Puste faktury

2024-07-08

 

Puste faktury to pojęcie używane do określania dokumentów księgowych, które w rzeczywistości nie potwierdzają zdarzeń gospodarczych na nich wykazanych, służąc jedynie generowaniu kosztów w firmach, które takie faktury nabywają.

Podatnik ma prawo do skorygowania takiej pustej faktury w przypadku, gdy w odpowiednim czasie całkowicie wyeliminował ryzyko jakichkolwiek strat we wpływach podatkowych. Prawo dokonania korekty nie zostało uzależnione od warunku działania przedsiębiorcy wystawiającego pustą fakturę w dobrej wierze. Wystawca dokumentu może zatem skorygować do zera nawet puste faktury, które zostały wystawione świadomie. Korygowanie pustych faktur jest możliwe tylko do momentu wszczęcia postępowania kontrolnego [tak: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 października 2023 r., I SA/Op 152/23].

Warto pamiętać, że puste faktury nie zawsze muszą być związane z oszustwami podatkowymi. Faktury takie mogą także powstać na skutek zwyczajnej omyłki. Bez względu jednak czy w danym wypadku „puste faktury” powstały przypadkowo, czy też intencjonalnie, to wymagają one dokonania korekty.

W jaki sposób Kancelaria Prawna Skarbiec pomoże pomóc w sprawach związanych z pustymi fakturami?

  • Doradztwo prawne – udzielenie informacji na temat obowiązujących przepisów dotyczących pustych faktur i odpowiedniego postępowania w przypadku ich wystawiania lub otrzymywania;
  • Reprezentacja prawna – reprezentowanie klienta przed organami ścigania lub sądami w sprawach związanych z pustymi fakturami, w tym przygotowanie pism procesowych, udział w przesłuchaniach i rozprawach;
  • Audyt prawny – przeprowadzenie audytu dokumentów księgowych i faktur w celu weryfikacji zgodności z przepisami prawa oraz wskazanie ewentualnych nieprawidłowości;
  • Opracowanie polityki antykorupcyjnej – pomoc w opracowaniu i wdrożeniu polityki antykorupcyjnej w firmie, która minimalizuje ryzyko związane z wystawianiem lub otrzymywaniem pustych faktur;
  • Szkolenia pracowników – przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dotyczących zasad wystawiania i otrzymywania faktur w celu uniknięcia zaangażowania w nielegalne praktyki.

Kancelaria Prawna Skarbiec może także udzielać porad i wsparcia w innych obszarach związanych z podatkami, finansami i prawem gospodarczym.

 

Puste faktury – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Fakt, że przedsiębiorca kupił pustą fakturę od jednego kontrahenta, nie oznacza, że nabywał je od innych. Organy muszą to udowodnić

2021-07-30: Skarbówka oskarżyła firmę o oszustwo podatkowe, m.in. o zakup i wystawienie tzw. pustej faktury. Organy podatkowe odmówiły spółce prawa do odliczenia VAT i zastosowały sankcję w postaci obowiązku zapłaty wykazanego na tych pustych fakturach podatku. Przyczyną miały być powiązania, relacje łączące spółkę cywilną z przedsiębiorcami, którzy wystawili faktury. Sąd zgodził się z organami w zakresie ich ustaleń co do jednego z kontrahentów, że nie mógł on dokonać dostaw na rzecz skarżącej, stąd faktury były fikcyjne. Jednakże to, że spółka nabyła puste faktury od jednego z kontrahentów, nie oznacza automatycznie, że nabyła je też od innych.

Robert Nogacki: Wyższe kary za wyłudzanie fikcyjnych faktur

1 marca br. weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw, które przewidują wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur.

Robert Nogacki: Wyrok sądu: Pusta faktura to taka, której nie towarzyszy transakcja w niej wskazana

2022-03-09: Spór pomiędzy przedsiębiorcą a organem podatkowym dotyczył ustalenia momentu dokonania korekty podatku naliczonego. Organ uznał, że skoro przyczyna korekty była znana wystawcy faktury już w chwili jej wystawiania to w konsekwencji przedsiębiorca nabył od niego pustą fakturę. Takie ustalenia są niedozwolone i pozbawione jakiegokolwiek uzasadnienia, orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Robert Nogacki: Podatnik może skorygować „puste” faktury i nie płacić sankcyjnego VAT – wyrok TSUE

2021-06-22: Hasło „puste faktury” kojarzy się bardzo negatywnie i najczęściej utożsamiane jest z oszustwami podatkowymi i nadużyciami prowadzącymi do uszczuplenia dochodów podatkowych państwa. Jednak wystawić „pustą fakturę” można także niecelowo, przypadkiem. Pusta faktura stanowi co do zasady fakturę, gdzie wykazany został podatek, ale za fakturą nie stała dostawa towarów ani świadczenie usługi. Z sytuacją wystawiania pustych faktur można mieć do czynienia w przypadku intencjonalnego wystawienia faktur pomimo braku dostawy towaru lub świadczenia usługi, ale także w przypadku zmiany praktyki organów podatkowych, które mogą zacząć pewne rodzaje transakcji traktować odmiennie niż dotychczas, a podatnik jest nieświadomy zmienionej praktyki. W takich sytuacjach zasady podatku od towarów i usług powinny chronić podatników działających w dobrej wierze, ale czy tak jest na pewno? Sprawą zajął się TSUE (wyrok z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-48/20).

Robert Nogacki: Fiskus oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego

2021-04-26: Przedsiębiorca zlecił wykonanie usług i za nie zapłacił. Jednak fiskus zakwestionował rzetelność faktur dokumentujących ich wykonanie. W oparciu o część zeznań świadków zbudował teorię o udziale firmy w oszustwie i nabyciu przez nią tzw. pustych faktur, niedokumentujących rzeczywiście zrealizowanych usług, pomijając przy tym te zeznania, które o ich wykonaniu, a zatem i braku winy przedsiębiorcy, potwierdzały.

Robert Nogacki: Organy oskarżyły spółkę o oszustwo, a następnie bezpodstawnie odmówiły jej prawa do zmniejszenia opodatkowania

2020-09-14: Oskarżona o udział w 2013 r. w procederze obrotu pustymi fakturami spółka w tym samym roku, w ramach innej transakcji, zwróciła kontrahentowi otrzymaną od niego w 2012 r. zaliczkę na zakup nieruchomości, której sprzedaż nie doszła do skutku. Fiskus odmówił jej jednak prawa do obniżenia z tego tytułu podstawy opodatkowania, jak i samej kwoty należnego VAT. Pytanie tylko, czy urzędnicy zrobili to błędnie wskutek nieznajomości przepisów, czy wpływ na to miał fakt oskarżenia firmy o ww. oszustwo, bo jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, działania organu w tej sprawie były bezpodstawne (wyrok z 23 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 43/20).

Robert Nogacki: To, że przedsiębiorca kupował puste faktury, nie oznacza, że sam też je wystawiał

2020-08-20: Stwierdzenie nabycia przez przedsiębiorcę pustych faktur celem uzyskania korzyści podatkowych upoważnia organy do odmówienia mu prawa do odliczenia wynikającego z nich podatku. Nie oznacza jednak, że na tej podstawie mogą żądać od niego zapłaty VAT z faktur, które on wystawił. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 19 marca 2020 r., to, iż przedsiębiorca kupował puste faktury, nie oznacza, że sam takie wystawiał. Organy muszą to dopiero udowodnić.