Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo podatkowe

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Przepisy dot. klauzuli obejścia prawa podatkowego funkcjonują w polskim systemie podatkowym już ponad 4 lata. Do niedawna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykorzystywał klauzulę dość chętnie, głównie do tego aby odmawiać na jej podstawie wydawania interpretacji indywidualnych. Jednak nie było przypadku zastosowania samej klauzuli.

 

Powyższe nie oznacza jednak, że nie toczą się żadne postępowania w oparciu o tę klauzulę, dlatego przedsiębiorcy powinni mieć świadomość jej istnienia i że w każdej chwili może zostać wobec nich zastosowana. Czym w takim razie jest klauzula przeciw unikaniu opodatkowania?

Klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) (ang. General Anti-avoidance Rule)

Zgodnie z postanowieniami art. 119a Ordynacji podatkowej, „Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).”.

Powyższe oznacza, że aby czynność nie skutkowała osiągnięciem korzyści podatkowej spełniać ma kilka warunków:

 • osiągnięcie korzyści podatkowej ma być sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem bądź celem ustawy albo jej przepisu, a jednocześnie
 • osiągnięcie tej korzyści ma być głównym lub jednym z głównych celów dokonania tej czynności, a ponadto,
 • sposób działania ma być sztuczny.

W przypadku zastosowania klauzuli GAAR skutki podatkowe danej czynności określa się na podstawie stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Czynnością odpowiednią jest natomiast taka czynność, której podmiot mógłby dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami, innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, która jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej albo jej przepisu, a sposób działania nie byłby sztuczny. Czynność odpowiednia może polegać również na zaniechaniu działania.

Korzyść podatkowa – definicja

Pojęciem nieodłącznie powiązanym z klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania, jest korzyść podatkowa, która zgodnie z definicją ustawową, polega na:

 • niepowstaniu zobowiązania podatkowego,
 • odsunięciu w czasie powstania zobowiązania podatkowego,
 • obniżeniu wysokości zobowiązania podatkowego,
 • powstaniu straty podatkowej,
 • zawyżeniu straty podatkowej,
 • powstaniu nadpłaty albo zawyżeniu kwoty nadpłaty,
 • powstaniu prawa do zwrotu podatku albo zawyżeniu zwrotu podatku,
 • braku obowiązku pobrania podatku przez płatnika,
 • podwyższeniu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 • niepowstaniu obowiązku lub odsunięciu w czasie powstania obowiązku sporządzania i przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji o schematach podatkowych.

Kryterium głównej korzyści

Kryterium to uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów trzeba przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami, innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania. Chodzi tu o taki sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć.

Postępowanie w sprawie unikania opodatkowania

Postępowanie w sprawie unikania opodatkowania prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, albo je wszczynając, albo przejmując już toczącą się kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową, bądź postepowanie podatkowe. Przejęcie toczącej się już procedury następuje w części albo w całości, na wniosek organu prowadzącego. Dotyczy to wyłącznie tych procedur, w których w sprawach:

1) określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

2) określenia wysokości straty podatkowej,

3) stwierdzenia nadpłaty lub określenia wysokości nadpłaty albo zwrotu podatku,

4) odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany lub pobrany a niewpłacony, oraz odpowiedzialności podatnika za podatek niepobrany przez płatnika,

5) o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobiercy

może być wydana decyzja z zastosowaniem klauzuli unikania opodatkowania.

W toku takiego postępowania Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zasięgnąć opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania co do zasadności zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania. W razie stwierdzenia przez Szefa KAS, że w sprawie nie zachodzą przesłanki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Szef KAS umarza to postępowanie lub przekazuje sprawę właściwemu organowi podatkowemu.

Do takiego postępowania mają zastosowanie wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się również do innych postępowań. Od decyzji wydanej przez Szefa KAS, w której zastosowano klauzulę GAAR, służy odwołanie.

