Restrukturyzacja z pierwszeństwem przed upadłością

Restrukturyzacja z pierwszeństwem przed upadłością

2017-02-16

 

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne określana jest mianem rewolucyjnej ustawy, która istotnie zwiększa szanse na utrzymanie prowadzonego biznesu przez przedsiębiorców. Wprowadzona w styczniu 2016 roku reforma obowiązującego w tym zakresie prawa oparta została na założeniu ochrony wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa przy jednoczesnym poszanowaniu praw wierzycieli.

Po upływie ponad roku od wejścia w życie nowych przepisów warto zastanowić się nad korzyściami, które wynikają z przeprowadzanych restrukturyzacji, a także odpowiedzieć na pytanie czy wpływają one na realizację polityki nowej szansy w stosunku do firm borykających się z kłopotami finansowymi.

 

Restrukturyzacja z pierwszeństwem przed upadłością czyli polityka „nowej szansy”

 

Jako politykę „nowej szansy” określa się takie działania czy koncepcje, których celem gospodarczym państwa jest ochrona przedsiębiorców, miejsc pracy oraz kapitału intelektualnego firmy. Jest to niezbędny element polityki gospodarczej, a w szczególności polityki przedsiębiorczości.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1574), której głównym założeniem jest właśnie umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystanie dostępnych procedur i instrumentów prawnych na wyjście z kłopotów finansowych.

Realizacja polityki „nowej szansy” poprzez zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorcom, których niepowodzenie przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych, to jedna z naczelnych korzyści, jaka dostrzegalna jest przez samych przedsiębiorców na gruncie realizowanego postępowania restrukturyzacyjnego.

Warto także wspomnieć, że jednym z głównych celów postawionych przed sprawnym funkcjonowaniem przepisów Prawa restrukturyzacyjnego było wsparcie działań naprawczych i pozostawienie tych podmiotów w obrocie gospodarczym, a nie wszczynanie postępowania mającego na celu ogłoszenie upadłości firmy. Co warte podkreślenia, Prawo restrukturyzacyjne ustanawia zasadę pierwszeństwa restrukturyzacji przed likwidacją.

Oznacza to, iż w przypadku wystąpienia w przedsiębiorstwie kłopotów finansowych i decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd upadłościowy w pierwszej kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny. Jest to więc szansa na podjęcie próby ratowania przedsiębiorstwa przed całkowitą upadłością i stworzenie możliwości podjęcia działań naprawczych.

 

Szansa na łatwiejsze porozumienie się z wierzycielami

 

Na uwadze mieć należy, że praktyka międzynarodowa, a także doświadczenia Kancelarii Prawnej Skarbiec wskazują, że poprawienie warunków skutecznej restrukturyzacji stanowi istotny element dla wzrostu i potencjału gospodarczego państwa. Także z uwagi na powyższe, ustawodawca założył zabezpieczenie zarówno interesów dłużnika jak i wierzyciela. Potwierdzają to liczne doświadczenia, które wskazują, że zachowanie funkcjonującego biznesu, a nie jego likwidacja, jest również bardzo często ważniejsze dla samego wierzyciela.

W ten sposób wierzyciel, który zaspokaja co prawda w sposób wolniejszy swoje roszczenia, otrzymuje pewien rodzaj gwarancji, iż uzyska zwrot środków finansowych od dotychczas przeżywającego problemy finansowe dłużnika. Dodatkowo zauważyć należy, że skuteczna restrukturyzacja jest szansą na zachowanie miejsc pracy i dalsze wypełnianie zobowiązań lub podpisanych kontraktów, których wykonanie często pozwoli na zachowanie płynności finansowej zarówno samemu wierzycielowi, jak i dłużnikowi.

Należy z tego rozumieć, iż ustawa Prawo restrukturyzacyjne od początku swojego obowiązywania dąży do zapewnienia przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznego instrumentu do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli. Dotychczasowa praktyka jednoznacznie wykazuje, że kluczowy element nowych przepisów, a więc dodatkowe gwarancje poszanowania praw wierzycieli z jednoczesną ochroną dłużnych firm na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego są respektowane w pełnym zakresie.

