Strony internetowe z hazardem będą blokowane

Strony internetowe z hazardem będą blokowane

2017-07-18

 

Dnia 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, której rzeczywistym celem jest zmniejszenie szarej strefy i zapewnienie większych wpływów do budżetu państwa.

Ustawodawca uważa jednak, że wprowadzone przepisy mają przede wszystkim wpłynąć na zwiększenie ochrony graczy, zwłaszcza tych grających na automatach i w Internecie. Kontrowersyjne zmiany wprowadzone przez rząd polegają na tym, że od dnia nowelizacji przepisów wyłączność na organizowanie gier w Internecie będzie mieć jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

Nowe uregulowania wpłyną nie tylko na przedsiębiorców, operatorów i graczy, lecz także na dostawców usług internetowych. Co tak naprawdę w praktyce oznacza nowelizacja ustawy o grach hazardowych?

 

Państwo z monopolem na kasyna online

 

Wprowadzona nowelizacja do Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471), potocznie zwanej ustawą hazardową, znacząco wpłynie na organizowanie gier hazardowych i uczestniczenie w nich w tzw. trybie online. Ustawodawca wprowadził również obostrzenie dotyczące gier na automatach – wyłącznym ich organizatorem, poza kasynami, będzie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

Najgłośniej krytykowane na gruncie znowelizowanych przepisów jest rozwiązanie zakładające, że jedynym kasynem internetowym, które będzie legalnie funkcjonowało w Polsce, będzie to zarządzane przez państwo. Wskazuje na to jednoznacznie art. 5 ust. 1b ustawy o grach hazardowych, który stanowi wprost, iż urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa.

Oznacza to, że wszyscy operatorzy gier hazardowych zostaną zablokowani, natomiast granie online w Polsce możliwe będzie tylko w kasynie zarządzanym przez państwo. Przestrzeganie ustawowego zakazu urządzania gier hazardowych oraz uczestniczenia w nich przez sieć Internet będzie niezwykle istotne, bowiem Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2137) przewiduje kary za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych, w tym zakładów wzajemnych prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia.

 

Strony internetowe z hazardem będą zablokowane

 

Dotychczasowe działania przeciw zjawiskom nielegalnego hazardu, podjęte przez organy państwowe na gruncie ustawy o grach hazardowych w brzmieniu sprzed nowelizacji, pokazały, że pewne przepisy muszą zostać poddane modyfikacji w celu zapewnienia jak najskuteczniejszych narzędzi do walki z tym zjawiskiem.

Podkreśla się, że najważniejsza zmiana dotycząca ustawy hazardowej odnosi się do wprowadzenia narzędzi prawnych pozwalających na blokowanie stron internetowych nielegalnych operatorów oraz utrudnianie dokonywania płatności na ich konta.

Przede wszystkim nowelizacja ustawy hazardowej wprowadza obowiązek powstania tzw. rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Innymi słowy, powstanie katalog domen, które nie uzyskały zgody monopolisty – państwa na prowadzenie gier hazardowych.

Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą prowadzony będzie na podstawie art. 15f ustawy o grach hazardowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w trybie jawnym.

Co więcej, rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych. W jaki sposób będzie się to odbywać?

 

Ustawa nakłada obowiązki na operatorów sieci internetowych

 

Ustawodawca przewidział, że w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, a więc od dnia 1 lipca 2017 roku, każdy operator sieci internetowej będzie zobowiązany w ciągu 48 godzin podjąć działania i zablokować dostęp do stron internetowych, które wykorzystują nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru.

Zmiany dotyczą nie tylko samych dostawców sieci internetowych, ale także usług płatniczych (np. banków, instytucji finansowych, e-portfeli i innych usług). Oznacza to, iż od dnia 1 lipca 2017 roku dostawcy usług płatniczych nie będą mogli prowadzić tak jak dotychczasowo współpracy i obsługi fiskalnej na rzecz podmiotów, które wpisane są do rejestru domen zakazanych, a więc tych, które zajmują się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na stronach internetowych. Chodzi przede wszystkim o usunięcie odnośników, które umożliwiają szybkie płatności na rzecz nielegalnego operatora hazardowego przy pomocy systemu dostawcy usług płatniczych.

 

Zakaz urządzania gier hazardowych a zakłady wzajemne

 

Znowelizowane przepisy ustawy zakładają, że zakazane jest w Polsce urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet oraz uczestniczenie w nich. Wskazane powyżej zakazy nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Finansów oraz uczestniczenia w takich zakładach, na co wskazuje art. 29a i art. 32 ust. 2 ustawy hazardowej.

Działalność we wskazanym zakresie może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdza to również art. 15d ust. 1 i 2 ustawy o grach hazardowych, zgodnie z którym w przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące tych gier, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W praktyce oznacza to, że wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w ustawie zakładają, iż podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych. Warto jednak podkreślić, że istnieją rozwiązania alternatywne, które są szansą na uniknięcie wielu zbędnych, kontrowersyjnych zmian narzuconych przez ustawodawcę.

 

Serwery za granicą i struktury holdingowe

 

Wraz z wprowadzeniem zmian przygotowanych przez rząd do ustawy o grach hazardowych z polskiego rynku gier hazardowych wycofało się wiele podmiotów oferujących przedmiotowe usługi. Z uwagi na restrykcyjne obowiązki uzyskania koncesji, a w przypadku zakładów wzajemnych – zezwolenia, przedsiębiorstwa decydują się również na przeniesienie działalności gospodarczej poza granice Polski lub stworzenie odpowiednich struktur holdingowych.

Wydaje się oczywiste, że firmy urządzające gry hazardowe zdecydują się na posiadanie siedziby poza granicami Polski i na korzystanie z usług hostingowych dostawców mających serwery za granicą. Istnieje koncepcja, aby działalność w zakresie zagranicznych gier losowych prowadzić w oparciu o licencje zagraniczne, z serwerów, które są położone poza granicami Polski. W tej sytuacji firmy bukmacherskie nie będą podlegały jurysdykcji państwa polskiego – wyjaśnia Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.

W praktyce podstawowym rozwiązaniem może być korzystanie z odpowiednio dobranych spółek offshorowych, rejestrowanych w szczególności w jurysdykcji należącej do Unii Europejskiej. W obliczu wprowadzonych przez rząd zmian w ustawie o grach hazardowych, firmy bukmacherskie mogą zdecydować się na wykorzystanie tzw. wehikułu korporacyjnego, zakładającego powiązanie dwóch (lub więcej spółek) swoimi udziałami.

Czy zarejestrowanie zagranicznej spółki lub wybór wehikułu korporacyjnego mającego na celu wykonywanie działalności z zakresu gier hazardowych zgodnie z miejscowym prawem umożliwia prowadzenie takiej działalności również w Polsce?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Każdy stan faktyczny wymaga bowiem odrębnej analizy, uwzględniającej jego specyfikę, w tym m.in. model biznesowy prowadzonego przedsiębiorstwa. Stworzenie prawidłowej struktury wymaga wybrania odpowiedniego państwa, analizy kwestii podatkowych i dokonania właściwej optymalizacji finansowej, nienarażającej przedsiębiorstwa na negatywne konsekwencje prawnopodatkowe.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec