Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo restrukturyzacyjne

Do stycznia 2016 r. zadłużeni przedsiębiorcy mogli dokonywać generalnej restrukturyzacji swoich zobowiązań w trybie upadłości układowej, ewentualnie w trybie postępowania naprawczego. Wspólny mianownik tych instytucji wyznaczała ich bardzo niska skuteczność oraz wspólna podstawa prawna („Prawo upadłościowe i naprawcze”).

 

Przedsiębiorca wnoszący o ogłoszenie upadłości układowej, w chwili składania wniosku mający faktycznie dźwignię układową, czyli działające przedsiębiorstwo i mający realną szansę na zawarcie układu z wierzycielami, najczęściej oczekując na rozstrzygnięcie sądu przez wiele miesięcy tracił w tym czasie swój początkowy potencjał. Ponieważ sąd nie był związany opcją proponowaną przez samego dłużnika, to na skutek dezaktualizacji sytuacji sprzed kilku miesięcy finalnie dochodziło do ogłoszenia upadłości likwidacyjnej. A zatem dłużnik ubiegający się o układ, mógł zostać bez swojej woli poddany likwidacji. W konsekwencji powyższego oczywistym i zrozumiałym było to, że zadłużone lecz działające jeszcze na rynku przedsiębiorstwa próbowały radzić sobie z problemami samodzielnie, zaś wnioski do sądu upadłościowego składano dopiero wówczas, gdy nie istniała już absolutnie żadna szansa na uratowanie biznesu.

Restrukturyzacja przed zmianami

Jeżeli natomiast dochodziło do ogłoszenia upadłości układowej, to wcześniej czy później następowała zmiana kierunku postępowania na upadłość likwidacyjną. Firma w „upadłości układowej”, już choćby za sprawą samego przyimka w nazwie traktowana była przez kontrahentów z nadzwyczajną dozą nieufności. Jeżeli obiektywnie miała szansę na nowe projekty lub kontrakty, to spotykała się z żądaniem przedpłat, oczekiwano od niej nadzwyczajnie obostrzonych i zupełnie nierynkowych warunków współpracy, udzielania zabezpieczeń itd. Oczywistym jest, że mając tak utrudnione warunki funkcjonowania nie mogła generować przychodu pozwalającego na pokrycie bieżących kosztów, jak też pozwalającego na spłatę starych zobowiązań. Upadłość układowa w praktyce niezwykle rzadko kończyła się osiągnięciem ustawowego celu, czyli zaspokojeniem wierzycieli i uratowaniem przedsiębiorstwa. Postępowanie naprawcze dedykowane było natomiast przedsiębiorcom dopiero zagrożonym niewypłacalnością. Niestety pozostało instytucją martwą, w zasadzie w ogóle niepraktykowaną.

Nowe prawo restrukturyzacyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości powołało kompetentny zespół specjalistów z zakresu prawa upadłościowego skupiający syndyków, radców prawnych, sędziów oraz środowiska akademickie. Efektem kilkuletniej pracy jest nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne z dn. 15 maja 2015 r. Ustawa (Dz.U. 2015, poz. 978) obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Reforma oparta jest na poniższych założeniach:

 • zapewnienie autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych,
 • wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji,
 • zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli,
 • maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości,
 • odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych,
 • realizacja polityki „nowej szansy” – zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych.

Usługi Kancelarii w obszarze prawa restrukturyzacyjnego

 

 

 

Restrukturyzacja dla dłużników
 • doradztwo prawne, księgowe i rachunkowe przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego;
 • opracowanie testu prywatnego wierzyciela/prywatnego inwestora;
 • obsługa procesu pozyskania pomocy publicznej na restrukturyzację;
 • formułowanie propozycji układowych;
 • sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego);
 • obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania restrukturyzacyjnego (np. zastrzeżenia do umieszczenia wierzytelności w spisie, porady prawne w toku postępowania ad hoc);
 • środki zaskarżenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym (sprzeciwy, zażalenia);
 • obsługa świadczona przez radców prawnych – doradców restrukturyzacyjnych z wieloletnią praktyką w roli organów postępowania.
Restrukturyzacja dla wierzycieli
 • obsługa prawna wierzyciela (osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego) na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika;
 • przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności,
 • sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika z masy, o wyłączenie osób pełniących funkcję organów postępowania;
 • wgląd w sądowe akta postępowania oraz analiza ich treści;
 • śledzenie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i sprawozdawczość;
 • udział w Radzie Wierzycieli lub podczas Zgromadzeń Wierzycieli.
Restrukturyzacja dla doradców restrukturyzacyjnych/zarządców/nadzorców

Obsługa prawna w pełnym zakresie, oparta na znajomości specyfiki postępowań przed sądami upadłościowymi – restrukturyzacyjnymi.

 

Case Study

Postępowanie restrukturyzacyjne i układ dla Raven Trade Sp. z o.o.
W dniu 14 lutego 2017 roku, Kancelaria Prawna Skarbiec, działając w imieniu swojego Klienta – firmy Raven Trade Sp. z o.o. – uzyskała układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym opiewającym na kwotę ponad 6 mln zł. To jeden z pierwszych tej wielkości układów w Polsce. Więcej na Restrukturyzacja Raven Trade.