Opinia zabezpieczająca

Przed postępowaniem w sprawie unikania opodatkowania nie chroni interpretacja indywidualna. Co więcej, Szef Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania takich interpretacji jeśli stwierdzi, że w sprawie może być zastosowana klauzula obejścia prawa. Do ochrony podatnika przed zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej służą opinie zabezpieczające. Opinia taka wydawana jest na wniosek, przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do wskazanej w nim korzyści podatkowej nie ma zastosowania klauzula obejścia prawa. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlega opłacie w wysokości 20 000 zł.

Usługi Kancelarii Prawnej Skarbiec
w zakresie Klauzuli GAAR

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii Prawnej Skarbiec jest prawo podatkowe i postępowania podatkowe, w tym również reprezentacja klientów w postępowaniu podatkowym z zastosowaniem klauzuli obejścia prawa. Obecnie każda wszczęta procedura podatkowa, jeśli w jej toku organ stwierdzi, że doszło do osiągnięcia korzyści podatkowej, może zostać przejęta przez Szefa KAS do prowadzenia w oparciu o klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Stwarza to ogromne ryzyko dla przedsiębiorców, dlatego nie należy reprezentować się przed organem podatkowym samodzielnie.

Poza usługą reprezentacji strony postępowania podatkowego z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej, eksperci Kancelarii Prawnej Skarbiec pomogą złożyć wniosek i uzyskać opinię zabezpieczającą, która będzie chroniła podatnika, przed postępowaniem w sprawie unikania opodatkowania.

2020-12-01 Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Chiny bliskie wprowadzenia suwerennej cyberwaluty

Chiny bliskie wprowadzenia suwerennej cyberwaluty

Wielu ekspertów spodziewało się, że Chiny w odpowiedzi na amerykańskie oskarżenia o przyczynienie się do rozwoju pandemii koronawirusa, zaczną wobec USA reagować symetrycznie, oskarżając je również o „stworzenie koronawirusa” i załamanie światowej gospodarki. Jednak eksperci ci zapomnieli, że osobliwością chińskiej myśli politycznej jest to, że Chiny rzadko „grają na polu, które do nich nie należy” i gdzie są zmuszane do gry zgodnie z regułami ustanowionymi przez innych. I tym razem Chiny, wykorzystały swoją starą strategię, w myśl której „głos słychać ze Wschodu, a cios dochodzi z Zachodu”. Okazuje się, że w czasach nadchodzącego, poważnego kryzysu gospodarczego, w czasach informacyjnych i ekonomicznych wojen ze Stanami Zjednoczonymi, działając niespodziewanie i nieprzewidywalnie, Pekin rozpoczął ofensywę na rynkach finansowych przez testowanie nowej waluty elektronicznej, która może wreszcie ostatecznie „uwolnić” go od dolara.

Kryptowaluta oficjalnym środkiem płatniczym
Wysp Marshalla. Czy powstanie prawdziwa
„Wyspa Blockchain”?

Kryptowaluta oficjalnym środkiem płatniczym Wysp Marshalla.
Czy powstanie prawdziwa „Wyspa Blockchain”?

Rząd Wysp Marshalla zaskoczył świat w 2018 r., ogłaszając zamiar stworzenia nowej kryptowaluty pod nazwą Sovereign Coin (SOV) – co można przełożyć jako Suwerenna Moneta lub Suweren, ale dla wygody posłużymy się skrótem – która będzie nowym legalnym środkiem płatniczym tego kraju. Nasuwa się więc naturalne pytanie, dlaczego akurat Wyspy Marshalla i skąd taki pomysł? Warto przeanalizować, czym będzie kryptowaluta SOV, ale należy zacząć od przybliżenia motywacji tego maleńkiego wyspiarskiego państwa.

Czy wykopanie wirtualnej waluty
stanowi przychód podatkowy?

Czy wykopanie wirtualnej waluty stanowi przychód podatkowy?

W jednej z sierpniowych interpretacji podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystne dla podatników stanowisko. Jest to okoliczność warta odnotowania, w szczególności mając na uwadze negatywną dla podatników nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, jak również aktualne orzecznictwo organów podatkowych ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków m.in. związanych z wydobywaniem wirtualnej waluty (tzw. wykopywaniem).

