Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe z Kancelarią Skarbiec

Ilość przepisów podatkowych w Polsce to już niemal kuriozum. Jeśli dodać do tego chaos orzeczniczy, otrzymujemy twór, który sprzyja panoszeniu się bezprawia urzędniczego, powstawaniu sytuacji kryzysowych w różnych obszarach biznesu oraz zwielokrotnianiu kontroli podatkowych i skarbowych.

 

Przepisy podatkowe w Polsce

Jak wyliczyła firma audytorsko-doradcza Grant Thornton, aby zebrać w jednym miejscu polskie prawo podatkowe (ustawy i rozporządzenia) obowiązujące na koniec roku 2015, trzeba było zapisać aż 5811 stron maszynopisu. Większość tego gigantycznego dokumentu, zajmująca 3466 stron, to przepisy dotyczące podatków dochodowych. Taka mnogość aktów prawnych powoduje, że gdy dojdzie do sporu o interpretację przepisów, sprawy sądowe potrafią toczyć się latami. Tymczasem podatnicy jeszcze przed zakończeniem postępowania muszą wpłacić fiskusowi kwotę, o którą toczy się spór. Po przeanalizowaniu 100 najbardziej aktualnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach, w których ostateczna decyzja zapadała na korzyść podatnika, okazało się, że przeciętnie cała procedura zajmowała, aż 56 miesięcy, gdzie:

 • sprawy dot. podatku CIT – 69 miesięcy;
 • sprawy dot. PIT – 67 miesięcy;
 • postępowania związane z podatkiem VAT, który uchodzi za najbardziej skomplikowany – 54 miesiące;
 • rozstrzygnięcia związane z podatkiem akcyzowym – 34 miesiące.

W 2015 r. aż w 32 proc. przypadków sądy pierwszej lub drugiej instancji ostatecznie przyznawały rację podatnikowi. Jednak wszystko, na co można w takiej sytuacji liczyć, to zwrot spornej kwoty wraz z odsetkami i zwrot kosztów sądowych. Dopiero gdy podatnik jest w stanie wykazać, że w wyniku błędów organów podatkowych doznał szkody (na przykład firma upadła, straciła płynność finansową albo kontrakty), może dodatkowo zażądać od skarbu państwa odszkodowania na drodze cywilnej.

Jakby tego było nie dość, po trwających kilka miesięcy pracach legislacyjnych, 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidującą wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego. Nowe przepisy są jednym z elementów większego wachlarza działań aparatu państwowego, nakierowanych na przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego – więcej:

Niestety, przytoczone w ustawie elementy konstrukcji definicji sztuczności są również nieprecyzyjne i nieostre, i praktycznie w ogóle nie przybliżają podatnika do prawidłowej ich interpretacji.

Ponadto, przepisy przewidują powstanie Rady ds. Unikania Opodatkowania (w której skład wejdą eksperci) oraz to, że interpretacje podatkowe wydawane na zasadach ogólnych nie będą chroniły w przypadku zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Usługi doradztwa podatkowego

Dlatego Kancelaria Prawna Skarbiec poza typowymi usługami oferowanymi przez doradców podatkowych, takimi jak:

 • doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych, opiniowanie, wyjaśnianie,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych (lub wsparcie w tym zakresie),
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi,
 • doradztwo i opiniowanie w zakresie prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak np. należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne),
 • doradztwo dotyczące międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentacja w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych (lub wsparcie w tym zakresie),
 • doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców (np. funduszy unijnych),
 • inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

 …oferuje unikalną na polskim rynku usługę audytu podatkowego.

Audyt podatkowy - unikalna usługa

Usługa ma za zadanie przede wszystkim chronić przedsiębiorców przed skutkami działań aparatu państwowego. Swoją uwagę koncentrujemy głównie na kompleksowym badaniu obszarów podatkowych w przedsiębiorstwie takich jak: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług (VAT), podatek od nieruchomości oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Efektem takiego audytu jest raport zawierający nasze rekomendacje oraz ewentualny program naprawczy.

