Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Reprezentacja przy zwrocie VAT

Polska pod względem tempa zwrotu podatku VAT znajduje się na szarym końcu państw badanych przez OECD. Podstawowy termin, w którym Urząd Skarbowy powinien zwrócić VAT, wynosi w naszym kraju aż 60 dni. Tymczasem we Francji i na Węgrzech 30 dni, w Wielkiej Brytanii i Irlandii zaledwie 10 dni, a w Estonii jedynie 5 dni roboczych.

Sprawne odzyskiwanie VAT
i reprezentacja przedsiębiorców
w sporach z fiskusem

Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą polską kancelarią specjalizującą się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych, co potwierdza magazyn Businessman. Wg Tygodnika Wprost twórca Kancelarii – mecenas Robert Nogacki – to jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego. Od 10 lat pomagamy przedsiębiorcom w efektywnym odzyskiwaniu podatku VAT.

Reprezentujemy firmy, których aktywa są bezprawnie przetrzymywane przez Urzędy Skarbowe, często z pominięciem fundamentalnych zasad postępowania. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, dochodzimy roszczeń, piętnujemy łamanie prawa i wskazujemy winnych. Dochodzimy praw przedsiębiorców w sprawach o odszkodowania z tytułu bezprawnego działania aparatu państwowego.

Jesteśmy stale obecni w wiodących mediach w Polsce, co umożliwia nam dotarcie do opinii publicznej i zadbanie o interesy Klientów Kancelarii. Nie boimy się konfrontacji z aparatem państwowym, przedkładając dobro naszych Klientów nad dobre relacje z urzędnikami.

Nasi eksperci dysponują wiedzą i doświadczeniem wynikającymi z wielu podobnych spraw z przeszłości. Dzięki temu skutecznie przeciwdziałamy samowoli urzędników i bezprawiu aparatu skarbowego.

Termin zwrotu podatku VAT

Co więcej, w praktyce ustawowy termin jest bardzo często wydłużany, przez co przedsiębiorca może uzyskać zwrot VAT po wielu miesiącach, a w skrajnych przypadkach nawet po kilku latach. Polska zajmuje drugie – po Hiszpanii – miejsce pod względem ilości prowadzonych wobec przedsiębiorców działań weryfikujących, na które w większości składają się kontrole podatkowe dotyczące zasadności zwrotu VAT.

Od 2016 roku trwają wzmożone kontrole firm prowadzących działalność w obszarach usług finansowych i ubezpieczeniowych, produkcji materiałów budowlanych i usług budowlanych, handlu elektroniką, handlu hurtowym pozostałym, paliw, motoryzacji, transportu i logistyki. To jednak nie oznacza, że przedsiębiorcy pozostałych branż mogą czuć się bezpiecznie. Powyższa lista może zostać w każdej chwili rozszerzona.

Jeśli więc przedsiębiorca, działający w jednej z ww. branż złoży wraz z deklaracją wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, może spodziewać się przedłużenia terminu dokonania tego zwrotu i rozpoczęcie tzw. procedury weryfikacyjnej.

Organy podatkowe coraz częściej za nic mają zasadę neutralności. Wszczynając kontrolę prowadzą ją w kierunku niedokonania zwrotu, ulokowania środków na koncie Ministerstwa Finansów, a w efekcie wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Materiał dowodowy zbierany jest po to, by udowodnić podatnikowi świadome uczestnictwo w oszustwie podatkowym lub brak należytej staranności w doborze kontrahentów. Wszystko, by rzucić podejrzenie brania udziału w nielegalnym procederze mającym na celu wyłudzenie podatku. Dowody korzystne dla podatnika są często pomijane, natomiast nieprawidłowości uwypuklane w decyzjach i powtarzane wielokrotnie na kilku stronach rozstrzygnięcia. Sprawy w efekcie trafiają do sądów administracyjnych, a procesy toczą się latami.

Same kontrole i postępowania również przeciągają się w nieskończoność. W tym czasie zwrot VAT jest wstrzymywany, a podatnik nie ma pewności co do jego dokonania.

