Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Organy podatkowe pełnomocnictwo

Od stycznia 2016 roku, znowelizowane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadziły szereg znaczących zmian m. in. w zakresie udzielania pełnomocnictw oraz doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom. W przepisach wyraźnie nazwano 3 rodzaje pełnomocnictw, które może udzielić strona w sprawie podatkowej – również w formie dokumentu elektronicznego. Są to pełnomocnictwa ogólne, szczególne albo pełnomocnictwa do doręczeń. Wspomniane, szczegółowe przepisy obowiązują od początku roku, z wyjątkiem tych dotyczących pełnomocnictw ogólnych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2016 roku. Do tego czasu Minister Finansów powinien również wydać rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw – tak, jak to zrobił w przypadku pełnomocnictw szczególnych oraz pełnomocnictw do doręczeń.

Zmiany wydają się więc być na lepsze, ale jak to zwykle bywa, niosą z sobą także nowe wątpliwości natury praktycznej wynikające z art. 138c par. 1 oraz art. 144 par. 5 ustaw, w zakresie obligatoryjnej treści pełnomocnictwa.

Pierwszy z przepisów dotyczy danych identyfikujących mocodawcę oraz jego pełnomocnika poprzez m.in. podanie ich identyfikatorów podatkowych, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika, tj. adwokata, radcy prawnego, czy doradcy podatkowego – także jego adresu elektronicznego. O ile podawanie identyfikatora podatkowego podatnika (mocodawcy) jest całkowicie zrozumiałe, o tyle już podawanie identyfikatora podatkowego pełnomocnika nie jest takie oczywiste. Uzasadnionym staje się bowiem podejrzenie, że urzędnicy organów skarbowych, będą mogli, po wprowadzeniu identyfikatora do bazy podatników, poznać dokładne dane podatkowe pełnomocnika – w tym rozliczenia podatkowe, a w odpowiednim i wygodnym dla siebie momencie, wykorzystać je do wszczęcia u pełnomocnika kontroli i/lub postępowania podatkowego, np. gdy pełnomocnik nie będzie „posłuszny” poleceniom organu. Podawanie adresu elektronicznego na pełnomocnictwie z kolei, jest skorelowane z treścią drugiego, wskazanego powyżej, artykułu dotyczącego doręczania pism profesjonalnemu pełnomocnikowi, które obligatoryjnie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. W myśl zapisów ustawy, profesjonalny pełnomocnik powinien posiadać aktywne konto na platformie ePUAP oraz połączony z nią adres elektroniczny. Tymczasem, stawianie takiego wymogu nie ma pokrycia w żadnym z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawa zwraca bowiem jedynie uwagę na obowiązek podania posiadanego przez pełnomocnika adresu elektronicznego, na który następować będzie doręczanie pism organu podatkowego. Takie żądanie organu należy więc zinterpretować jako działanie wymierzone nie tylko w samego pełnomocnika, ale także w stronę postępowania. Próbuje się tu zdyskredytować działania osoby, której powierzyła ona sprawę podatkową i wyeliminować ją z postępowania np. na czas wydawania decyzji czy protokołu kontroli.

Wymieniona ustawa odnosi się wprawdzie wprost do profilu ePUAP, ale jedynie w sytuacji, kiedy organ chce przesłać pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a które to pismo zostało podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo doręczyć wydruk pisma uzyskanego z tego systemu i odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczenie pism w taki sposób. Wydruk ten ma moc dokumentu urzędowego, co wynika z treści art. 144b par. 4 ww. ustawy.

A co z kwestią podawania adresu elektronicznego przez pełnomocników, którzy dołączyli pełnomocnictwo do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 roku, z czym problemy mieli zarówno pełnomocnicy jak i organy podatkowe? Wyjaśnił ją Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów informując i wyjaśniając jednocześnie w swym piśmie z dnia 30 grudnia 2015 roku kierowanym do Dyrektorów Izb Skarbowych twierdząc, iż pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 roku, a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e zmienionej ustawy Ordynacja podatkowa – na podstawie art. 24 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 roku. W tym przypadku doręczenia pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, będą dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile pełnomocnik wniesie lub wyrazi zgodę na doręczenia w ten sposób. Doręczenie pism tym pełnomocnikom nastąpi także, gdy pełnomocnik ustanowiony przed 1 stycznia 2016 roku, wskaże dodatkowo po tej dacie adres elektroniczny, składając pełnomocnictwo według wzoru określonego w rozporządzeniu. Wydaje się pewne, że jeszcze przez długi czas problemy interpretacyjne wprowadzonych przepisów o pełnomocnictwie będą kością niezgody między podatnikami i pełnomocnikami, a organami podatkowymi i skarbowymi. Pewne wydaje się również, że będą one wykorzystywane przez urzędników dla zaspokojenia interesów fiskusa. Niewątpliwie także, kwestie te znajdą, prędzej czy później, swe rozstrzygnięcie przed sądem w indywidulanych sprawach podatników.

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012