Opracowanie: Małgorzata Sawa – doradca restrukturyzacyjny

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
w dobie koronawirusa – co oferuje Tarcza Antykryzysowa?

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w dobie koronawirusa –
co oferuje Tarcza Antykryzysowa?

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa wstrząsnął niejednym przedsiębiorcą. Zamrożenie gospodarki oznaczające w wielu przypadkach konieczność zawieszenia działalności, a w konsekwencji utratę płynności finansowej, dla wielu firm zakończy się bankructwem, w najlepszym razie poważnymi kłopotami. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, biorąc dodatkowo pod uwagę, że przepisy Tarczy Antykryzysowej przewidują w tym zakresie pewne ułatwienia.

Dla orzeczenia zakazu prowadzenia działalności lub zasiadania w radzie nadzorczej decydujące znaczenie mają działania restrukturyzacyjne upadłego

Dla orzeczenia zakazu prowadzenia działalności lub zasiadania w radzie nadzorczej decydujące znaczenie mają działania restrukturyzacyjne upadłego

W 2018 r. odnotowano 615 ogłoszeń upadłości przedsiębiorstw. To poziom, który utrzymuje się od trzech lat. Umiejętne wykorzystanie przewidzianych w prawie upadłościowym instytucji pozwala nie tylko na likwidację majątku firmy. Minimalizuje również ryzyko odpowiedzialności osobistej za długi przedsiębiorstwa. Niezłożenie we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości może również pociągać za sobą bardzo negatywne skutki w postaci orzeczenia 10-letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również pełnienia funkcji np. członka rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej.

Restrukturyzacja szansą na uratowanie dłużnika

Restrukturyzacja szansą na uratowanie dłużnika

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne wprowadziła szereg istotnych zmian w polskim systemie prawnym, szczególnie w sferze zawierania i wykonywania układu. Wprowadzone ustawą cztery postępowania restrukturyzacyjne pozwalają dłużnikowi na przeprowadzenie w drodze zawarcia układu z wierzycielami restrukturyzacji, której celem jest uniknięcie upadłości.

Rozwiązania prawne dla firm zagrożonych niewypłacalnością

Rozwiązania prawne dla firm zagrożonych niewypłacalnością

Restrukturyzacja niewypłacalnych przedsiębiorstw może odbywać się w jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych: postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym.

Propozycje układowe w restrukturyzacji

Propozycje układowe w restrukturyzacji. Co może zaproponować dłużnik?

Restrukturyzacja wynikająca z przepisów ustawy prawo restrukturyzacyjne opiera się na wypracowaniu swoistego kompromisu pomiędzy zadłużonym przedsiębiorcą a jego wierzycielami w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika. W przeważającej większości przypadków wierzyciele przed podjęciem decyzji o podaniu ręki dłużnikowi zainteresowani są w poznaniu konkretnych propozycji ze strony dłużnika co do możliwości i sposobu zapłaty długów. Do tego służą propozycje układowe, za pomocą których dłużnik informuje wierzycieli o planowanym trybie restrukturyzacji zobowiązań.

Restrukturyzacja firmy

Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne?

Właściciele zadłużonych przedsiębiorstw często zastanawiają się, czy mogą ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego, jeśli otworzyli już postępowanie restrukturyzacyjne. Czy planowana lub wdrażana restrukturyzacja może pozbawić ich korzystnego finansowo przetargu publicznego? W jakich przypadkach przedsiębiorca restrukturyzowany może zostać pozbawiony przez instytucję zamawiającą szansy ubiegania się o zamówienie publiczne?

Zmiany w prawie

Restrukturyzacja z pierwszeństwem przed upadłością. Czy zmiany wprowadzone przez Prawo restrukturyzacyjne są rzeczywiście korzystne?

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne określana jest mianem rewolucyjnej ustawy, która istotnie zwiększa szanse na utrzymanie prowadzonego biznesu przez przedsiębiorców. Wprowadzona w styczniu 2016 roku reforma obowiązującego w tym zakresie prawa oparta została na założeniu ochrony wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa przy jednoczesnym poszanowaniu praw wierzycieli. Po upływie ponad roku od wejścia w życie nowych przepisów warto zastanowić się nad korzyściami, które wynikają z przeprowadzanych restrukturyzacji, a także odpowiedzieć na pytanie – czy wpływają one na realizację polityki nowej szansy w stosunku do firm borykających się z kłopotami finansowymi?

Polityka „nowej szansy”

Restrukturyzacja. Polityka „nowej szansy” dla zadłużonych firm przynosi efekty

Ewolucja warunków gospodarczych uzasadniała przeprowadzenie reformy w zakresie obowiązującej od 2003 roku ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Dodatkowo porównanie zagadnienia upadłości z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej jednoznacznie wykazało, iż postępowanie upadłościowe i naprawcze w Polsce nie przynosiło pożądanych efektów, było stosowane stosunkowo rzadko, ale często prowadziło do eliminowania firm z obrotu gospodarczego w związku z zaistniałymi problemami finansowymi. Od stycznia 2016 r. funkcjonują nowe przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, które w istotnej mierze zmieniły dotychczasowe uregulowania, zwiększając tym samym szansę na skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstw.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012