Ułatwienia dla wnoszących skargi do NSA

Ułatwienia dla wnoszących skargi do NSA

2014-06-15

 

Umożliwienie osobom, które złożyły wniosek o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym, złożenie skargi kasacyjnej w ustawowym terminie oraz uregulowanie praw strony postępowania w razie odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika – przewiduje senacki projekt zmian w przepisach.

Jeżeli strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania przed sądem administracyjnym, w tym kosztów skorzystania z profesjonalnego pełnomocnika, może skorzystać z tzw. prawa pomocy. Obejmuje ono zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana prawem pomocy domaga się ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego bądź też rzecznika patentowego już po wydaniu orzeczenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, postępowanie związane z przyznaniem prawa pomocy nie wpływa na bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyznaczają 30-dniowy termin na wniesienie skargi kasacyjnej i biegnie on od doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W praktyce zdarza się zatem, że do ustanowienia pełnomocnika, którego zadaniem ma być sporządzenie skargi kasacyjnej, dochodzi tuż przed albo już po upływie wskazanego wyżej terminu na wniesienia skargi kasacyjnej do NSA.

 

Co się zmieni?

 

Senacki projekt zmian w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, że termin na wniesienie skargi kasacyjnej pełnomocnikowi, który został wyznaczony w ramach prawa pomocy, będzie biegł od dnia, w którym doręczono mu odpis orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli natomiast wniosek strony postępowania o wyznaczenie profesjonalnego pełnomocnika nie został uwzględniony, w takiej sytuacji termin na wniesienie skargi kasacyjnej będzie biegł od momentu doręczenia stronie postanowienia o odmowie. Ponadto zaskarżenie postanowienia odmownego przesuwałby w czasie bieg terminu na wniesienie skargi kasacyjnej do czasu doręczenia stronie kolejnego negatywnego rozstrzygnięcia sądu.

 

Odmowa sporządzenia skargi przez pełnomocnika

 

W myśl projektu, jeżeli profesjonalny pełnomocnik, ustanowiony po wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, nie stwierdzi podstaw do złożenia skargi kasacyjnej do NSA, będzie musiał o tym zawiadomić na piśmie stronę albo sąd.

To powiadomienie będzie musiało nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia zawiadomienia pełnomocnika o wyznaczeniu terminu. Do zawiadomienia pełnomocnik będzie musiał dołączyć swoją opinię o braku podstaw do wniesienia skargi. Jeżeli nie zostanie ona sporządzona starannie, sąd będzie zawiadamiał o tym korporację, do której należy pełnomocnik oraz zwróci się o wyznaczenie innego adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego albo rzecznika patentowego.

Omawiany projekt trafi teraz do prac w Sejmie.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec