Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

2024-06-26

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax – PIT) to podatek bezpośredni płacony od osiąganych przez osobę fizyczną dochodów. Zbiór przepisów dotyczących tego podatku został zawarty głównie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także w licznych rozporządzeniach.

Polskie przepisy podatkowe w tym zakresie zasadzają się na dwóch podstawach: zasadzie rezydencji podatkowej oraz zasadzie źródła. Pierwsza z nich ma związek z miejscem zamieszkania i w tym przypadku zastosowanie znajduje nieograniczony obowiązek podatkowy. Druga z miejscem osiągania dochodów – tu zastosowanie znajduje ograniczony obowiązek podatkowy.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest co do zasady dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są co do zasady wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów.

Błędne rozliczenia w PIT prowadzą w efekcie do negatywnych skutków finansowych, a nawet odpowiedzialności karnej skarbowej.

Pracodawcy (czy to osoby prawne, czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) nie mogą stracić z pola widzenia przepisów dotyczących PIT, a nieodnoszących się bezpośrednio do nich, lecz do ich pracowników. Wynika to z tego, że w przypadku pracowników, za których zaliczki na podatek dochodowy pobiera pracodawca, to on (jako płatnik) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia.

Eksperci Kancelarii Prawnej Skarbiec służą pomocą w określeniu konsekwencji prawno-podatkowych w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z dokonywanymi jak i planowanymi transakcjami handlowymi i operacjami gospodarczymi. Reprezentują Klientów w kontaktach i sporach z organami podatkowymi: kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych, jak i w toczących się postępowaniach sądowo-administracyjnych odnoszących się do podatku od osób fizycznych. Reprezentujemy Klientów także w sprawach o uzyskanie wiążących interpretacji podatkowych od organów podatkowych oraz udzielamy porad w zakresie korzystania z ulg i zwolnień podatkowych.

 

Publikacje Kancelarii Skarbiec na temat podatku dochodowego PIT

 

Opodatkowanie PIT odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia

Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Co oznacza „wywieranie znaczącego wpływu” w odniesieniu do podmiotów powiązanych w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2020-10-22: O podmiotach powiązanych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możemy mówić między innymi w sytuacji, gdy jeden z podmiotów wywiera znaczący wpływ na inny podmiot lub gdy na oba podmioty znaczący wpływ wywiera ten sam, inny podmiot lub małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot (art. 23m ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy o PIT). Z powyższego wynika, że kluczową kwestią jest ustalenie znaczenia pojęcia „wywierania znaczącego wpływu” w kontekście ustalenia powiązań pomiędzy podmiotami.

Zmiany w ustawie o PIT

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT. Przewiduje ona, że urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz z odliczeniami.

Ministerstwo Finansów chce zastąpić ustawy o PIT i CIT trzema nowymi ustawami

Ministerstwo Finansów rozważa wdrożenie kolejnego rewolucyjnego projektu w zakresie przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają być zasadnicze, rząd chce bowiem doprowadzić do zastąpienia obecnych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych trzema nowymi ustawami regulującymi opodatkowanie dochodów z wynagrodzeń, działalności gospodarczej i oszczędności kapitałowych. Reformy w powyższym zakresie są konieczne. Pozostaje jednak do rozważenia: czy niezbędne jest przygotowywanie nowych aktów prawnych, czy wystarczy nowelizacja przepisów?