Banki dla kryptowalut

Banki dla kryptowalut

Dla wielu osób obracających kryptowalutami najbardziej problematyczną kwestią okazuje się znalezienie banku, który zaakceptuje przeprowadzane w tym zakresie transakcje. Polskie instytucje finansowe nieustannie bowiem „rzucają kłody pod nogi” polskim przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym inwestującym w kryptowaluty.

Wirtualna waluta – polscy podatnicy
znów dostaną po kieszeni

Wirtualna waluta – polscy podatnicy znów dostaną po kieszeni

Z dniem 1 stycznia 2019 roku doszło do znowelizowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obrotu wirtualną walutą. Na skutek pewnych zabiegów redakcyjnych nowych przepisów, podatnicy zostali pozbawieni możliwości rozliczenia straty podatkowej, wygenerowanej przed zmianą tych przepisów. Pociągnęło to za sobą pogorszenie sytuacji osób, którzy przed 2019 rokiem osiągnęli straty z tytułu handlu kryptowalutami. Przekonał się o tym niedawno jeden z podatników.

Bitcoinowa koparka – polski fiskus
surowy dla podatników

Bitcoinowa koparka – polski fiskus surowy dla podatników

Według wiodącego polskiego serwisu traktującego o bitcoinie waluta ta zanotowała udany pierwszy kwartał 2019 r., co ma być konsekwencją wzrostu jej wartości o ponad 30%. Prawdą jest, że wirtualne waluty nadal wzbudzają szerokie zainteresowanie. Chodzi tutaj nie tylko o ich specyfikację techniczną, ale również o inwestycje czy po prostu o ich nabycie i odsprzedaż podyktowane chęcią wzbogacenia się. Co jednak ważne, w wyniku zapędów polskiego fiskusa zarobek ten może być nieco niższy. Dotyczy to w szczególności osób zamierzających wydobywać bitcoina, czyli w praktyce wykopywać go przy użyciu urządzeń elektronicznych. Przyczyna wynika z negatywnej dla podatników wykładni przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodu mających pomniejszać przychód osiągnięty z tytułu zbycia wirtualnej waluty. Precyzyjniej rzecz ujmując, chodzi tutaj o wydatki poniesione na dedykowany sprzęt komputerowy, bez którego wydobycie bitcoina nie byłoby możliwe. Przekonał się o tym jeden z podatników, który już na początku swej przygody z biznesem bitcoinowym potknął się o kłodę rzuconą przez organ podatkowy.

Sprzedaż wirtualnej waluty – zagraniczny zakład podatkowy oraz nierezydent nie zapłacą
podatku w Polsce

Sprzedaż wirtualnej waluty – zagraniczny zakład podatkowy oraz nierezydent nie zapłacą podatku w Polsce

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni lat coraz więcej polskich podmiotów dokonuje obrotu wirtualną walutą. Zauważył to również polski ustawodawca, nowelizując w ostatnim czasie przepisy ustaw o podatkach dochodowych, celem rozwiania wątpliwości co do sposobu opodatkowania handlu kryptowalutą.

Podatki od kryptowaluty

Podatki od kryptowaluty

Po kilku latach niepewności podatnicy doczekali się regulacji dotyczących podatkowego rozliczania kryptowalut. Od stycznia 2019 r. Polska dołączyła do grona państw z uregulowaną sytuacją prawną wirtualnej waluty.

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r. –
pozorna zmiana, czy realne korzyści?

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r. – pozorna zmiana, czy realne korzyści?

Do tej pory polscy inwestorzy kryptowalut nie mieli łatwego życia. Obciążeni 32% stawką podatkową oraz obowiązkiem oddania fiskusowi równowartości 1% transakcji sprzedaży lub wymiany kryptowaluty tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, masowo uciekali ze swoją działalnością poza granice kraju. Mocą ustawy nowelizującej ustawę o PIT, CIT, ordynację podatkową oraz kilku innych ustaw w styczniu 2019 r. weszły w życie nowe reguły. Jak zmienią sytuację inwestorów kryptowalut w naszym kraju?

