Skarga do sądu na decyzję podatkową

2024-07-08

 

Skarga do sądu na decyzję podatkową przysługuje od decyzji, która nie została uchylona w postępowaniu odwoławczym przed organami podatkowymi. Skargę wnosi się do sądu administracyjnego. Skargę można złożyć na piśmie lub przesłać przez Internet, i mamy na to 30 dni od otrzymania decyzji.

Skargę na decyzję podatkową wnosi się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję podatkową w drugiej instancji. Skargę należy wysłać listem poleconym do organu podatkowego II instancji (organ odwoławczy).

Kancelaria Skarbiec może pomóc podatnikom w przygotowaniu skargi do sądu na decyzję podatkową poprzez:

  • Analizę decyzji podatkowej – Kancelaria Skarbiec może przeanalizować decyzję podatkową, aby zidentyfikować ewentualne błędy lub nieprawidłowości, które mogą stanowić podstawę do złożenia skargi do sądu;
  • Przygotowanie dokumentacji – Kancelaria Skarbiec może pomóc w zebraniu odpowiedniej dokumentacji oraz sporządzeniu skargi do sądu, zawierającej argumenty i dowody popierające stanowisko podatnika;
  • Reprezentacja przed sądem – Kancelaria Skarbiec może reprezentować podatnika przed sądem w sprawie skargi na decyzję podatkową, prowadząc merytoryczne i prawne argumenty oraz dbając o jego interesy w toku postępowania sądowego.
  • Doradztwo i konsultacje – Kancelaria Skarbiec może udzielać podatnikowi wsparcia oraz doradztwa prawno-podatkowego w związku z procesem składania skargi do sądu oraz reprezentacji przed sądem.

Dzięki profesjonalnej pomocy Kancelarii Skarbiec, podatnicy mogą skutecznie bronić swoich praw oraz uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie skargi na decyzję podatkową.

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi to usługa świadczona przez doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w prawie administracyjnym i prawie procesowym. Kancelaria Prawna Skarbiec, której właściciel Robert Nogacki został uznany przez tygodnik „Wprost” za jednego z najlepszych w kraju ekspertów w zakresie walki z urzędniczym bezprawiem, oferuje kompleksową reprezentację przed sądami administracyjnymi Klientom, których interesy zostały naruszone wskutek niezgodnego z prawem działania aparatu państwowego.

 

Skarga do sądu na decyzję podatkową – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Sąd musi rozpoznać wniesioną przeciw organowi skargę, jeśli sam organ potwierdził wyczerpanie środków zaskarżenia na drodze administracyjnej

2019-11-07: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uzależnia możliwość wniesienia skargi na akt lub czynność organu od uprzedniego wyczerpania przez skarżącego środków zaskarżenia na drodze administracyjnej. W czerwcu 2019 r. WSA w Warszawie odrzucił wniesioną skargę właśnie z uwagi na brak realizacji tego wymogu poprzez niezłożenie przez skarżącego zażalenia do organu administracyjnego drugiej instancji. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 25 września 2019 r. uchylił to rozstrzygnięcie, wskazując, że skarżący wyczerpał przedsądowe środki zaskarżenia, skoro przyznał się do tego sam organ (sygn. akt II OSK 2610/19).

Robert Nogacki: Skuteczne zaskarżenie decyzji organu uniemożliwia dokonanie potrąceń z wpłat podatnika na poczet zaległości podatkowych

2022-01-24: Podatnik wpłacił w urzędzie skarbowym 50 000 zł, ale naczelnik urzędu zamiast na wskazany przez niego cel, zaliczył wpłatę na poczet zaległości podatkowych. Podatnik wniósł skargę na takie działanie organu i wygrał.

Robert Nogacki: Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

2021-07-06: Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest zwykłym środkiem odwoławczym i można ją wnieść od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Skargę kasacyjną wnosi się do WSA przez profesjonalnego pełnomocnika adwokata, radcę prawnego, a w sprawach obowiązków podatkowych i celnych także przez doradcę podatkowego (przymus radcowsko-adwokacki). Podstawy skargi kasacyjnej to uchybienia, które mogą być przedmiotem formułowanych zarzutów zmierzających do uchylenia lub zmiany zaskarżonego orzeczenia. Można je co do zasady podzielić na dwie kategorie. Istotne jest, aby konstruując zarzuty skargi kasacyjnej nie pomijać jednostek redakcyjnych przepisu, lecz dokładnie i szczegółowo wskazać naruszony przepis.

Robert Nogacki: Zaniedbania procesowe organu nie mogą być prostowane przez inny organ w trybie nadzwyczajnym

2019-12-03: Organ podatkowy wydał korzystną dla przedsiębiorcy decyzję zwalniającą go na pewien okres z podatku od nieruchomości. Po upływie tego okresu przedsiębiorca nadal korzystał z nadanego mu zwolnienia, aż do zamknięcia działalności gospodarczej. Gdy organ się zorientował, próbował „naprawić” swój błąd, występując do organu wyższej instancji o stwierdzenie nieważności wydanej przez siebie decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił jednak decyzję samorządowego kolegium odwoławczego stwierdzającą nieważność decyzji organu pierwszej instancji, orzekając, że: „…zaniedbania procesowe organu nie mogą być prostowane poprzez stosowanie trybów nadzwyczajnych” (wyrok z 6 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Lu 306/19).