Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.

 

Co do zasady, prawo cywilne jest bardziej surowe dla przedsiębiorców, niż dla podmiotów nieprofesjonalnych. W myśl zasady swobody umów, to zgodna wola stron kształtuje treść zawieranego między nimi stosunku prawnego, pod warunkiem, że nie jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i naturą tego stosunku. Warto więc zadbać o to, aby treść zawieranych umów na gruncie prawa handlowego, właściwie chroniła przedsiębiorcę.

Usługi

Na gruncie prawa handlowego, a w szczególności umów handlowych Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi w zakresie:

 • negocjowania i redagowania umów handlowych, w tym zarówno najpopularniejszych umów nazwanych, jak na przykład umów o dzieło, umów zlecenia, sprzedaży, dostawy czy umów o świadczenie usług. Nasi prawnicy opracowują również niespotykane, „szyte na miarę” dokumenty normujące skomplikowane transakcje o zaawansowanej strukturze;
 • pełnej obsługi prawnej procesu inwestycyjnego, od chwili powstania koncepcji stworzenia projektu biznesowego, do momentu oddania w ręce klienta gotowej, funkcjonalnej struktury.

Prawo handlowe reguluje ponadto wewnętrzne stosunki podmiotów prawa handlowego oraz ich relacje z osobami trzecimi. Tę część prawa handlowego reguluje głównie Kodeks spółek handlowych, a podmioty mu podlegające to spółki osobowe, tj.: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

W tym kontekście warto pamiętać, że poszczególne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej rządzą się zgoła odmiennymi regułami. Różne są bowiem podstawy i przypadki odpowiedzialności wspólników, członków zarządu i innych przedstawicieli poszczególnych spółek handlowych. Trzeba także spełnić różne wymogi, aby czynności dokonywane przez poszczególne spółki spełniały warunki stawiane przez przepisy.

W oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy kompleksową pomoc w takich czynnościach jak:

 • zakładanie i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek, w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz wszelkich dopuszczalnych struktur wykorzystujących ww. podmioty, skonstruowanych w takich sposób, aby realizować założone przez klienta cele (np. optymalizacja podatkowa, minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona majątku prywatnego);
 • przeprowadzanie we wszystkich już istniejących typach spółek zmian, takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek, zmiany treści aktów założycielskich itp.;
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Sądami rejestrowymi;
 • przekształcenia spółek, ich połączenia i podziały;
 • tworzenie innych podmiotów gospodarczych, takich jak oddziały, przedstawicielstwa itp.;
 • likwidacja podmiotów gospodarczych lub ich zamykanie bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego;
 • bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego;
 • przygotowywania i opracowywania procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów;
 • doradztwa osobom zagrożonym odpowiedzialnością z tytułu „White Collar Crimes”;
 • obsługi prawnej uczestników obrotu gospodarczego.

Ponadto Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje gotowe spółki i struktury na sprzedaż, a także świadczenie usług powiernictwa w zakresie zakładania spółek oraz wykonywania praw wspólnika.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Spółki kontrolowane

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych na świecie

Być może już niedługo w polskim ustawodawstwie podatkowym znajdą się przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (tzw. CFC). Polska nie jest pierwszym krajem, który chce wprowadzić tą regulację. Instytucja CFC jest znana już nie tylko w prawie krajów UE ale i na kanwie ustawodawstw na całym świecie.

Cypryjski ciąg dalszy

Cypryjski ciąg dalszy

W połowie lipca 2015 roku w oficjalnym Dzienniku Urzędowym Republiki Cypru ukazała się lista spółek, które w przeciągu trzech miesięcy od dnia publikacji listy, mają zostać z urzędu rozwiązane i wykreślone z rejestru. W konsekwencji, ich majątki mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Termin mija 17 października 2015 roku. Czy właściciele tych spółek są przygotowani na taki scenariusz?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012