Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

2016-09-01

 

Prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem. Wie to każdy. Jednak nie każdy wie, jak skutecznie zaradzić ryzyku i jak wygląda zarządzanie ryzykiem w praktyce, w szczególności gdy wiąże się ono z problemami finansowymi, nierzetelnymi kontrahentami, czy bezprawiem urzędniczym.

Widmo niewypłacalności i utraty majątku grozi w mniejszym lub większym stopniu każdemu przedsiębiorcy. W jaki sposób może on zabezpieczyć siebie oraz firmę przed utratą majątku? Nasza Kancelaria jest zwolennikiem działania w myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony”. Zapobiegliwość i działanie asekuracyjne zanim pojawią się jakiekolwiek problemy (w szczególności finansowe), to podstawa sukcesu w zakresie ochrony majątku przedsiębiorcy.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dywersyfikacji ryzyka związanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. W ramach przedmiotowego doradztwa proponujemy zarówno rozwiązania na gruncie „polskim”, jak i antidotum z wykorzystaniem zagranicznych wehikułów korporacyjnych.

Gwarantujemy także wsparcie w sytuacji, kiedy pojawiły się już kłopoty finansowe i wierzyciele – w szczególności poprzez reprezentowanie w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z wierzycielami, pomoc przy restrukturyzacji, czy upadłości.

 

Dobry testament nie jest zły

 

Niekiedy najprostsze i najoczywistsze rozwiązania spełniają swój cel. Dobrze sporządzony testament pozwala na przekazanie majątku w bezpieczne ręce.

Testament pozwala na określenie za życia komu, w jakiej części i na jakich zasadach przypadnie majątek spadkodawcy po jego śmierci. Jest to kluczowy dokument prawny, który pozwala rozporządzić i zabezpieczyć majątek na wypadek śmierci. Warto jednak rozważyć, czy przedmiotem testamentu mają być poszczególne składniki majątku, czy też lepiej majątek ten już za życia usytuować w danym podmiocie prawnym z jednoczesnym zaplanowaniem dziedziczenia jednostek uczestnictwa w tym podmiocie.

Czytaj więcej: sukcesja »

 

Transformacja przedsiębiorcy

 

Ochrona majątku wymaga nieraz dokonania prawnej reorganizacji działalności gospodarczej. Umożliwia to z jednej strony uniknięcie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności majątkiem osobistym, z drugiej pozwala na oddzielenie majątku osobistego od majątku przedsiębiorstwa. Remedium często można znaleźć w stosownych konstrukcjach prawnych związanych z przekształceniem formy prawnej prowadzonej działalności w inną formę prawną, czy transferem przedsiębiorstwa do innego podmiotu. Warto także przeprowadzić segmentacje różnych profili działalności gospodarczej, oddzielając działalność najbardziej ryzykowną od tych bardziej bezpiecznych.

Czytaj także: przekształcenia spółek »

 

Anonimizacja biznesu

 

W niektórych przypadkach warto zadbać o anonimizację biznesu. Służyć temu może przede wszystkim konstrukcja powiernictwa. Powiernictwo oznacza relację prawną, w której właściciel majątku powierza go innej osobie (powiernikowi) w celu jego przechowania lub zarządzania nim w swoim imieniu, ale na rzecz powierzającego. Powiernik staje się w ten sposób zarządcą majątku, który został mu przekazany pod opiekę. Powiernik ma obowiązek zwrócić przekazany w powiernictwo majątek na każde żądanie powierzającego. Instytucja ta sprawdza się świetnie między innymi przy powierniczym nabyciu udziałów lub założeniu spółki, albo przy powierniczym nabyciu nieruchomości. Jest to też instytucja wykorzystywana szeroko w konstrukcjach międzynarodowych, np. w zagranicznych trustach bądź fundacjach.

Czytaj więcej: powiernictwo »

 

Obrona przed przyszłymi wierzycielami

 

Przedsiębiorca nie powinien składać broni w sytuacji, kiedy toczą się już przeciwko niemu postępowania egzekucyjne i sądowe. W myśl zasady „dopóki piłka w grze”, warto podejmować czynności, które dadzą odpór działaniom wierzycieli lub pozwolą uzyskać bardziej atrakcyjne warunki spłaty zobowiązań. Nieraz także działania komorników lub wyceny majątku dłużnika dokonywane w toku postępowania egzekucyjnego przez biegłych są krzywdzące dla dłużnika. Dlatego warto skrupulatnie kontrolować przebieg postępowania egzekucyjnego i reagować w odpowiednich momentach.

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy pomoc w tym zakresie, reprezentując dłużników w stosownych postępowaniach oraz w kontaktach i negocjacjach z wierzycielami.

 

Fundacje prywatne prawa polskiego

 

Odpowiednio wykorzystana fundacja może być doskonałym wehikułem ochronnym. Relokacja majątku do fundacji pozwala na odseparowanie majątku prywatnego od majątku przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: fundacje prywatne prawa polskiego »

 

Fundacje prywatne

 

Fundacja prywatna to osoba prawna której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym fundatora, w sposób przez niego określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora na rzecz beneficjentów fundacji. W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej i jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem konkretnych osób, wskazanych z imienia i nazwiska (beneficjenci).

Czytaj więcej: fundacje prywatne »

 

Trusty

 

Trust to umowa pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami – trustee, w sposób określony w umowie trustu (ang. deed of trust). Umowa trustu stanowi, że donator przekazuje określone mienie na rzecz trustee, a trustee będzie zarządzał tym mieniem na korzyść określonych beneficjentów.

Czytaj więcej: trusty »