Weryfikacja wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości

 

Wiele firm, działalności gospodarczych oraz osób fizycznych płaci zbyt wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi. Przyczyną takiego stanu rzeczy są nieprecyzyjne i niejasne przepisy oraz powstające z tego powodu wątpliwości interpretacyjne rozstrzygane na niekorzyść podatników.

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią istotne źródło przychodu w budżetach gmin, dlatego w interesie urzędników jest pobór tego podatku w jak najwyższej kwocie. Nie należy oczekiwać, że urzędnicy będą sami weryfikować i pilnować, czy podatnik nie płaci podatku od nieruchomości w zawyżonej wysokości – a dochodzi do tego bardzo często.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje doradztwo i pomoc w prawidłowym rozliczeniu podatku od nieruchomości wszystkim podatnikom i płatnikom tego podatku. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, dlatego w ramach doradztwa w tym zakresie oferujemy m.in. weryfikację wysokości ponoszonych opłat. Zwłaszcza, że zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości można dochodzić do pięciu lat wstecz.

Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc prawną w zakresie:

  • Weryfikacji prawidłowości wysokości naliczonego podatku od nieruchomości
  • Ustalania i wyliczania obciążeń publiczno-prawnych związanych z nieruchomością
  • Audytów prawnych i kompleksowych działań due dilligence polegających na sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości
  • Uregulowania stanu prawnego nieruchomości
  • Definiowania zasad odpowiedzialności osób fizycznych (zarządu spółki) za zobowiązania w podatku od nieruchomości
  • Doradztwa podatkowo-prawnego i reprezentacji przed organami podatkowymi w postępowaniach dotyczących rozliczeń w podatku od nieruchomości
  • Reprezentacji Klienta w sporach sądowych dotyczących opodatkowania nieruchomości
  • Odzyskiwania nadpłaconego podatku

Obowiązek wyliczenia i zapłaty podatku od nieruchomości

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, traktowane jako nieruchomości lub obiekty budowalne. Zobowiązanymi w tym podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami tych nieruchomości lub obiektów, ich posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów. Jeśli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, wówczas stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Zasada ta nie dotyczy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. Wtedy obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

W sytuacji wyodrębnienia własności lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej. Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a więc w którym podatnik stał się właścicielem lub posiadaczem nieruchomości.

 

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości

 

Uregulowania podatku od nieruchomości zawarto w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Każdego roku Minister Finansów określa maksymalne stawki podatku od nieruchomości, których gminy nie mogą przekraczać dokonując poboru tego podatku. Podstawę opodatkowania stanowi: dla gruntów – ich powierzchnia, dla budynków – ich powierzchnia użytkowa, a dla budowli – ich wartość.

Ostatecznie obowiązującą na danym terenie stawkę opodatkowania określa jednak sama rada gminy, uzależniając jej wysokość od tego, na jakich gruntach położona jest nieruchomość, czy ma przeznaczenia mieszkaniowe, a przede wszystkim, czy służy do prowadzenia działalności gospodarczej, czy nie – bo w tym przypadku stawka podatku od nieruchomości jest najwyższa. Rada może więc różnicować stawkę opodatkowania uwzględniając lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków, przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości.

To właśnie na etapie ustalania podstawy i stawek opodatkowania powstają rozbieżności, błędy interpretacyjne, które sprawiają, że posiadacze nieruchomości płacą znacznie wyższe podatki od nieruchomości niż powinni. Nadpłaty sięgają niejednokrotnie kilkuset tysięcy złotych.

Podatnicy często płacę i nawet o tym nie wiedzą. Nie wiedzą również, że po przeprowadzeniu weryfikacji ustalonego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, jeśli ta wykaże, że podatek jest pobierany w nadmiernej wysokości, mogą wystąpić o zwrot nadpłaty w terminie 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek zapłaty tego podatku.

Sprawą nadmiernego opodatkowywania właścicieli (posiadaczy) nieruchomości zajął się nawet Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt SK 39/19) orzekł, że sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie może automatycznie przesądzać o ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na potrzeby podatku od nieruchomości.