Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zwrot podatku VAT

Reprezentacja przy zwrocie VAT

Polska pod względem tempa zwrotu podatku VAT znajduje się na szarym końcu państw badanych przez OECD. Podstawowy termin, w którym Urząd Skarbowy powinien zwrócić VAT, wynosi w naszym kraju aż 60 dni. Tymczasem we Francji i na Węgrzech 30 dni, w Wielkiej Brytanii i Irlandii zaledwie 10 dni, a w Estonii jedynie 5 dni roboczych.

 

Sprawne odzyskiwanie VAT
i reprezentacja przedsiębiorców w sporach z fiskusem

Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą polską kancelarią specjalizującą się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych, co potwierdza magazyn Businessman. Wg Tygodnika Wprost twórca Kancelarii - mecenas Robert Nogacki, to jeden najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego. Od 10 lat pomagamy przedsiębiorcom w efektywnym odzyskiwaniu podatku VAT. Reprezentujemy firmy, których aktywa są bezprawnie przetrzymywane przez Urzędy Skarbowe, często z pominięciem fundamentalnych zasad postępowania. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, dochodzimy roszczeń, piętnujemy łamanie prawa i wskazujemy winnych. Dochodzimy praw przedsiębiorców w sprawach o odszkodowania z tytułu bezprawnego działania aparatu państwowego.

Jesteśmy stale obecni w wiodących mediach w Polsce, co umożliwia nam dotarcie do opinii publicznej i zadbanie o interesy klientów Kancelarii. Nie boimy się konfrontacji z aparatem państwowym, przedkładając dobro naszych klientów nad dobre relacje z urzędnikami.

Nasi eksperci dysponują wiedzą i doświadczeniem wynikającymi z wielu podobnych spraw z przeszłości. Dzięki temu skutecznie przeciwdziałamy samowoli urzędników i bezprawiu aparatu skarbowego.

Termin zwrotu podatku VAT

Co więcej, w praktyce, ustawowy termin jest bardzo często wydłużany, przez co przedsiębiorca może uzyskać zwrot VAT po wielu miesiącach, a w skrajnych przypadkach nawet po kilku latach. Polska zajmuje drugie – po Hiszpanii – miejsce pod względem ilości prowadzonych wobec przedsiębiorców działań weryfikujących, na które w większości składają się kontrole podatkowe dotyczące zasadności zwrotu VAT.

Od 2016 roku trwają wzmożone kontrole firm, prowadzących działalność w obszarach usług finansowych i ubezpieczeniowych, produkcji materiałów budowlanych i usług budowlanych, handlu elektroniką, handlu hurtowym pozostałym, paliw, motoryzacji, transportu i logistyki. To jednak nie oznacza, że przedsiębiorcy pozostałych branż mogą czuć się bezpieczni. Powyższa lista może zostać w każdej chwili rozszerzona.

Jeśli więc przedsiębiorca, działający w jednej z ww. branż złoży wraz z deklaracją wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, może spodziewać się przedłużenia terminu dokonania tego zwrotu i rozpoczęcie tzw. procedury weryfikacyjnej.

Organy podatkowe coraz częściej za nic mają zasadę neutralności. Wszczynając kontrolę prowadzą ją w kierunku niedokonania zwrotu, ulokowania środków na koncie Ministerstwa Finansów, a w efekcie wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Materiał dowodowy zbierany jest po to, by udowodnić podatnikowi świadome uczestnictwo w oszustwie podatkowym lub brak należytej staranności w doborze kontrahentów. Wszystko, by rzucić podejrzenie brania udziału w nielegalnym procederze mającym na celu wyłudzenie podatku. Dowody korzystne dla podatnika są często pomijane, natomiast nieprawidłowości uwypuklane w decyzjach i powtarzane wielokrotnie na kilku stronach rozstrzygnięcia. Sprawy w efekcie trafiają do sądów administracyjnych, a procesy toczą się latami.

Same kontrole i postępowania również przeciągają się w nieskończoność. W tym czasie zwrot VAT jest wstrzymywany, a podatnik nie ma pewności co do jego dokonania.

