Rachunek za obiad z kontrahentem możesz wrzucić w koszty

Rachunek za obiad z kontrahentem możesz wrzucić w koszty

2014-06-25

 

Od 2007 roku trwał spór dotyczący wydatków na posiłek lub poczęstunek dla kontrahenta – tego jaki powinien być rachunek i czy można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów, kiedy to wprowadzono przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ww. przepisami do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów – w tym alkoholowych.

 

Koszty reprezentacji

 

Ustawodawca nie wprowadzając legalnej definicji pojęcia „reprezentacja” nałożył obowiązek ustalenia czy w konkretnej sytuacji mamy do czynienia z reprezentacją na organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Taki stan rzeczy doprowadził do rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie wydatków poniesionych na posiłki dla kontrahentów – czy mieszczą się w pojęciu „reprezentacja” czy też nie, co przekłada się na możliwość wliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Niestety, większość sądów administracyjnych przyjęła niekorzystne rozwiązanie dla podatników uznając, iż koszty zakupów usług gastronomicznych czy napojów, bez względu na miejsce ich zakupu, należy uznać za koszty reprezentacji nie wchodzące w skład kosztów uzyskania przychodów.

Rzeczą oczywistą jest, iż pojawiały się również wyroki korzystne dla podatników, takie jak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2012 roku, w którym to orzeczeniu sąd stanął na stanowisku, iż w przypadku, gdy impreza jest elementem strategii marketingowej dotyczącej danego produktu, jej organizacja, a w tym zakup usług gastronomicznych i alkoholu, nie jest związana z reprezentacją, lecz z reklamą, którą można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Przełom

 

Dnia 17 czerwca 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów wydał wyrok, iż tylko te wydatki na zakup usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz, podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Wydając powyższy wyrok Naczelny Sąd Administracyjny stanął jednocześnie na stanowisku, iż wydatki poniesione na zakup usług gastronomicznych na spotkania z kontrahentami można uznać za koszty uzyskania przychodów.

 

Stanowisko Ministra Finansów

 

Odpowiedzią na powyższy wyrok było wydanie interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów (z dnia 25 listopada 2013 roku), w której to interpretacji resort finansów przychylił się do poglądu wyrażonego przez Naczelny Sąd Administracyjny ww. wyroku.

 

Czy każdy obiad stanowi koszt uzyskania przychodu? Jaki rachunek?

 

Nie każdy wydatek na posiłek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jedynie wydatki na obiad, na którym prowadzone są rozmowy lub negocjacje biznesowe mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, przy czym miejsce odbycia posiłku pozostaje bez znaczenia. Jednak zgodne stanowisko NSA i resortu finansów pozwala mieć nadzieję, że spory podatników z fiskusem w tym zakresie zostaną zażegnane.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-05-08)