Bezprawne przetrzymywanie VAT
a wyroki NSA

Przedłużanie postępowań czasem wręcz decyduje o być albo nie być danego podmiotu. Nierzadko skutkuje utratą płynności finansowej firmy, czego nie rekompensują odsetki ustawowe, ani wygrane po latach procesy sądowe. Były prezes NSA – prof. Roman Hauser – twierdzi, że w ostatnich latach NSA uchylał średnio co czwarty zaskarżony wyrok. Jednak osoby odpowiedzialne za upadłości firm i likwidację miejsc pracy nie ponoszą żadnych konsekwencji.

Zakwestionowanie przez fiskusa naliczonego VAT-u najczęściej oznacza wieloinstancyjny spór z organami podatkowymi, który może ciągnąć się latami. Wg Dziennika Gazety Prawnej, podatnicy na rozstrzygnięcie sporu z izbami skarbowymi muszą czekać w pierwszej instancji sądowej średnio 16 miesięcy. A są i tacy, którzy czekają ponad 2 lata. Organy podatkowe za nic mają zasadę neutralności, na której opiera się obecny system podatku VAT w Unii Europejskiej.

Wyraża się ona w prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to nie jest swego rodzaju ulgą czy przywilejem – stanowi ono element konstrukcyjny podatku VAT. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niejednokrotnie podkreślał wagę zasady neutralności w swoim orzecznictwie, które powieliły również sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Podatnik nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez dostawcę, jedynie z tej przyczyny, że dostawca dopuścił się naruszenia przepisów normujących podatek od wartości dodanej.

W takiej sytuacji podatnik mógłby, zdaniem Trybunału, zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego, ale wyłącznie, gdyby organy podatkowe dowiodły, na podstawie obiektywnych okoliczności, iż wiedział on lub powinien był wiedzieć, że jego dostawca dopuścił się naruszenia przepisów o podatku od wartości dodanej. Powyższą interpretację powieliły w swym orzecznictwie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Błędne zastosowanie przepisów o VAT przez
podatnika nie może prowadzić do nakładania
sankcji VAT przewidzianej polską ustawą –
Wyrok TSUE

Błędne zastosowanie przepisów o VAT przez podatnika nie może prowadzić do nakładania sankcji VAT przewidzianej polską ustawą – Wyrok TSUE

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług sankcje dla podatników, którzy zaniżają VAT. Podstawowa stawka określona w art. 112b ust. 1 ustawy o VAT wynosi 30%, może być jednak zmniejszona do 20%. Od początku obowiązywania tych regulacji pojawiają się pytania o zgodność tych przepisów z unijną dyrektywą oraz zasadą neutralności VAT. Ostatecznie kwestią tą zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-935/19, Grupa Warzywna Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu).

Świadczenie kompleksowe a faktura VAT

Świadczenie kompleksowe a faktura VAT

Dyskusja dotycząca świadczeń złożonych (lub inaczej kompleksowych) toczy się między podatnikami, organami i sądami od wielu lat. Są to świadczenia składające się z kilku lub kilkunastu usług lub dostaw towarów, które jednak mają znaczenie dla konkretnego podatnika podatku VAT jako całość, tworząc tym samym jeden byt prawny, objęty tymi samymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT. Wskazówki co do pojęcia usługi kompleksowej zawarte są także w stosunkowo bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że z gospodarczego i ekonomicznego punktu widzenia świadczenia złożone są obecnie bardzo popularne i powszechne. Dlatego tak ważne jest prawidłowe rozliczenie tego rodzaju usług.

Transakcja z podmiotem
nieaktywnym a odliczenie VAT

Transakcja z podmiotem nieaktywnym a odliczenie VAT

Podstawową zasadą podatku od towarów i usług jest jego neutralność dla podatników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabywa towary i usługi wykorzystywane do prowadzenia swojej działalności, nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru tego podatku. Nie powinien, gdyż w praktyce powstaje mnóstwo problemów, które nierzadko całkowicie podważają tę fundamentalną zasadę. Problematyczne są m.in. transakcje z podmiotami, które organy skarbowe uznały za nieaktywne i w konsekwencji wykreśliły z rejestru VAT.

Kolejny raz fiskus przegrywa przed sądem w sprawie przedłużania terminu zwrotu VAT

Kolejny raz fiskus przegrywa przed sądem w sprawie przedłużania terminu zwrotu VAT

Aż pięciokrotnie organ podatkowy przedłużał spółce z Nowego Sącza termin zwrotu VAT, tyle że jeden z terminów wydłużył już po jego upływie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrujący skargę spółki wniesioną na takie działanie organu stanął po jej stronie, stanowczo stwierdzając, że: „Taka praktyka nie może jednak zostać zaaprobowana ... Stan faktyczny sprawy w sposób niewątpliwy wskazuje, iż nastąpiło przerwanie ciągłości w przedłużaniu terminu zwrotu VAT za listopad 2017 r., a zatem jakiekolwiek dalsze czynności procesowe w szczególności wydanie kolejnych postanowień o przedłużeniu terminu tego zwrotu nie były prawnie skuteczne” (wyrok z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/KR 319/19).

Kolejne zmiany w VAT: magazyn call-off stock,
WDT i transakcje łańcuchowe

Kolejne zmiany w VAT: magazyn call-off stock, WDT i transakcje łańcuchowe

24 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt zmian w prawie podatkowym. Zmiany dotyczą struktury magazynu konsygnacyjnego, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz regulacji w zakresie transakcji łańcuchowych.

Stawka 0% VAT w eksporcie towarów: istotny jest wyłącznie fakt, że towary opuściły terytorium UE (wyrok TSUE z 28 marca 2019 r.,
Milan Vinš, C- 275/18)

Stawka 0% VAT w eksporcie towarów: istotny jest wyłącznie fakt, że towary opuściły terytorium UE (wyrok TSUE z 28 marca 2019 r., Milan Vinš, C- 275/18)

Eksport towarów zgodnie z zasadą neutralności powinien być co do zasady zwolniony z opodatkowania (opodatkowany stawką 0%). Zgodnie z polską ustawą o podatku od wartości dodanej (VAT) stosowanie tej stawki jest obwarowane spełnieniem wielu warunków dotyczących przede wszystkim właściwego dokumentowania i ewidencjonowania transakcji. Spełnienie warunków opisanych w ustawie ma gwarantować, że eksport zostanie opodatkowany w państwie nabywcy. Warunki, od których spełnienia uzależnione jest zastosowanie stawki 0%, są określone w art. 41 ustawy o VAT. W związku z powyższym transakcje eksportowe są przedmiotem licznych kontroli podatkowych. W szczególności fiskus interesuje się dokumentacją potwierdzającą, że towar wyjechał. Często dokumentacja posiadana przez podatników jest kwestionowana, co prowadzi do opodatkowania transakcji według stawek krajowych (23%). Orzecznictwo TSUE oraz sądów administracyjnych pokazuje jednak, że podatnicy nie powinni się w takich sytuacjach poddawać.

Split payment będzie obowiązkowy

Split payment będzie obowiązkowy

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) w Polsce w niektórych branżach. Tak zwana decyzja derogacyjna KE obowiązuje od 1 marca 2019 r., jednak zezwala ona jedynie na wprowadzenie nowych regulacji. Te zaś, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, powinny zostać opracowane w najbliższym czasie i zaczną obowiązywać od stycznia 2020 r.

Opodatkowanie nieistniejących transakcji

Opodatkowanie nieistniejących transakcji

Coraz częściej zdarza się, że organy skarbowe wydają decyzje o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) dostaw, co do których stwierdzają, iż faktycznie nie zostały dokonane. W ostatnim czasie, kiedy to cały wysiłek organów skarbowych nakierowany jest na ściganie tzw. karuzel vatowskich, problem opodatkowania transakcji nieistniejących nabiera szczególnego znaczenia. Ustawa o podatku VAT wykładana literalnie nakazuje opodatkowywanie takich transakcji, jeżeli podatnik wystawił faktury dokumentujące takie transakcje.

Przedsiębiorca zapłaci za nieuczciwość kontrahenta

Przedsiębiorca zapłaci za nieuczciwość kontrahenta

Organy podatkowe odmawiają firmom zwrotu podatku naliczonego VAT, jeśli należycie nie zweryfikowały kontrahenta, który okazał się oszustem. Wymagania stawiane w tym zakresie przedsiębiorcom są coraz trudniejsze do spełnienia. Również sądy administracyjne nie są w tym zakresie pobłażliwe dla podatników.