Usługa audytu podatkowego polega m.in. na:

 • weryfikacji zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w księgach rachunkowych;
 • identyfikacji oraz gradacji obszarów ryzyka podatkowego oraz opracowywaniu działań naprawczych;
 • weryfikacji umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i podejmowania zobowiązań pod kątem ryzyka podatkowego;
 • przeglądzie istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego;
 • weryfikacji bieżących rozliczeń podatkowych pod kątem projektowania i wdrażania struktur optymalizujących;
 • analizie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami łączenia lub przejęcia danego przedsiębiorstwa, lub wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem niniejszego audytu ryzyka podatkowego jest ustalenie stanu faktycznego w przedsiębiorstwie oraz weryfikacja istniejących schematów i rozwiązań podatkowych. W praktyce wiąże się zwykle z wizytą ekspertów Kancelarii Prawnej Skarbiec w siedzibie przedsiębiorstwa i rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za finanse spółki, tj. dyrektorem finansowym, głównym księgowym oraz kadrą zarządzającą. Podsumowaniem wizyty i audytu jest wspomniany raport, w którym określane są główne obszary ryzyka związane z prowadzaną działalnością gospodarczą, a także przedstawiany jest plan dalszych działań naprawczych i zabezpieczających, zmierzających do wyeliminowania ryzyk podatkowych.

W zależności od profilu działalności i branży, w której działa dany przedsiębiorca, posiadanego majątku, a także wielu innych czynników, zakres rekomendowanych rozwiązań może być bardzo zróżnicowany. Poniżej znajdują się przykładowe instrumenty prawne, które stosujemy:

polityka weryfikacji kontrahentów pod kątem zagrożenia wciągnięcia przedsiębiorcy w karuzelę VAT;

 • polityka compliance;
 • polityka samochodowa, mająca na celu usystematyzowanie rozliczania używania pojazdów służbowych do prywatnych celów;
 • polityka wynagradzania, mająca na celu usystematyzowanie polityki bonusowej, jak również odpowiedni podział podstaw wynagradzania;
 • weryfikacja odpowiedniego amortyzowania majątku trwałego;
 • uzyskiwanie wiążących interpretacji podatkowych w obszarach, co do których podejście organów skarbowych nie byłoby jednoznacznie.

Publikacje tematyczne związane z doradztwem podatkowym

 

 

Kontorle podatkowe

Strach, a czasem wręcz panika – takie emocje najczęściej towarzyszą przedsiębiorcom, tuż po otrzymaniu zawiadomienia, że firma zostanie poddana kontroli podatkowej. Tymczasem, właściwa reakcja na fakt kontroli, rzutuje na cały jej przebieg. Dlatego należy unikać błędów popełnianych podczas początkowych etapów kontroli podatkowej.

Nie taki diabeł straszny... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

Wojna z fiskusem

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem był nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Konkluzje wypływające z tej kontroli zostały udokumentowane raportem NIK z 17 kwietnia 2015 r.

Lepiej się poddać, niż prowadzić wojnę z fiskusem?

Postępowanie przed organem podatkowym

Od stycznia 2016 roku, znowelizowane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadziły szereg znaczących zmian m. in. w zakresie udzielania pełnomocnictw oraz doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom.

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organem podatkowym – urzędnicy wykorzystują wątpliwości.

Niesprawiedliwy podział danin
- bogatsi stracą, zyskają biedni

Gruntowne zmiany systemu podatkowego są już przesądzone. Do końca roku rząd ma zdecydować czy zlikwiduje podatek liniowy i wprowadzi jedną skonsolidowaną daninę łączącą w sobie PIT, składkę na ZUS i NFZ czy też podniesie kwotę wolną od podatku i wprowadzi progresję podatkową. Pewne jest, że zmiany będą obowiązywać od stycznia 2018 roku. Wszystko w celu uproszczenia i przejrzystości obecnego systemu podatkowego.

Zarabiasz więcej, więcej zapłacisz

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012