Rezydencja podatkowa Cypru

Rezydencja podatkowa Cypru

2016-08-30

 

Istnieje kilka kryteriów, które określają, czy osoba jest uważana za rezydenta podatkowego Cypru. Najważniejszym z nich jest fizyczna obecność na Cyprze przez określony okres w ciągu roku podatkowego. Jeśli osoba przebywa na Cyprze przez więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, uważa się ją za rezydenta podatkowego. System prawny Cypru umożliwia uzyskanie rezydencji podatkowej dla osób niebędących jego obywatelami.

 

Korzyści podatkowe zmiany statusu rezydenta podatkowego

 

W ramach rezydencji podatkowej Cypru zagwarantowanych jest kilka niezwykle efektywnych przywilejów w dziedzinie opodatkowania majątku:

 • brak opodatkowania dochodów powstałych poza Cyprem (pod warunkiem nieotrzymywania ich na terytorium kraju);
  Podatnik rezydent płaci podatek dochodowy jedynie od dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na Cyprze oraz ze źródeł znajdujących się poza nim, o ile dochody te zostały następnie przekazane na terytorium kraju;
 • brak podatku od zysków kapitałowych (np. dywidendy), których źródło pochodzenia położone jest poza krajem rezydencji;
 • brak podatku od dochodów powstałych w wyniku wyzbycia się majątku w postaci udziałów posiadanych w spółkach kapitałowych;
 • brak przepisów przewidujących opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC);
 • brak negatywnych konsekwencji globalnej wymiany informacji o rachunkach bankowych w ramach standardu CRS.

Zgodnie ze standardem wymiany informacji o rachunkach bankowych (ang. Common Reporting Standard – CRS) opracowanym przez OECD, raportowaniu podlegać będą informacje o posiadaczu rachunku (ang. Account Holder) pod kątem jego rezydencji podatkowej w kraju stosującym standard wymiany informacji. Cypr należy do krajów, które zobowiązały się do priorytetowego wdrożenia nowych standardów wymiany informacji w stosunku do kont istniejących od stycznia 2016 roku.

Informacje o kontach bankowych wysyłane będą do organów podatkowych kraju wskazanego w banku jako kraj rezydencji posiadacza rachunku – czyli w tym przypadku na Cypr. Jednak na Cyprze nie istnieją przepisy podatkowe nakładające obowiązek podatkowy na podmioty posiadające majątek w postaci udziałów w spółkach zagranicznych (przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych). Wówczas wymiana informacji nie znajdzie realnego odzwierciedlenia w zobowiązaniach podatkowych tego posiadacza rachunku.

W przypadku ponownej zmiany rezydencji podatkowej, w Polsce nie nalicza się podatku od dochodu uzyskanego w trakcie rezydencji cypryjskiej. To znaczy, że w przypadku utracenia cypryjskiej rezydencji podatkowej, polski fiskus nie naliczy podatku wstecznie.

 

Warunki uzyskania statusu rezydenta Republiki Cypru

 

W celu uzyskania statusu rezydenta podatkowego Cypru należy spełnić wszystkie następujące warunki:

 • przebywać na terytorium Cypru min. 60 dni;
 • nie przebywać na terytorium innego kraju 183 dni lub dłużej
 • być zatrudnionym lub prowadzić biznes na Cyprze w jakimkolwiek okresie podczas roku, w którym rozpoczęto ubieganie się o rezydencję;
 • mieć miejsce zamieszkania na Cyprze (własność lub wynajem nieruchomości).

Warunki te wchodzą w życie 1 stycznia 2018 roku.

W myśl nowych przepisów rezydencja podatkowa Cypru nie będzie obowiązywała tak długo, jak powyższe warunki będą spełniane. Zaprzestanie ich spełniania powoduje utratę rezydencji podatkowej.

 

Dodatkowa zachęta podatkowa

 

Kwoty niższe niż 8 550 € lub 20% wynagrodzenia z jakiegokolwiek urzędu lub zatrudnienia wykonywanego na Cyprze są zwolnione z podatku dochodowego przez 5 lat. Zachęta ta wygasa w 2020 roku. Dla osób z dochodem z tytułu zatrudnienia przekraczającym 100 000 € rocznie istnieje 50% zwolnienie podatkowe, z którego można korzystać przez 10 lat.

Obecne progi podatkowe na Cyprze:

Próg (€) Stawka podatku
do 19 500 0%
19 501–28 000 20%
28 001–36 300 25%
36 301–60 000 30%
powyżej 60 000 35%