Niezwrócony VAT zagrożeniem dla płynności finansowej firmy

Niezwrócony VAT zagrożeniem dla płynności finansowej firmy

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, tylko w 1 procencie przypadków ubiegania się przez firmy o zwrot podatku naliczonego VAT przedłużono ustawowe terminy. Przedsiębiorcy, których objęto weryfikacją zasadności zwrotu nadwyżki, dobrze wiedzą, że oznacza to dla nich długie lata oczekiwania i ryzyko utraty płynności finansowej. Spór z fiskusem niejednokrotnie kończy się przed sądem administracyjnym.

Split payment – czy ryzyko zamrożenia środków jest realne?

Split payment – czy ryzyko zamrożenia środków jest realne?

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, (ang. split payment). Przedsiębiorcy obawiają się zamrożenia środków na dodatkowych rachunkach bankowych stworzonych na potrzeby VAT. Czy słusznie?

Wykreślenie z rejestru VAT tylko w drodze decyzji

Wykreślenie z rejestru VAT tylko w drodze decyzji

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT i VAT UE może nastąpić jedynie w drodze decyzji organu podatkowego. Nie jest to więc czynność techniczna, którą można wykonać bez udziału zainteresowanego. To, co wydaje się oczywiste, stało się przedmiotem wielu wątpliwości i sporów, które nareszcie zostały rozstrzygnięte w ważnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 r., III SA/Wa 3481/17.

Odliczenie VAT przy CSR wciąż sporne

Odliczenie VAT przy CSR wciąż sporne

Niektórzy przedsiębiorcy w celu pozyskania nowych klientów stosują coraz bardziej wyszukane formy marketingu. Skupiają się już nie tylko na typowej reklamie. Starają się przy tym zrobić coś z pożytkiem dla lokalnej społeczności: dbają o środowisko, inwestują w kapitał ludzki etc. Wielu innych podejmuje podobne działania, chcąc jedynie przekazać część swojego zysku na realizację istotnych inicjatyw. Niezależnie od ich motywacji, dzięki takim działaniom powstają nowe parki, fundowane są stypendia, organizowane są wydarzenia artystyczne. Sens podejmowania tych działań nie budzi wątpliwości. Wątpliwe jest jednak, czy przedsiębiorcy w związku z ponoszeniem wydatków na te cele mogą odliczyć podatek VAT. Kwestia ta niestety nie została jednoznacznie rozstrzygnięta.

Korzystny wyrok dla sprzedających nieruchomości

Korzystny wyrok dla sprzedających nieruchomości w sprawie uzyskania zwolnienia z VAT

Dostawa nieruchomości jako czynność opodatkowana VAT może korzystać ze zwolnienia z podatku pod warunkiem dokonania jej po upływie 2 lat od tzw. pierwszego zasiedlenia. W praktyce organy podatkowe wymagały jednak dodatkowo, aby dostawa nieruchomości następowała w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. W przeciwnym razie fiskus odmawiał podatnikom prawa do zwolnienia. Wyrok WSA z dnia 24 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Gl 256/16, potwierdza, że rację mieli jednak podatnicy.

Opodatkowanie VAT wynajmu mieszkania dla pracownika

Opodatkowanie VAT wynajmu mieszkania dla pracownika

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego jeżeli najemca prowadzący działalność gospodarczą nieodpłatnie udostępnia wynajmowany budynek lub poszczególne lokale swoim pracownikom, nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Od weryfikacji zasadności zwrotu VAT do postępowania karnego skarbowego

Od weryfikacji zasadności zwrotu VAT do postępowania karnego skarbowego

Znaczna część przedsiębiorców, którym wstrzymano zwrot VAT nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne mogą być konsekwencje stwierdzenia braku zasadności dokonania takiego zwrotu. Większość obawia się trudności w funkcjonowaniu firmy, utraty środków finansowych i kontrahentów, ewentualnie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Konsekwencje mogą być jednak dużo większe, a wynikają one z kodeksu karnego skarbowego.

VAT w eksporcie

VAT w eksporcie

Polscy eksporterzy utrzymujący kontakty z państwami spoza wspólnoty europejskiej stoją przed szansą na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie w zakresie podatku VAT. Kwestia opodatkowania eksportu towarów poza granice Unii Europejskiej trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie prejudycjalne skierował tam właśnie Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując sprawę polskiego podatnika handlującego telefonami z ukraińską firmą. Czy w ramach tego zagadnienia nastąpi przełom?

