Exit tax a wypożyczenie majątku

Exit tax a wypożyczenie majątku

2021-12-22

 

Podatek od niezrealizowanych zysków tzw. exit tax (podatek od wyjścia) został wprowadzony między innymi po to, aby przeciwdziałać praktykom unikania opodatkowania poprzez przenoszenie aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do krajów oferujących preferencje podatkowe, w sytuacjach gdy zmiany te dokonywane są w celu skorzystania z niższego opodatkowania transakcji sprzedaży przeniesionego majątku.

Czy w takim razie wywóz maszyn poza granice celem wykonania usług w innym kraju, a następnie ich powrót podlegać będzie regulacjom exit tax? – w tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Jakiej sytuacji dotyczyła interpretacja?

 

Interpretacja podatkowa z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt 0111-KDIB1-2.4010.325.2021.2.MZA, wydana przez Dyrektora KIS dotyczyła spółki, która podpisała kontrakt na realizację usług inżynieryjnych poza Polską. W związku z kontraktem spółka musiała czasowo przetransportować tam maszyny wiertnicze i jednocześnie nie wykluczała zarejestrowania w tym państwie zakładu. W ocenie spółki takie działania nie powinny podlegać pod regulacje dotyczące podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax).

 

Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków

 

Zgodnie z treścią art. 24f ust. 2 ustawy o CIT opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlegają dwa rodzaje czynności. Pierwszą z nich jest przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu.

Chodzi tu w szczególności o sytuacje, gdy podatnik przeniesie składnik majątku do swojego zagranicznego zakładu albo jeżeli podmiot jest nierezydentem i przeniesie składnik majątku do państwa swojej rezydencji lub do zagranicznego zakładu na terytorium innego państwa niż Polska. W powyższych przypadkach znaczenie ma to, że składnik majątku był związany z działalnością prowadzoną przez tego podatnika na terytorium Polski.

Kolejny przypadek obejmuje sytuacje, gdy nierezydent przeniesie swój zakład położony dotychczas na terytorium Polski lub jego część do innego kraju. Jest to zatem przeniesienie całości działalności poza granice Polski. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym przykładowo w interpretacji z dnia 18 lutego 2019 r., sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.536.2018.1.AJ, aby transfer zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegał opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków, muszą być spełnione łącznie dwa warunki.

Po pierwsze w wyniku transferu zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna opuścić terytorium Polski, a Polska w części lub całości powinna utracić prawo do opodatkowania dochodu ze zbycia tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Po drugie ten sam podmiot powinien pozostać właścicielem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Drugi przypadek zastosowania przepisów o tzw. exit tax dotyczy sytuacji zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa.

Opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w wyniku zmiany rezydencji podatkowej nie dotyczy składników majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z położonym na terytorium RP zagranicznym zakładem podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.

 

Stanowisko organu podatkowego

 

W omawianej interpretacji podatkowej organ podatkowy przyjął korzystne dla podatnika stanowisko, wskazując, że spółka, która tylko na pewien czas przenosi maszyny do swojego zagranicznego zakładu wyłącznie w celu realizacji zakontraktowanych tam usług, nie płaci podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Organ potwierdził argumentację podatnika, że w związku z czasowym wykorzystaniem maszyn poza granicami kraju Polska nie utraci prawa do opodatkowania dochodów ze zbycia tych maszyn. Takie zdroworozsądkowe i oparte o przepisy podejście organów skarbowych daje nadzieję na uniknięcie w przyszłości podobnych wątpliwości.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec