Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Przestępstwa gospodarcze – white collar crimes

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu. Oferujemy i realizujemy pomoc prawną osobom zagrożonym odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych (tzw. przestępczość „białych kołnierzyków", z ang. White Collar Crimes).

Wzrost postępowań ws. gospodarczych

Z roku na rok rośnie liczba wszczynanych przez Policję postępowań w sprawach o przestępstwa gospodarcze. W 2021 r. wzrosła aż o 22% w porównaniu do roku poprzedniego. Równolegle rośnie liczba postępowań w sprawach przestępstw białych kołnierzyków - czynów zabronionych popełnionych w obrocie gospodarczym bez użycia przemocy fizycznej, a przy wykorzystaniu wiedzy, najczęściej specjalistycznej w danej dziedzinie, np. rynków finansowych, prawa, bankowości, czy systemu podatkowego. Prokuratorzy mają wytyczne, by w takich sprawach domagać się najsurowszych kar dla sprawców, nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sprawca podlega grzywnie, która w 2023 r. może wynieść nawet 50 mln zł.

 

„White Collar Crimes" – przestępstwa białych kołnierzyków

Opierając się na doświadczeniu i wiedzy odnośnie mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego, w zakresie „White Collar Crimes" Kancelaria Prawna Skarbiec służy profesjonalnym wsparciem m.in. dla osób podejrzanych lub oskarżonych o dokonanie czynów zabronionych z zakresu:

 • wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, czyli przestępstwa z art. 296 k.k.;
 • łapownictwa na stanowisku kierowniczym (art. 296a k.k.);
 • wyłudzenia kredytu (art. 297 k.k.);
 • wyłudzenia odszkodowania (art. 298 k.k.);
 • prania brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)</li
 • przestępstw na szkodę wierzycieli (art. 300 – 302 k.k.);
 • niwelowania dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 k.k.);
 • żądania od konsumenta lub kontrahenta nadmiernych świadczeń (art. 304 k.k.);
 • zakłócenia przetargu publicznego (art. 305 k.k.);
 • fałszowania znaków identyfikacyjnych (art. 306 k.k.);
 • podatkowych i innych oszustw, w tym finansowych, czyli wykroczeń i przestępstw:
 1. oszustwa (art. 286 k.k.);
 2. oszustwa podatkowego (art. 56 k.k.s);
 3. firmanctwa (art. 55 k.k.s);
 4. fałszerstwa faktur, w tym tzw. puste faktury (art. 271a k.k.);
 5. wyłudzenia zwrotu VAT, akcyzy, oraz innej należności publicznoprawnej (art. 76 k.k.s.);
 6. zatajenia prawdy o dochodach (art. 56d k.k.s);
 7. dokonania płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (art. 57c);
 8. niezłożenia wymaganego oświadczenia przez udziałowca lub akcjonariusza podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, złożenia go po terminie lub podania w nim nieprawdy (art. 56e k.k.s);
 9. w zakresie rachunkowości i ksiąg (art. 60 – 62 k.k.s);
 10. przestępstw akcyzowych (art. 63 – 75 k.k.s);
 11. naruszania procedury i obowiązków sprawozdawczości podatkowej, w tym naruszenie obowiązku składania informacji o cenach transferowych, o schematach podatkowych, utrudnianie kontroli skarbowej lub podatkowej, (art. 78 – 84 k.k.s.);
 12. wyłudzeń celnych, oszustwa, przemytu, paserstwa i innych przestępstw celnych (art. 85 – 96 k.k.s.);
 13. przestępstw dewizowych (art. 97 – 106ł k.k.s.);
 14. przestępstw związanych z organizacją gier hazardowych (art. 107 – 111 k.k.s);
 • manipulacji instrumentami finansowymi (art. 183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi); prowadzenia działalności w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia (art. 178 uoif);
 • ujawnienia albo wykorzystania informacji poufnych (art. 179 – 182 uoif), w tym
 • ujawnienia lub wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową (art. 179a uoif);
 • publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego, złożenia zawiadomienia obejmującego memorandum informacyjne albo udostępnienia takiego dokumentu do publicznej wiadomości lub do wiadomości zainteresowanych inwestorów (art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Z myślą o osobach zajmujących stanowiska kierownicze w organach spółek, które prowadzą swoje interesy w branżach podwyższonego ryzyka związanych z obrotem paliwem, elektroniką, papierami wartościowymi, z bankowością, z przetargami publicznymi, etc., Kancelaria Prawna Skarbiec, dzięki doświadczeniu w prowadzeniu wielowątkowych i wieloosobowych spraw karnych gospodarczych, stworzyła ofertę reprezentacji procesowej w sprawach karnych z tego zakresu.

Usługa „White Collar Crimes"

W ramach usługi „White Collar Crimes” Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje:

 • pełną reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań prokuratorskich i sądowych na wszystkich etapach sprawy;
 • analizę zebranego materiału dowodowego oraz jego ocenę pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami;
 • nadzór nad prowadzonym w sprawie Klienta postępowaniu dowodowym;
 • opracowanie strategii obrony;
 • pomoc w całym postępowaniu przygotowawczym, a w szczególności w przygotowaniu Klienta do udziału w czynności postawienia zarzutów i złożenia wyjaśnień;
 • doradztwo i reprezentacja właścicieli, członków zarządów i menedżerów w zakresie spoczywającej na nich odpowiedzialności w związku z działalnością przedsiębiorstwa.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Wyższe kary dla firm

Wyższe kary dla firm – 30 mln zł i likwidacja przedsiębiorstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło nowy projekt ustawy nakładający na podmioty zbiorowe surowe kary za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Wykrycie nieprawidłowości w przedsiębiorstwie może wkrótce skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale także jego likwidacją oraz przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa – czyli nacjonalizacją.

Przestępstwa białych kołnierzyków
– czyli złap mnie jeśli potrafisz?

Od wielu lat, bez względu na opcję polityczną, rządzący próbują ograniczać szarą strefę i walczyć z przestępczością. Oczkiem w głowie kolejnych ekip, a w ślad za tym zmieniających się służb, są tzw. white collar crime (tł.: „przestępstwa białych kołnierzyków”). Jest to pokłosie ubywających z sektorafinansów publicznych pieniędzy z takich intratnych branż jak paliwowa, energetyczna czy bankowa, które szerokim strumieniem omijają skarb państwa. Szeroko rozumiana władza, mając do dyspozycji organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, podejmuje z zasady nierówną walkę, by uleczyć nasz system prawny z toczących go przypadłości. A kuracja jest potrzebna nie tylko państwu, ale także zamożnym, prywatnym przedsiębiorcom, często bezradnym wobec nieuczciwości swojej kadry menadżerskiej.

Więcej w artykule Przestępstwa białych kołnierzyków Autorzy: mec. Bartosz Krysztofiak, mec. Robert Nogacki

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012