Zyski kapitałowe, co zaliczać

Zyski kapitałowe, co zaliczać

2020-03-11

 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o CIT w zakresie wyodrębnienia dwóch źródeł dochodów, tj. zysków kapitałowych oraz pozostałych źródeł. Zmiana przepisów powoduje, że dochód do opodatkowania ustala się niezależnie dla źródła przychodów kapitałowych oraz pozostałych przychodów.

Poza pewnymi wyjątkami obowiązek wyodrębniania dwóch źródeł przychodu dotyczy wszystkich podatników. Przy kalkulacji podatku dochodowego należy zastanowić się nad kategoriami przychodów z zysków kapitałowych występujących w firmie, zwłaszcza nad szczególnie problematycznymi kwestiami.

 

Licencje, prawa autorskie

 

Zgodnie z treścią art. 7b ust. 1 pkt 6) a) ustawy o CIT do przychodów z zysków kapitałowych zalicza się przychody z praw majątkowych, poza przychodami z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych, a także praw wytworzonych przez podatnika.

 

Udzielanie licencji w ramach świadczenia innych usług

 

W tym zakresie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że licencja udzielana w ramach świadczonych usług marketingowych jest bezpośrednio związana z tymi usługami i przychodami z innych źródeł, a zatem podlega wyłączeniu z zysków kapitałowych (interpretacja z 21 czerwca 2018 r., sygn. 0114- KDIP2-2.4010.172.2018.2.AG). Powyższa zasada dotyczy także przeniesienia praw autorskich w ramach świadczonych usług.

 

Licencja na znaki towarowe

 

W innej sprawie Dyrektor KIS wskazał, że udzielane licencje na znaki towarowe związane są bezpośrednio ze sprzedażą towarów i same w sobie nie stanowią wartości. Znaki towarowe używane w reklamie w celu zwiększenia rozpoznawalności produktów, a w konsekwencji zwiększenia ich sprzedaży nie będą zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych (interpretacja z 12 października 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.235.2018.2.SG).

Warto zaznaczyć, że ryzyko podatkowe będzie najmniejsze, jeżeli takie opłaty będą wkalkulowane w cenę produktów, a opłata za licencję nie będzie wyodrębniana. W przeciwnym razie może pojawić się konieczność rozpoznania takich opłat jako przychodów z zysków kapitałowych.

Nieco odmienna sytuacja wydaje się mieć miejsce w przypadku opłat franczyzowych, w skład których wchodzi także opłata za prawo korzystania ze znaków towarowych. W takich sytuacjach organy podatkowe nie zaliczają opłat licencyjnych jako bezpośrednio związanych z przychodami z innych źródeł i w konsekwencji franczyzodawcy zobowiązani są do dzielenia przychodów na dwa źródła (interpretacja z 24 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.33. 2018.1.PH).

 

Przychody z pochodnych instrumentów finansowych

 

Co do zasady do przychodów z zysków kapitałowych zalicza się przychody z pochodnych instrumentów finansowych. Należy zwrócić jednak uwagę, że w pewnych okolicznościach przychody takie można zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Przykładowo Dyrektor KIS wskazuje, że instrumenty zabezpieczające kurs walutowy transakcji gospodarczej niekoniecznie są przychodami z zysków kapitałowych. Komplementarny charakter tej transakcji sprawia, że jej celem nie jest osiągnięcie zysku, lecz zabezpieczenie transakcji, dlatego takie przychody nie będą klasyfikowane do przychodów z zysków kapitałowych (interpretacja z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.72.2018.2.BKD).

Powyższa sytuacja dotyczy jednak jedynie zabezpieczenia własnego ryzyka gospodarczego, ponieważ już w sytuacji, gdy spółka holdingowa zabezpiecza w ten sposób ryzyko walutowe spółek córek, nawet w zakresie określonych transakcji, to taka działalność i wynikające z niej przychody powinny być klasyfikowane do zysków kapitałowych (interpretacja z dnia 20 marca 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.505.2017.1.BM).

 

Przychody z walut wirtualnych

 

Od 1 stycznia 2019 r. kompleksowo uregulowano kwestie transakcji związanych z wirtualnymi walutami, w tym określono, że przychodem z zysków kapitałowych jest przychód z wymiany takich walut na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe. Oznacza to, że materializacja waluty wirtualnej jest objęta opodatkowaniem, a wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną już nie.

 

Przychody z poręczeń i gwarancji

 

Kolejnym rodzajem transakcji występującym często w ramach grup kapitałowych jest udzielanie wzajemnych poręczeń lub gwarancji. Taka działalność polega na przyjęciu na podmiot ryzyka niewypłacalności w przypadku ziszczenia się określonych warunków.

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 20 września 2018 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.271.2018.1.SO) uznał takie przychody jako przychody z innych źródeł, wskazując, że nie zostały one wymienione w katalogu zawartym w art. 7b ustawy o CIT.

 

Przychody z odsetek

 

Art. 7b ust. 1 pkt 1) lit. k) oraz l) ustawy o CIT zawiera zamknięty katalog klasyfikacji odsetek do przychodów kapitałowych – m.in. odsetki od udziału kapitałowego, pożyczki partycypacyjnej. Oznacza to, że przykładowo odsetki od obligacji bądź też od środków zgromadzonych na rachunku należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Takie stanowisko potwierdza Dyrektor KIS m.in. w interpretacji z dnia 30 stycznia 2019 r. (nr 0111-KDIB2-3.4010.379.2018.2.HK). Należy jednak zaznaczyć, że przykładowo w przypadku odsetek od pożyczki zaciągniętej na zakup akcji, odsetki powinny być zaliczone do przychodów z zysków kapitałowych, ponieważ są traktowane jak świadczenie główne.

 

 

Kancelaria Prawna Skarbiec