VAT od transakcji między małżonkami

VAT od transakcji między małżonkami

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 887/16, prawdopodobnie zapoczątkował nową linię orzeczniczą w zakresie podatku od towarów i usług w transakcjach pomiędzy małżonkami, prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze. Wydane orzeczenie jest sporym ukłonem w stronę polskich podatników.

Zwrot podatku VAT

Wstrzymany zwrot VAT – błędy fiskusa szansą dla przedsiębiorców

Podatnicy VAT wykazujący nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy stają przed szczególnym wyzwaniem: zachować płynność finansową firmy. Przedsiębiorcy, składając deklarację podatkową z wnioskiem o zwrot VAT, nie mają bowiem pojęcia, czy otrzymanie przelewu z urzędu skarbowego jest kwestią dni, miesięcy czy lat. Co więcej, w ocenie fiskusa nie ma również określonego terminu, w którym podatnik winien zostać zawiadomiony o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.

Odliczenia VAT

Prawo do odliczenia VAT

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest jednym z najistotniejszych uprawnień podatnika VAT, stanowiących wyraz fundamentalnej zasady neutralności podatku od towarów i usług. Należy pamiętać, że przysługuje ono tylko w przypadku, gdy nabywane towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Kwestia ta często jest przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi.

Wyłudzenia VAT

Wyłudzenia VAT. Fiskus będzie musiał się bardziej postarać, by ukarać przedsiębiorców

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że w sprawach dotyczących wyłudzeń w VAT organ podatkowy ma obowiązek dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz udowodnienia podatnikowi wzięcia udziału w oszustwie podatkowym. Brak obiektywnych przesłanek skutkuje niemożliwością ukarania przedsiębiorcy.

Fiskus przedłuża zwrot VAT

Fiskus przedłuża zwrot podatku VAT. Sprawy trafiają do sądów, a firmy czekają latami

Na zwrot podatku VAT urząd skarbowy ma z reguły 60 dni, liczonych od dnia złożenia deklaracji przez podatnika. Wykorzystując furtkę w przepisach, może jednak ten termin przedłużać w nieskończoność. W praktyce z 60 dni robi się kilka lat. W lipcu 2017 roku rekordzista czekał na zwrot ponad 8 lat.

Split payment

Zwrot podatku VAT a projekt podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów proponuje kolejne zmiany legislacyjne, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług w Polsce. W tym celu Minister Rozwoju i Finansów opublikował w dniu 12 maja 2017 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący wprowadzenie nowego mechanizmu split payment, czyli tzw. podzielonej płatności. Czy ten instrument rządu do walki z oszustwami może być zagrożeniem również dla uczciwych przedsiębiorców?

Split payment wkrótce w ustawie o VAT

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o VAT, który określa zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przez podatników podatku VAT.

Split payment, czyli jak uszczelnić lukę w VAT

Jednym z najnowszych pomysłów Ministra Rozwoju i Finansów jest wprowadzenie w Polsce mechanizmu split payment. Zaproponowane rozwiązanie ma być skutecznym narzędziem w walce z podatkowymi oszustami.

Rejestr VAT

Dlaczego fiskus wykreśla firmy w upadłości z rejestru VAT

Uszczelnianie systemu podatku VAT zatacza coraz szersze kręgi. Obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy ustawy VAT zakładają m.in. wzmożoną weryfikację przedsiębiorców zgłaszających się do rejestru podatników VAT oraz już zarejestrowanych podatników.

Sądzisz, że nadal posiadasz przywilej bycia czynnym podatnikiem VAT? Być może od kliku miesięcy już nim nie jesteś

Status czynnego podatnika VAT uzyskujemy w momencie zarejestrowania przedsiębiorcy przez organ podatkowy do właściwego rejestru. Od tej chwili możemy dokonywać transakcji, potwierdzając je fakturami VAT oraz korzystając z przywileju pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony.

Karuzele podatkowe

Big data w walce z karuzelami VAT

Ministerstwo Finansów konsekwentnie walczy z oszustami VAT. Robi to różnymi narzędziami. Kolejnym ma być zespół doświadczonych programistów i analityków, tzw. big data. Ma on zwiększyć skuteczność wykrywania tzw. podatkowych karuzeli.

Zaostrzenie kar za fałszowanie faktur

Od 1 marca 2017 r. zaostrzono kary za fałszowanie faktur VAT. Przestępcom grozi nawet do 25 lat więzienia. Czy zaostrzenie kar będzie skutecznym orężem do walki z wyłudzeniami podatku VAT w Polsce?

Przedsiębiorca niczym zbrodniarz. Rzecz o wyłudzeniach VAT

Rząd uważa, że w ostatnich latach drastycznie wzrosła liczba wyłudzeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – szczególnie w odniesieniu do podatku od towarów i usług. Ostra reakcja rządu oznacza, że wyłudzanie VAT będzie bezwzględnie ścigane i surowo karane. Od 1 marca 2017 roku za fałszowanie faktur o wartości ponad 10 milionów złotych grozić będzie nawet 25 lat więzienia. Czy kontrowersyjne przepisy mogą doprowadzić do poszukiwania przez firmy możliwości przeniesienia swojej działalności poza granice Polski?

Karuzela dla dorosłych

Oszustwo podatkowe z wykorzystaniem znikającego podatnika – inaczej zwane także karuzelą podatkową, stanowi największy kaliber z grupy szeroko pojętych oszustw podatkowych. W związku ze zniesieniem barier handlowych pomiędzy krajami Beneluksu, istniejący problem został dostrzeżony już w 1980 roku. Pomimo, że od tamtego czasu minęło 35 lat, bezpieczne szacunki nie pozostawiają złudzeń. Kraje Unii Europejskiej tracą przez oszustwo łączną kwotę 80-100 mld € rocznie. Oficjalnej skali naruszeń nie poznamy, bowiem część przestępstw nigdy nie zostanie wykryta.

Michał Stępniak: Karuzela VAT w świetle orzecznictwa sądowego

Sposobów na szybkie wzbogacenie się jest tyle ile pomysłów. Najczęściej jeśli ma być szybko, musi też być nielegalnie. Zawsze, jeśli jest nielegalnie, jest też poszkodowany. Wszystkie te warunki spełnia tzw. karuzela VAT – praktyce, jest to po prostu wyłudzenie podatku VAT od uczciwego podatnika, za pośrednictwem mechanizmu karuzelowego (...)

Ofiarami wyłudzeń VAT są uczciwi biznesmeni

Rozmowa z mec. Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.

VAT odwrócony

mec. Robert Nogacki: Odwrócony VAT nie jest wolny od wad [publikacja w dzienniku "Rzeczpospolita"]

1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Zmiany w przepisach rozszerzają system odwróconego VAT na dodatkowe grupy towarów, w szczególności telefony komórkowe, gry komputerowe, konsole, laptopy, tablety oraz podobne urządzenia elektroniczne. Dodatkowo odwróconym obciążeniem objęte zostały także niektóre półwyroby z metali nieżelaznych — aluminium, cynk, cyna, ołów i nikiel oraz niektóre wyroby ze złota i srebra.

Nowe rozwiązania uszczelniające dotkną firmy budowlane

Wprowadzone w życie rozwiązania uszczelniające sprawiły, że przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane muszą się liczyć z kolejnymi problemami związanymi z rozliczaniem VAT.

Branża budowlana a optymalizacja podatku VAT

Na półmetku 2017 r. jedną z najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje związane z dynamiką zmian prawa podatkowego branż jest bez wątpienia branża budowlana. Pomimo tak istotnej roli, jaką przedsiębiorcy budowlani odgrywają w gospodarce narodowej, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca podatkowy wciąż rzuca im kłody pod nogi.

Rejestracja podatników VAT

Czy zwolnienie z VAT jest opłacalne?

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe regulacje mają wprowadzać inne zasady dotyczące opodatkowania wynagrodzeń, przychodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych.

Nowe zasady rejestracji podatników VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzone zmiany dotyczą zasad rejestracji podatników VAT. Ustawa określa m.in. przypadki, w jakich urząd podatkowy będzie mógł odmówić rejestracji podatnika.

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Rozszerzona kontrola krzyżowa – jakie uprawnienia ma urząd skarbowy?

Wprowadzone od 1 stycznia br. zmiany w ordynacji podatkowej zwiększyły zakres kontroli krzyżowych. Organ podatkowy zyskał możliwość kontroli całego łańcucha dostaw danego przedsiębiorcy. Jednak prowadzona kontrola nie może być nieograniczona.

Kontrole skarbowe a zwrot podatku VAT

Podatnik, u którego różnica między wartością podatku VAT należnego i naliczonego jest ujemna, może otrzymać zwrot środków na konto. Występując o zwrot, powinien jednak uzbroić się w cierpliwość – długie okresy przewidziane przez ustawę i kontrola, która niechybnie zostanie wszczęta, mogą sprawić, że na pieniądze trzeba będzie poczekać nawet kilka miesięcy dłużej niż przewiduje to ustawa, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat.

mec. Robert Nogacki, Kamil Mysłek: Zamiana postępowania na kontrolę nie opóźni zwrotu VAT [publikacja w dzienniku "Rzeczpospolita"]

Postanowienie przedłużające czas na zwrot VAT musi być związane z konkretnymi czynnościami, np. kontrolą. Jest ono wiążące tylko do czasu jej zakończenia. Wszczynając inną procedurę, organ powinien wydać nowy dokument.

Rozszerzone kontrole krzyżowe. Fiskus będzie sprawdzał wszystkich dostawców

Zmiany przepisów prawnych, wprowadzonych przez ustawodawcę 1 stycznia 2017 r. sprawiają, że organy skarbowe zostały wyposażone w jeszcze szersze uprawnienia dotyczące kontroli podatkowych przedsiębiorców niż dotychczas.

Zwrot VAT

Wstrzymane zwroty VAT

Czy system rządu uszczelniający system podatkowy się sprawdza? Wprawdzie luka w budżecie maleje, ale często kosztem przedsiębiorców. I to nie tylko tych nieuczciwych. Zwiększają się bowiem liczby kontroli i bezprawnie wstrzymywanych zwrotów VAT, zwłaszcza w branżach podwyższonego ryzyka. Skądś przecież muszą pochodzić środki na załatanie tak ogromnej dziury i spełnienie obietnic wyborczych.

Zwrot VAT a dysponowanie zwrotem

Urząd skarbowy musi poczekać z zaliczeniem nadwyżki podatku od towarów i usług na poczet zaległości podatnika bądź na poczet przyszłych zobowiązań do czasu, aż rozstrzygnie, czy jej zwrot rzeczywiście się należy.

Nadpłacony VAT – jak odzyskać?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku od towaru i usług przedsiębiorca, który wykazał w danym okresie rozliczeniowym wyższą kwotę podatku naliczonego od podatku należnego, może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT na rachunek bankowy. Jednak nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła nowe uregulowania dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku.

Nieodpłatne zniesienie współwłasności a opodatkowanie VAT

Umowne zniesienie współwłasności, polegające na podziale rzeczy wspólnej, ma charakter rozporządzenia tą rzeczą i prowadzi do uzyskania przez każdego ze współwłaścicieli wyłącznego prawa własności do nowej rzeczy, co na gruncie podatku od towarów i usług stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Jeżeli czynność ta ma charakter odpłatny, wyrażający się zastosowaniem dopłaty pieniężnej, to nieodpłatne zniesienie współwłasności rzeczy nie podlega opodatkowaniu VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Kamil Mysłek: Podatnik oszust przez domniemanie złej wiary [publikacja w magazynie "Fakty"]

Od dnia akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r., Polska zobowiązana jest przestrzegać prawa unijnego. Oznacza to, że przepisy krajowe powinny być interpretowane z uwzględnieniem uregulowań wspólnotowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zakresie podatku od towarów i usług, interpretacja ta, powinna uwzględniać głównie Dyrektywy 112/2006/WE (w odniesieniu do stanu prawnego z 2011) oraz orzecznictwo TSUE, odnoszące się do tego aktu. Nie jest jednak tajemnicą, że w praktyce polskie organy podatkowe miewają duże trudności z wdrożeniem ww. zasad w swojej działalności. Występuje u nich swoisty konserwatyzm prawny, polegający na dawaniu prymatu polskiemu prawu. Konserwatyzm ten nasila się szczególnie w chwili wystąpienia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym i co ważne, działa na niekorzyść przedsiębiorcy.

Kamil Mysłek: Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT. Mogą też, w myśl art. 273 dyrektywy 2006/112/WE, poza obowiązkami wymienionymi w tytule XI-tej dyrektywy, nakładać inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym. Zapominają jednak, że z tej samej dyrektywy wynika, iż sama weryfikacja prawidłowości rozliczeń musi odbywać się w ramach procedur, przewidzianych prawem krajowym

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012