Spory z fiskusem odzyskiwanie zwrotu podatku VAT

 

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada wieloletnie doświadczenie w sprawnym odzyskiwaniu zwrotu podatku VAT, zwrotu nadpłat podatku i wielu innych usługach związanych z podatkiem od towarów i usług. Często przedłużanie terminu zwrotu wiąże się z urzędniczym bezprawiem, gdzie najlepszym rozwiązaniem problemu jest skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy podatkowego.

 

Zwroty VAT

 

Od kilku lat zwroty VAT są wstrzymywane przez organy podatkowe pod pretekstem weryfikacji. Faktycznym celem jest natomiast wykrycie ewentualnego oszustwa gospodarczego, a dokładniej skarbowego, podatkowego w VAT. Zdarza się, że zwrot wstrzymany postanowieniem wydanym już parę lat wcześniej, w dalszym ciągu pozostaje „zamrożony” w związku z weryfikacją jego zasadności. Choć sprawy te są bez wątpienia powiązane, proceduralnie należy je jednak oddzielić. Pamiętać trzeba, że postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT są zaskarżalne.

Zdarza się, że postanowienia wydane w minionych latach były wydane błędnie, niezgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (przykładowo: brak wskazania konkretnej daty jako termin przedłużenia, brak pouczenia o prawie wniesienia zażalenia).

W takiej sytuacji dobrze jest skontaktować się z prawnikiem, bo być może uda się odzyskać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym dużo szybciej niż mogłoby się wydawać, a postanowienie takie w dalszym ciągu można zaskarżyć.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje w tym zakresie:

 • analizę wydanych na przestrzeni lat postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu VAT w celu weryfikacji poprawności formalnej takiego postanowienia,
 • zaskarżenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT,
 • zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego postanowienia organu drugiej instancji o utrzymaniu w mocy postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT,
 • reprezentację podatnika w procedurze weryfikacyjnej zasadność zwrotu VAT (kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe).

 

Procedury szczególne w VAT

 

Na gruncie podatku od towarów i usług w odniesieniu do pewnych podmiotów lub czynności obowiązują szczególne procedury rozliczania VAT. Dotyczą one m.in. drobnych przedsiębiorców, osób świadczących usługi taksówek osobowych, rolników ryczałtowych, usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, usług telekomunikacyjnych, usług elektronicznych.

Każda z tych procedur wprowadza pewne odrębne reguły od zasad ogólnych. Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, w tym w stosunku do szczególnych procedur stosowanych w VAT.

 

Odzyskiwanie VAT 

 

Nadpłata podatku następuje w przypadku:

 • zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,
 • pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,
 • zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
 • wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,
 • zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikowi, płatnikowi, inkasentowi, a także osobie, która była wspólnikiem spółki cywilnej w momencie rozwiązania tej spółki w zakresie zobowiązań podatkowych.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w uzyskaniu stwierdzenia nadpłaty, w szczególności:

 • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty,
 • reprezentację Klienta w postępowaniu dot. stwierdzenia nadpłaty.

 

Rejestracja i przywrócenie na VAT

 

Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Każdy podatnik przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej ma obowiązek złożenia do właściwego US zgłoszenia rejestracyjnego. Zgłoszenie takie podlega weryfikacji pod kątem zgodności podanych danych z prawdą.

 

Naczelnik US może wykreślić podatnika VAT z rejestru bez konieczności zawiadamiania go o tym m.in. w przypadku, gdy:

 • podatnik nie istnieje,
 • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,
 • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie.

 

W takiej sytuacji należy wystąpić o przywrócenie rejestracji. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w:

 • przygotowaniu zgłoszenia rejestracyjnego,
 • sporządzeniu wniosku o przywrócenie rejestracji wraz z uzasadnieniem.