Co będzie z bitcoinem?

Co będzie z bitcoinem?

Bitcoin jest najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Wciąż rośnie liczba krajów, w których traktowany jest jako pełnoprawny instrument finansowy. W wielu stanowi już zwykły środek płatniczy. Państwa takie jak Malta dostosowały nawet swój system podatkowy i prawny, by był on korzystniejszy dla inwestujących w bitcoinową kryptowalutę. Jaka przyszłość czeka obchodzący dziesiąte urodziny wirtualny pieniądz, który ma właśnie za sobą rok największego spadku?

VAT w obrocie kryptowalutami

VAT w obrocie kryptowalutami

Rozliczenia podatkowe kryptowalut to niewątpliwie problematyczne zagadnienie. Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ponownie zasiała ziarno niepewności, jeśli chodzi o prawo do zwolnienia z VAT usług, ich zakupu i sprzedaży. Istotą sporu między podatnikiem a fiskusem okazała się tym razem kwestia tego, w którym miejscu takie usługi są właściwie świadczone.

Blockchain bank is coming

Blockchain bank is coming

Twórcy kryptowalut, czerpiąc garściami z postępu technologicznego i globalizacji systemu finansowego, konsekwentnie oferują nowe, innowacyjne rozwiązania dla inwestorów. Nie tak dawno świat finansów fascynował się planami budowy pierwszego bankomatu waluty cyfrowej bitcoin umożliwiającego wymianę kryptowaluty na euro, podczas gdy na horyzoncie finansowego przełomu jawi się pierwszy na świecie „Blockchain bank”, którego Klienci będą jednocześnie współwłaścicielami, i to już od 2019 roku!

Bitcoin w Japonii bez podatku.
A co na to polski fiskus?

Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?

Na przestrzeni ostatnich lat japoński rząd wzmocnił obecność kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa została uznana za oficjalny środek płatniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zaczęły wypłacać część wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych było wyłączenie kryptowalut spod opodatkowania japońskim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa miała w założeniu skutkować zwiększeniem aktywności handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w dłuższej perspektywie stymulująco wpłynąć na atrakcyjność japońskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.

Projekt nowelizacji ustawy po korzystnym wyroku
ws. rozliczenia kryptowalut

Po korzystnym wyroku w sprawie rozliczenia kryptowalut, doczekaliśmy się projektu nowelizacji

Odkąd w maju pojawił się pierwszy korzystny wyrok w sprawie rozliczenia kryptowalut, wszyscy czekali na odpowiedź Ministra Finansów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał bowiem, że transakcja zamiany jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Sierpień przyniósł projekt nowelizacji – czy korzystnej dla podatników?

Transakcje na giełdzie bitcoin
zostaną przeskanowane

Transakcje na giełdzie bitcoin zostaną przeskanowane

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Rynek kryptowalut został poddany regulacji. Jest to efekt uchwalenia w dniu 1 marca 2018 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim podmiotów uczestniczących w dokonywaniu transakcji związanych z przepływem środków pieniężnych.

Kryptowaluty przez rok bez PCC

Bitcoin i inne kryptowaluty przez rok bez PCC

19 czerwca 2018 r. Minister Finansów przedłożył projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Podatkowa abolicja dla tysięcy, a nawet milionów kryptowalutowych transakcji ma potrwać od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Koszt uzyskania przychodu może być poniesiony
w kryptowalucie

Koszt uzyskania przychodu może być poniesiony w kryptowalucie

Prawo podatkowe i towarzyszące mu ustawy bardzo często nie nadążają za otaczającą rzeczywistością, która zmienia się jak w kalejdoskopie. Dobrym tego przykładem jest brak dostosowania przepisów dotyczących dokumentowania kosztów uzyskania przychodu do fenomenu kryptowalut. Dla podatników oznacza to problemy z rozliczeniami, a fiskusowi umożliwia elastyczną interpretację przepisów.

Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC

Na początku kwietnia 2018 r., Ministerstwo Finansów opublikowało wytyczne dotyczące obowiązku rozliczania się z obrotu kryptowalutami. W publikacji ujęto aspekty obejmujące podatek dochodowy, podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. W ten sposób Ministerstwo Finansów pozornie wyszło naprzeciw tym, którzy chcą rozliczyć się w rzetelny sposób z transakcji kryptowalutowych, a dotychczas mieli szereg wątpliwości, co do zasad rozliczeń. Analiza przedstawionych rozwiązań ukazuje jednak liczne absurdy dotyczące ich stosowania w praktyce.

KAS rozpoczyna kryptopolowanie

KAS rozpoczyna kryptopolowanie

Na początku 2018 r. premier Mateusz Morawiecki zapowiadał zdecydowane działania polskiego rządu wobec kryptowalut, porównując technologię blockchain do piramid finansowych typu Amber Gold. Ogłoszono powołanie zespołu składającego się z przedstawiciela Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, szefa Komisji Nadzoru Finansowego, a także koordynatora służb specjalnych, Prokuratora Krajowego i ministra spraw wewnętrznych. Zespół ten miał być odpowiedzialny za identyfikację oraz ocenę ryzyk związanych z inwestowaniem przez polskich obywateli w kryptowaluty.

Fiskus może zabrać 1/3 bitcoinowych dochodów

Fiskus może zabrać 1/3 bitcoinowych dochodów

Dochody ze sprzedaży bitcoina uzyskiwane przez nieprowadzących działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane 19% ryczałtem. Należy je opodatkować na zasadach ogólnych, a więc według stawki progresywnej. Takie jest stanowisko wynikające z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2018 r., potwierdzającego stanowisko Ministra Finansów. Fiskus będzie zatem mógł domagać się nawet 32% daniny z kryptowalutowych dochodów.

Sprzeczne stanowiska fiskusa ws. bitcoinów

Sprzeczne stanowiska fiskusa ws. opodatkowania bitcoinowych transakcji

Transakcje z użyciem kryptowalut są już stałym elementem obrotu gospodarczego. Wirtualna waluta budzi ogromne zainteresowanie, nie tylko sporej liczby jej posiadaczy, których grono wciąż poszerza się o podmioty profesjonalnie trudniące się bitcoinowym obrotem. Choć od pojawienia się bitcoina upłynęło już ponad 8 lat, fiskus nadal w jego sprawach zachowuje się jak schizofrenik, kłócąc się sam ze sobą.

PCC od zakupu kryptowalut

PCC od zakupu kryptowalut

Pod koniec marca środowisko inwestorów obiegła informacja o działaniach fiskusa zmierzających do pozyskania danych klientów giełd, które pośredniczą w handlu wirtualnymi walutami opartymi na technologii blockchain. Najwyraźniej Ministerstwo Finansów postanowiło stworzyć nieformalny rejestr podatników inwestujących w bitcoina i inne kryptowaluty, jednak obejmuje jedynie terytorium Polski, zatem w katalogu fiskusa znajdą się głównie ci inwestorzy, którzy korzystali z giełd prowadzonych przez polskie firmy pozostające pod jurysdykcją Krajowej Administracji Skarbowej.

Wielka kariera kryptowaluty

Wielka kariera kryptowaluty. Perspektywy i zagrożenia

Czym jest kryptowaluta i w jaki sposób została stworzona? Zgodnie z definicją Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, „kryptowaluty, „waluty” wirtualne lub „waluty” cyfrowe są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy. Mogą one być przenoszone, przechowywane albo podlegać handlowi elektronicznemu”. Jednak pod względem formalnoprawnym nie są one pieniądzem elektronicznym.

