Dokumentacja cen transferowych za 2019 r.

Dokumentacja cen transferowych za 2019 r.

2020-03-06

 

Przepisy w zakresie cen transferowych w ostatnich latach zmieniają się każdego roku. Dokumentacja cen transferowych jest istotnym dokumentem potwierdzającym prawidłowość stosowanych cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Z uwagi na częste zmiany przepisów w tym zakresie podatnicy powinni zadbać o to, aby przygotowywana przez nich dokumentacja nie tylko odzwierciedlała rzeczywiste transakcje i skalkulowane ceny, ale także zawierała wszystkie niezbędne elementy.

 

Wartość transakcji

 

W poprzednim stanie prawnym przepisy uzależniały obowiązek sporządzenia dokumentacji co do zasady od wartości przychodów i kosztów (próg 2 mln euro). Zgodnie z art. 11k ust. 1 ustawy o CIT podmioty powiązane powinny w dokumentacji sporządzonej za 2019 r. wskazać, że ceny transferowe zostały ustalone zgodnie z zasadą rynkową. W ustawie zostały określone progi kwotowe dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, które są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym. Wspomniane progi zostały określone jako kwota netto:

  • 10 mln zł w przypadku transakcji towarowej (sprzedaż towarów, środków trwałych) bądź finansowej;
  • 2 mln zł w przypadku transakcji usługowej bądź innej;
  • 100 tys. zł w przypadku transakcji prowadzonych z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych.

Zmiany przepisów doprecyzowują również kwestię kalkulacji wartości transakcji i odnoszą ją do kwot netto. Uzasadnione jest to zasadą neutralności VAT.

 

„Safe harbours”

 

W ramach dokumentowania cen transakcyjnych w 2019 r. ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dwóch rozwiązań, gdzie po spełnieniu kilku warunków nie będzie weryfikowana cena transferowa pomiędzy podmiotami.

Pierwsze z nich to pożyczki, które powinny opiewać na kwotę nie wyższą niż 20 mln zł i być udzielone na okres maksymalnie 5 lat oraz nie powinny pochodzić z raju podatkowego. Drugie uproszczenie to brak weryfikacji w przypadku usług o niskiej wartości dodanej, jeżeli narzut nie będzie wynosił więcej niż 5%, a podatnik będzie w posiadaniu kalkulacji kosztów rodzajowych wraz z przypisaniem klucza alokacji.

 

Zwolnienia dokumentacyjne

 

Nowe przepisy przewidują, że nie wszystkie podmioty będą zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Obowiązek ten nie dotyczy transakcji pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi, jeżeli spełnione są dwa warunki. Pierwszy warunek to konieczność wykazania w danym roku podatkowym dochodu (brak straty) przez każdy z podmiotów uczestniczących w transakcji. Drugi warunek to brak korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego (działalność w specjalnej strefie ekonomicznej oraz decyzja o wsparciu nowych inwestycji).

Zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów krajowych wynikało z postulatów rynkowych oraz z faktu, że co do zasady w przypadku podmiotów krajowych dokumentowanie cen transakcyjnych nie ma związku z celem tych przepisów – przeciwdziałaniem transferowi dochodów pomiędzy różnymi jurysdykcjami.

Dodatkowo ustawa przewiduje, że w przypadku transakcji kontrolowanych, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodu, jak również transakcji w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dokumentacja master file i local file

 

Zgodnie z obecnymi przepisami do przygotowania dokumentacji master file zobowiązani będą podatnicy należący do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 200 mln zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Dodatkowo można wykorzystać dokumentację grupową przygotowaną przez jeden z podmiotów z grupy. Dokumentację master file można przygotować także w języku angielskim.

Powinna ona zawierać m.in. opis grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów powiązanych oraz informacje finansowe i podatkowe grupy podmiotów powiązanych.

Niezależnie od posiadania dokumentacji master file podatnicy powinni zadbać o lokalną dokumentację cen transferowych zawierającą m.in. opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów oraz analizę cen transferowych (analizę porównawczą lub analizę zgodności).

 

Sprawozdanie TP-R i oświadczenie

 

Formularz CIT-TP został zastąpiony informacją TP-R. Nowa informacja w zakresie cen transferowych będzie składana po raz pierwszy za 2019 r. Dane przekazywane szefowi KAS będą w formacie xml i będą zawierały dużo szerszy zakres niż ma to miejsce obecnie.

Po raz pierwszy oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie musiało zawierać potwierdzenie jej przygotowania oraz oświadczenie o stosowaniu cen rynkowych.

 

Termin na sporządzenie dokumentacji

 

W porównaniu do lat poprzednich zmianie uległ termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Za 2019 r. upływa on z końcem 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli u podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, dokumentację należy przygotować do 30 września 2020 r.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec