Rozprawa przed organem podatkowym i Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych

 

Przedsiębiorca w sporze z fiskusem nie musi zostać sam na polu bitwy. Od wielu lat Kancelaria Prawna Skarbiec zapewnia skuteczną obronę przeciwko bezprawnym działaniom organów podatkowych.

 

Rozprawa przed organem podatkowym

 

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość przeprowadzenia rozprawy przed organem podatkowym w trakcie postępowania odwoławczego, a zatem przed organem drugiej instancji. Rozprawę przeprowadza się z urzędu, jeśli „zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin, lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania” albo na wniosek strony.

Wniosek taki musi być odpowiednio uzasadniony, tj. wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić potrzebę przeprowadzenia rozprawy, a także wskazać jakie okoliczności mają zostać udowodnione oraz jakie czynności dokonane. Podobnie jak w przypadku wniosku dowodowego organ może odmówić (w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie) przeprowadzenia rozprawy wyłącznie w sytuacji, gdy „przedmiotem rozprawy mają być okoliczności niemające znaczenia dla sprawy albo okoliczności te są wystarczająco potwierdzone innym dowodem”. „Na rozprawie strona może składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strona może wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego”.

Kancelaria Prawna Skarbiec, reprezentując stronę postępowania podatkowego, oferuje również pomoc w sporządzaniu wniosku o przeprowadzenie rozprawy, a także udział w takiej rozprawie w charakterze pełnomocnika.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu podatkowego

 

Ordynacja podatkowa w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej organu podatkowego odsyła do przepisów prawa cywilnego. Oznacza to, że podatnik chcący uzyskać odszkodowanie za wyrządzoną mu szkodę, może wystąpić z odpowiednim roszczeniem do sądu powszechnego. Zgodnie z art. 417 § 1 Kodeksu Cywilnego: „za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.”. Tym samym odszkodowania można żądać za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Prowadzenie kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego z pewnością jest elementem wykonywania władzy publicznej.

Co istotne, odszkodowania z tytułu wydania decyzji można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu jej niezgodności z prawem. Zatem decyzja ta powinna być decyzją ostateczną. Jednakże jak wskazuje się – i słusznie – w doktrynie i orzecznictwie: „Obowiązek wypłaty odszkodowania może zaistnieć także wtedy, gdy sąd administracyjny uchyli zaskarżoną decyzję, a organ, rozpatrując sprawę, ponownie umorzy postępowanie, a także wówczas, gdy sąd w orzeczeniu stwierdzi nieważność aktu albo ustali przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności (art. 287 pkt 1 i 2 PrPostSAdm)” (H. Dzwonkowski, (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wyd. 7. Warszawa 2018). Tym samym zapadnięcie powyższych orzeczeń powoduje możliwość wystąpienia o odszkodowanie. W powyższym zakresie Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje:

  • analizę sprawy pod kątem odpowiedzialności odszkodowawczej organu podatkowego,
  • przygotowanie pozwu sądowego o odszkodowanie,
  • reprezentację Klienta w trakcie całego postępowania sądowego w przedmiocie tego odszkodowania.