Ulga badawczo rozwojowa

2024-07-09

 

Ulga badawczo rozwojowa (B+R) to preferencja podatkowa, która ma na celu wspieranie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw. Została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego celem zachęcania firm do inwestowania w innowacje oraz w rozwój nowych technologii, produktów i usług.

Ulga badawczo rozwojowa B+R to korzystna opcja pozwalająca odliczyć od podstawy opodatkowania koszty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. To rozwiązanie przynosi znaczne korzyści dla wszystkich przedsiębiorców zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, bez względu na rozmiar firmy.

Jeśli prowadzisz własną firmę, opodatkowaną podatkiem skali lub liniowym, i jednocześnie prowadzisz badania i rozwój (B+R), to masz prawo do ulgi, która pozwoli ci odliczyć część kosztów związanych z tą działalnością od podstawy opodatkowania.

Oto kluczowe elementy ulgi badawczo-rozwojowej:

Definicja działalności badawczo-rozwojowej: Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje prace twórcze podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Może to obejmować badania podstawowe, badania stosowane oraz prace rozwojowe.

Zakres ulgi: Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Koszty kwalifikowane mogą obejmować m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w B+R, koszty materiałów i surowców, amortyzację środków trwałych wykorzystywanych w działalności B+R, oraz koszty usług badawczych zleconych jednostkom naukowym.

Odliczenia podatkowe: Przedsiębiorstwa mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostek naukowych ulga może wynosić nawet 150% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą obniżyć swoje zobowiązania podatkowe w związku z poniesionymi wydatkami na działalność B+R.

Procedura skorzystania z ulgi: Aby skorzystać z ulgi B+R, przedsiębiorstwo musi odpowiednio udokumentować poniesione koszty kwalifikowane oraz przedstawić je w zeznaniu podatkowym. Konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, która pozwoli na wyodrębnienie kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Cele ulgi: Głównym celem ulgi badawczo-rozwojowej jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez zachęcanie ich do podejmowania działań badawczo-rozwojowych. Działalność ta przyczynia się do rozwoju nowych technologii, zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych, wprowadzenia innowacyjnych produktów na rynek, a także podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji pracowników.

Ulga badawczo-rozwojowa jest ważnym narzędziem polityki gospodarczej, mającym na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach. Przedsiębiorstwa korzystające z tej ulgi mogą zyskać przewagę konkurencyjną oraz przyczynić się do wzrostu innowacyjności całej gospodarki.

 

Ulga badawczo rozwojowa – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Najnowsze stanowiska organów podatkowych w zakresie ulgi B+R

2022-07-27: Ulga badawczo-rozwojowa jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych. Jak każda preferencja, także ulga B + R jest obwarowana szeregiem warunków, co powoduje, że w tym zakresie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał już setki indywidualnych interpretacji podatkowych. Jakie jest najbardziej aktualne stanowisko organów podatkowych w tym zakresie?

Robert Nogacki: Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany

2023-05-22: Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów – kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. Jednym z podatkowych problemów skorzystania z ulgi B+R jest kwalifikacja kosztów pracy kadry managerskiej oraz nadzorczej nad projektami B+R. W wielu przypadkach są to bardzo istotne kwoty, a podejście organów podatkowych w tym zakresie jest różnorodne. Z pomocą przychodzi jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który wydał korzystny dla podatnika wyrok w sprawie dotyczącej kosztów kadry zarządczej przy projektach B+R (wyrok z dnia 21.03.2023 r., sygn. II FSK 2217/20).

Robert Nogacki: Usprawnienia informatyczne działalności a ulga B&R na podstawie wyroku NSA

2021-09-17: Ulga badawczo-rozwojowa jest bardzo atrakcyjnym narzędziem służącym zwiększeniu efektywności podatkowej przedsiębiorców, którzy inwestują w nowe technologie w firmie. Pomimo że ulga B&R pozwala na kilkukrotne odliczenie wydatku, raz jako kosztu uzyskania przychodu, raz w ramach B&R, to jednak wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu ma obawy i nie korzysta z tej preferencji. Główna obiekcja dotyczy kwalifikacji projektów oraz związanych z nimi wydatków do działalności badawczo-rozwojowej. Jedna z takich spraw była niedawno przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (wyroki NSA z 25 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 138/19 i II FSK 139/19).

Robert Nogacki: Opinia zabezpieczająca dotycząca utworzenia centrum badawczo-rozwojowego w spółce jawnej niebędącej podatnikiem CIT

2021-10-14: W dniu 26 lipca 2021 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą (sygn. akt DKP 1.8011.10.2021) dotyczącą utworzenia centrum badawczo-rozwojowego w spółce jawnej, która nie posiadała statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Opinia ta poza potwierdzeniem możliwości zastosowania takiego schematu przy rozliczeniu ulgi B+R daje także wskazówkę dla podatników, że korzystanie z ulg podatkowych nie wymaga potwierdzenia w drodze opinii zabezpieczającej, pomimo że w przypadku ulg podatkowych korzyść podatkowa występuje zawsze.