Uchylenie decyzji podatkowej

2024-07-09

 

Uchylenie decyzji podatkowej może nastąpić w ramach instancji, przez organ odwoławczy, lub na skutek skargi wniesionej do sądu od decyzji nieuchylonej w postępowaniu odwoławczym.

Odwołanie od decyzji podatkowej pierwszej instancji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, zaś po wyczerpaniu trybu odwoławczego w postępowaniu podatkowym decyzję można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jest to sposób na uchylenie rozstrzygnięcia, które uważa się za niezgodne z prawem, jeżeli został wyczerpany tryb odwoławczy, co oznacza, że złożenie skargi musi być poprzedzone wniesieniem i rozpatrzeniem odwołania od decyzji pierwszej instancji. Bez spełnienia tego wymogu skarga zostanie odrzucona. Zgodnie z przepisami, skargę należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia doręczenia adresatowi decyzji organu odwoławczego, o czym stanowi art. 53 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 253 Ordynacji podatkowej decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez wydający ją organ podatkowy, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika.

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy wszechstronną pomoc w zakresie opracowania odwołania od decyzji podatkowej. Bronimy praw klientów w sprawach podatkowych dążąc do zakwestionowania niesprawiedliwych dla nich rozstrzygnięć.

Początkowym krokiem jest dokładna analiza treści decyzji podatkowej, aby zrozumieć podstawy prawne, na których została oparta, oraz zidentyfikować ewentualne błędy lub nieprawidłowości. Na podstawie takiej wstępnej analizy decyzji podatkowej, Kancelaria Skarbiec może pomóc w przygotowaniu wiarygodnej argumentacji prawnej stanowiącej podstawę odwołania.

W toku dalszych prac nasi eksperci przygotowują samą treść odwołania i mogą reprezentować klienta przed organami podatkowymi w trakcie procedury odwoławczej. Dodatkowo, Kancelaria Skarbiec może udzielić klientowi doradztwa w zakresie dalszych działań, takich jak ewentualne zaskarżenie decyzji podatkowej do sądu administracyjnego lub przygotowanie się do postępowania sądowego.

Postępowanie odwoławcze inicjowane jest złożonym przez stronę odwołaniem od decyzji podatkowej wydanej przez organ pierwszej instancji. Ma ono na celu ponowne rozpoznanie sprawy i weryfikację wydanej decyzji, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i formalnym. Usługi świadczone przez Kancelarię Skarbiec w zakresie postępowania odwoławczego:

  • sporządzanie wniosków dowodowych,
  • udział w przesłuchaniach świadków w charakterze pełnomocnika strony,
  • przeprowadzanie próbnego przesłuchania strony,
  • udział w przesłuchaniach strony w charakterze jej pełnomocnika,
  • przygotowywanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organu,
  • wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Skargę na decyzję podatkową wnosi się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję podatkową w drugiej instancji. Skargę należy wysłać listem poleconym do organu podatkowego II instancji (organ odwoławczy).

 

Uchylenie decyzji podatkowej – publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Robert Nogacki: Uchylenie decyzji podatkowej w zasięgu ręki

Nie zawsze trzeba czekać na sądowe uchylenie decyzji podatkowej. Oczekiwany skutek może przynieść również dobrze sporządzone odwołanie, nawet w przypadku podatnika, który według organu podatkowego uczestniczył w karuzeli VAT. Kluczową kwestią dla odmówienia podatnikowi odliczenia podatku naliczonego są bowiem prawidłowe ustalenia faktyczne.

Robert Nogacki: Organ skarbowy chciał pozbawić dachu nad głową podatnika samotnie wychowującego niepełnosprawne dziecko, byleby tylko ściągnąć podatki

2021-07-02: Jeden z przedsiębiorców w 2012 r. nieświadomie popadł w długi podatkowe, bo nie dochował należytej staranności w kontaktach z klientami, czyli nie dochował czegoś, o czym nie było wówczas słowa w przepisach podatkowych. Niemożliwe do udźwignięcia przez rodzinę ciężary doprowadziły do tragedii, w wyniku której emerytowany już przedsiębiorca przyjął opiekę nad niepełnosprawnym wnukiem. Długi rosły, bo umorzyć ich nie chciał organ podatkowy. Mimo posiadania jedynie minimalnych środków do życia i braku jakiegokolwiek majątku naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że należności fiskalne da się ściągnąć, sprzedając mieszkanie, w którym żyje były przedsiębiorca z chorym wnukiem. Po wielu latach, na skutek wniesionego odwołania, tragedię rodzinną podatnika dostrzegł organ II instancji i umorzył ciążące na nim zaległości podatkowe. Uchylając zaskarżoną decyzję naczelnika, przypomniał, że pojęcie „interesu publicznego” nie może być rozumiane wyłącznie jako interes fiskalny.