 

Perspektywa odzyskania aktywów inwestycji

 

Jak zostało to wyżej przedstawione, jednym z głównych celów, a także idących za tym korzyści obowiązywania przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, jest założenie przez ustawodawcę, które postępowania restrukturyzacyjne odznaczają się gwarancją tego, iż nie mogą prowadzić do pozbawienia ochrony prawnej wierzycieli dłużnika. Oprócz jednak samego zabezpieczenia wierzyciela, warto skupić uwagę na kolejnych przywilejach, które odnoszą się do przedsiębiorców, których dotknęły mniejsze lub większe problemy finansowe.

Prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne na gruncie obowiązujących przepisów umożliwia firmom prowadzenie bieżącej i czynnej działalności. Tym samym przedsiębiorstwa nie są pozbawiane (z wyjątkiem postępowania restrukturyzacyjnego sanacyjnego) możliwości zarządu własnego nad przedsiębiorstwem. W ten sposób przedsiębiorcy mają szansę zawarcia optymalnego układu przy niezakłóconym funkcjonowaniu firmy. Prawo restrukturyzacyjne ma również zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych, które mogą doprowadzić do zaburzenia płynności finansowej.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa w żaden sposób nie są ograniczone składaniem ofert w przetargach czy podpisywaniem nowych kontraktów. To z kolei wpływa korzystnie na sytuację akcjonariuszy, zarządu czy wierzycieli, którzy korzystając na tym, że firma uchroniona zostanie przed upadłością, będą mogli w niedalekiej przyszłości odzyskać aktywa zainwestowane w dotychczasową działalność przedsiębiorstwa.

 

Dłużne firmy samodzielnie podejmą decyzje o rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego

 

Przeprowadzane postępowania restrukturyzacyjne mają na celu ochronę interesów samego dłużnika poprzez zachowanie przedsiębiorstwa i powstrzymanie likwidacji. W ten sposób zadłużone firmy zabezpieczane są przed zdecydowanymi działaniami wierzycieli (np. poprzez zgłoszenie wierzytelności do komornika) poprzez ustawową możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych i możliwość uchylenia zajęć dokonanych w stosunku do majątku przedsiębiorstwa.

Co więcej, ustawodawca pozostawił samym przedsiębiorstwom i ich organom możliwość zainicjowania działań restrukturyzacyjnych, a także wybór właściwego w ich ocenie postępowania restrukturyzacyjnego w celu zawarcia układu z wierzycielami. Jedyne ograniczenia w tym zakresie odnoszą się do wartości wierzytelności spornych w stosunku do ogólnej sumy wierzytelności.

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy Prawa restrukturyzacyjnego wprowadzają cztery główne rodzaje postępowań, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Na podstawie obowiązujących przepisów restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

  1. postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  2. przyspieszonym postępowaniu układowym;
  3. postępowaniu układowym;
  4. postępowaniu sanacyjnym.

W odniesieniu do zasadności zastosowania danego trybu restrukturyzacji powinna decydować każdorazowo aktualna kondycja finansowa, a także charakterystyka zaciągniętych zobowiązań. Szczegółowa charakterystyka danego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego była przedmiotem opracowań przygotowywanych przez zespół ekspertów, na co dzień zajmujących się Prawem restrukturyzacyjnym w Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Z uwagi jednak na złożoność prawną oraz indywidualizację każdego przypadku kłopotów finansowych w przedsiębiorstwie zaleca się doradztwo doświadczonego zespołu ekspertów związanych z praktyką w tym obszarze. Kancelaria dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze prawnej Klientów posiada dużą wiedzę o zdarzeniach pociągających za sobą konsekwencje prawne i finansowe w przedsiębiorstwie.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec