Wyrok wysłany na nieprawidłowy adres? Komornik zawiesi postępowanie

Wyrok wysłany na nieprawidłowy adres? Komornik zawiesi postępowanie

2016-08-31

7 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która nałożyła na powoda i komornika szereg nowych obowiązków. Nowe przepisy mają na celu ochronę osób, przeciwko którym został wydany tytuł wykonawczy. Ponadto wprowadzone zmiany dążą do zminimalizowania negatywnych skutków doręczania pism w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym na nieaktualny albo nieprawdziwy adres pozwanego (dłużnika).

Ochrona pozwanego

Nowelizacja ma na celu zapobiec przypadkom, w których pozwany dłużnik w trakcie postępowania sądowego był pozbawiony możliwości obrony swoich interesów, zaś wiedzę o toczącym się postępowaniu i zapadłemu przeciwko niemu orzeczeniu powziął dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. Odnosi się to przede wszystkim do sytuacji, w których pisma sądowe, w tym wyroki zaoczne i nakazy zapłaty zostały wysłane na nieprawidłowy (nieprawdziwy albo nieaktualny) adres pozwanego dłużnika. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w procedurze cywilnej przesyłkę listowną, która pomimo podwójnego awizowania nie została odebrana uważa się za doręczoną, co wiąże się z szeregiem konsekwencji prawnych, np. w postaci uzyskania przez powoda tytułu wykonawczego i wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wprowadzone zmiany

Od 7 lipca 2013 roku w przypadku wysłania wyroku zaocznego albo nakazu zapłaty na nieprawidłowy adres pozwanego ma on prawo żądać wydania przez sąd zaświadczenia stwierdzającego, iż takie orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli jego aktualne miejsce zamieszkania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

W razie przedstawienia przez dłużnika zaświadczenia, o którym mowa powyżej komornik zobowiązany jest do zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi. Jednocześnie wskazać należy, iż dłużnik nie będzie miał obowiązku przedstawienia powyższego zaświadczenia w sytuacji, gdy akt doręczenia orzeczenia sądu na nieprawidłowy adres wynika z dokumentu, uzyskanego przez komornika z systemu teleinformatycznego, który umożliwia organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. Ponadto jeżeli podstawą wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi stanowił tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik ma obowiązek pouczyć dłużnika o przysługujących mu prawach.

Warto jednak zauważyć, iż zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia komornika możliwości podejmowania przez niego czynności, mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, będącego podstawą wszczęcia egzekucji. Powyższe oznacza, iż pomimo zawieszenia postępowania komornik ma prawo podejmować wszelkie, niezbędne czynności zmierzające do zabezpieczenia wykonania zapadłego orzeczenia, w szczególności ma prawo dokonać zajęcia majątku dłużnika, przy czym nie ma on prawa podejmować dalej idących czynności, np. dokonać sprzedaży zajętych przedmiotów.

Czy do postępowań wszczętych przed
7 lipca 2013 roku stosuje się nowe zasady?

Tak, nowe przepisy dotyczące zawieszania postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy orzeczenie będące podstawą wszczęcia egzekucji doręczono na nieprawidłowy adres dłużnika, stosuje się także do postępowań wszczętych przed 7 lipca 2013 roku.

2016-08-31 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-03-01)