Bitcoinowa bańka

Inwestycyjna bańka, która już pęka

Pieniądz… jego wartość uzależniona jest od wiarygodności emitenta, który za nim stoi. Wpływa na nią wiele czynników makro- i mikroekonomicznych. Dlaczego więc świat zaufał walucie, którą zna zaledwie od 8 lat, której nikt nie widział, za którą nie stoi żaden namacalny, wiarygodny emitent?

Służby specjalne stworzyły bitcoina?

NSA twórcą bitcoina - absurdalne?

Niemal od 10 lat trwają rozważania o tym, kto może być twórcą elektronicznej waluty bitcoin. Ten, który za niego się podaje, Satoshi Nakamoto, pozostaje wciąż anonimowy. Do jego zapewnień o japońskich korzeniach należy, zdaniem specjalistów, podchodzić sceptycznie, bo angielszczyzna w opublikowanych przez Nakamoto dokumentach jest niezwykle wyrafinowana, naszpikowana charakterystycznymi idiomami, a w konsekwencji wskazuje zdecydowanie na autora z obszaru anglojęzycznego. Rodzi się też pytanie: dlaczego miałby się ukrywać, skoro za prawa autorskie mógłby uzyskać miliardy dolarów?

Banki nieprzyjazne kryptowalutom

Banki wypowiadają kryptowalutowe konta

Po ośmiu latach inkorporowania walut wirtualnych do polskiego obrotu prawnego instytucje państwowe idą z nimi na wojnę. Do antybitcoinowej ofensywy przystąpiły też banki, które wypowiadają istniejące kryptowalutowe konta i nie chcą zakładać nowych. Pytanie brzmi: w jakim stopniu te działania opierają się na strachu przed aparatem państwowym, a w jakim są otwartą walką z konkurencją?

Rozliczenia kryptowalut

Malta wychodzi naprzeciw kryptowalutom

Malta aspiruje w UE do uzyskania miana prekursora przebudowy systemu finansowego państwa i do pozostania liderem walut cyfrowych w tej części świata. W ostatnich latach to niewielkie państwo przedsięwzięło intensywne działania w kierunku wprowadzenia mechanizmów umożliwiających korzystanie z wymiernych benefitów ekonomicznych, jakie niesie za sobą świat kryptowalut.

Bitcoin – trudny aspekt rozrachunkowy

Bitcoin jest coraz częściej wykorzystywany w transakcjach handlowych, a w konsekwencji również ujmowany przez jego użytkowników w ewidencji księgowej i podatkowej. Atutami kryptowaluty, oprócz jej czysto rozliczeniowego charakteru, są jej ograniczona podaż, rosnąca świadomość o wariantach jej wykorzystania oraz częściowa legalizacja na rynkach światowych. Dzięki tym zaletom bitcoin staje się alternatywnym źródłem inwestowania oraz rozliczania transakcji.

Wirtualne waluty, realne podatki. Jak zminimalizować opodatkowanie zysków z bitcoinów?

Przychód uzyskany z obrotu bitcoinami powinien zostać uwzględniony w zeznaniu rocznym jako pochodzący z praw majątkowych. Kryptowaluty nie są jednak opodatkowane, dopóki nie będą wymienione na „prawdziwe” pieniądze lub towary. Podpowiadamy, jak wprowadzić kryptowaluty do legalnego obiegu. Z pomocą mogą przyjść spółki zagraniczne lub zmiana rezydencji podatkowej.

Podatek VAT

Bitcoin a podatek VAT

Do niedawna wirtualna waluta bitcoin wywoływała niemałe perturbacje w kwestii opodatkowania podatkiem VAT w państwach Unii Europejskiej. Obrót walutą bitcoin, jako nowe zjawisko gospodarcze dokonywane w sposób zdecentralizowany, nie był przedmiotem żadnych uregulowań prawnych dlatego też państwa nie wypracowały stanowiska w kwestii opodatkowania obrotu bitcoinami podatkiem VAT. Polskie organy podatkowe (ale również np. Estonia) zajmowały stanowisko, iż sprzedaż bitcoinów stanowi odpłatne świadczenie usług i jako takie podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012