Limity do dokumentacji cen transferowych w kwotach netto

Limity do dokumentacji cen transferowych w kwotach netto

2019-09-24

 

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych stanowi duże wyzwanie dla podatników. Sprawy nie ułatwiają zmieniające się z roku na rok przepisy w zakresie definicji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Większość podatników korzysta w tym zakresie z pomocy doświadczonych doradców podatkowych, gdyż tematyka ta zawiera szereg wątpliwości, które winny być rozstrzygnięte na etapie przygotowania dokumentacji.

Do najważniejszych kwestii należy ustalenie progu dokumentacji, czyli limitu kwotowego transakcji, które powinny być przez podatnika dokumentowane.

Ich prawidłowe ustalenie przez doradcę pomoże znacznie ograniczyć obowiązek dokumentacyjny, jak i pozostałe wymagania stawiane w ustawie. Dodatkowo dokumentacja powinna mieć odpowiednią strukturę, określać sposoby kształtowania cen oraz zawierać analizy i inne elementy określone w ustawie.

 

Dokumentacja za 2018 r.

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2018 r. dokumentację cen transferowych przygotowuje się dla transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, jeżeli łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że wprowadzono różne traktowanie dla różnych podatników.

I tak, „jeżeli przychody przekroczą:

  • 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
  • 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
  • 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.”

Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia ustalenia transakcji/innych zdarzeń jednego rodzaju oraz ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi. Powyższe pokazuje, że ustawodawca na 2018 r. przyjął dość skomplikowaną metodologię ustalenia progów/limitów zobowiązujących podatnika do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

 

Stanowisko organów brutto/netto?

 

Jednym z bardzo istotnych problemów jest kwestia ustalenia, czy wyżej wymienione kwoty są kwotami netto czy brutto, innymi słowy, czy kwoty te powinny uwzględniać należny podatek VAT według odpowiedniej stawki. Jest to bardzo istotne zagadnienie, gdyż w wielu przypadkach może warunkować kwestie, czy transakcja podlega dokumentowaniu.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 lutego 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.460.2017.1.AW) jednoznacznie wskazał, że na potrzeby badania wartości transakcji w kontekście limitów ustawowych należy uwzględniać kwoty brutto rozliczonych transakcji, czyli z uwzględnieniem wartości VAT.

Organ w interpretacji odwołał się do wykładni literalnej pojęcia „kwota wynikająca z umowy”, które w jego ocenie oznacza, że należy uwzględnić całą kwotę „wynagrodzenia za usługi”, „ceny sprzedaży” za cały okres obowiązywania umowy. Stanowisko takie nie było odosobnione.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4011.228.2017.1.NL) czy interpretacji z dnia 11 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.449.2017.1.APO).

Przeciwne stanowisko, korzystne dla podatników, zostało przyjęte w interpretacji z 24 maja 2019 r. (DPP13.8221.25.2019.GTM), gdzie organ wskazał, że dla celów sporządzania dokumentacji cen transferowych, limity wartości każdego rodzaju transakcji powinno się ustalać w kwocie netto.

Jest to znacząca zmiana dotychczasowej polityki w tym zakresie. Organ odwołał się do wykładni celowościowej, wskazując, że intencją ustawodawcy było, aby wskazywać kwoty netto bez uwzględniania podatku VAT.

 

Dokumentacja za 2019 r.

 

Co do zasady zgodnie ze zmianami dla transakcji występujących od 2019 r. lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej i finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej i pozostałej;
  • 100 000 zł w przypadku transakcji przeprowadzanych z podmiotami zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych.

W znowelizowanych przepisach ustawodawca już bezpośrednio określił, w jaki sposób powinny być liczone progi dokumentacyjne, co znacząco ograniczy ryzyko błędów podmiotów. Przepisy te dotyczą jednak roku 2019, co nie daje ochrony podatnikom za poprzednie lata.

Jeżeli więc została przygotowana dokumentacja w oparciu o kwoty netto, warto przygotować tzw. defense file, czyli zbiór argumentów opartych o interpretacje i wyroki sądowe, który pomoże w obronie stanowiska podatnika. Nie jest to forma obrony przed kontrolą urzędu, ale przykład na dochowanie należytej staranności, zwłaszcza jeżeli „defense file” został przygotowany prawidłowo przez doświadczonych doradców.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec