczajami, jak również przepisami prawnopodatkowymi, warto skorzystać z porad doświadczonych ekspertów w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, realizując tym samym swoje strategie biznesowe i nie narażając spółki na negatywne konsekwencje.

 

 

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. Dostępne rozwiązania prawne należy zatem każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Dokładne znaczenie tych wskazań normatywnych warto w każdym wypadku skonsultować z radcą prawnym, adwokatem bądź doradcą podatkowym.