Bezprawne przetrzymywanie VAT
a wyroki NSA

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 10 października 2013 roku, tylko w pierwszych 9 miesiącach 2013 r. z budżetu państwa wypłacono około 180.000.000,00 zł odsetek, z tytułu nieterminowego zwracania przedsiębiorcom podatku VAT. Budżet państwa finansuje się nienależnie przetrzymywanym podatkiem VAT, kosztem upośledzenia skuteczności aparatu fiskalnego i patologicznego wydłużania postępowań podatkowych. Jak podał Dziennik Polski na samo wyznaczenie terminu rozprawy w NSA czeka się średnio 2 lata. W 2013 roku NSA rozpatrzył 13 tys. 580 skarg, czyli o 2,5 tys. mniej niż zostało mu z poprzednich lat. A doszło ponad 17 tys. nowych. Tymczasem przedłużanie postępowań czasem wręcz decyduje o być albo nie być danego podmiotu. Nie rzadko skutkuje utratą płynności finansowej firmy, czego nie rekompensują odsetki ustawowe, ani wygrane po latach procesy sądowe. Prezes NSA - prof. Roman Hauser, twierdzi, że w ostatnich latach NSA uchylał średnio co czwarty zaskarżony wyrok. Jednak osoby odpowiedzialne za upadłości firm i likwidację miejsc pracy nie ponoszą żadnych konsekwencji.

Zakwestionowanie przez fiskusa naliczonego VAT-u najczęściej oznacza wieloinstancyjny spór z organami podatkowymi, który może ciągnąć się latami. Wg Dziennika Gazety Prawnej, podatnicy na rozstrzygnięcie sporu z izbami skarbowymi muszą czekać średnio 16 miesięcy. A są i tacy, którzy czekają ponad 2 lata.

Organy podatkowe za nic mają zasadę neutralności, na której opiera się obecny system podatku VAT w Unii Europejskiej. Wyraża się ona w prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to nie jest swego rodzaju ulgą czy przywilejem – stanowi ono element konstrukcyjny podatku VAT.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niejednokrotnie podkreślał wagę zasady neutralności w swoim orzecznictwie, które powieliły również sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Podatnik nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez dostawcę, jedynie z tej przyczyny, że dostawca dopuścił się naruszenia przepisów normujących podatek od wartości dodanej. W takiej sytuacji podatnik mógłby, zdaniem Trybunału, zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego, ale wyłącznie, gdyby organy podatkowe dowiodły, na podstawie obiektywnych okoliczności, iż wiedział on lub powinien był wiedzieć, że jego dostawca dopuścił się naruszenia przepisów o podatku od wartości dodanej. Powyższą interpretację powieliły w swym orzecznictwie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Odwrócony VAT na usługi budowlane

Nowe rozwiązania uszczelniające dotkną firmy budowlane

Wprowadzone w życie rozwiązania uszczelniające sprawiły, że przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane muszą się liczyć z kolejnymi problemami związanymi z rozliczaniem VAT.

Ofiarami wyłudzeń VAT są uczciwi biznesmeni

Ofiarami wyłudzeń VAT są uczciwi biznesmeni

Rozmowa z ROBERTEM NOGACKIM, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec specjalizującej się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych.

Karuzela dla dorosłych

Karuzela dla dorosłych

Oszustwo podatkowe z wykorzystaniem znikającego podatnika – inaczej zwane także karuzelą podatkową, stanowi największy kaliber z grupy szeroko pojętych oszustw podatkowych. W związku ze zniesieniem barier handlowych pomiędzy krajami Beneluksu, istniejący problem został dostrzeżony już w 1980 roku. Pomimo, że od tamtego czasu minęło 35 lat, bezpieczne szacunki nie pozostawiają złudzeń. Kraje Unii Europejskiej tracą przez oszustwo łączną kwotę 80-100 mld EUR rocznie. Oficjalnej skali naruszeń nie poznamy, bowiem część przestępstw nigdy nie zostanie wykryta.

Odwrócony VAT nie jest wolny od wad

mec. Robert Nogacki: Odwrócony VAT nie jest wolny od wad [publikacja w dzienniku "Rzeczpospolita"]

1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Zmiany w przepisach rozszerzają system odwróconego VAT na dodatkowe grupy towarów, w szczególności telefony komórkowe, gry komputerowe, konsole, laptopy, tablety oraz podobne urządzenia elektroniczne. Dodatkowo odwróconym obciążeniem objęte zostały także niektóre półwyroby z metali nieżelaznych — aluminium, cynk, cyna, ołów i nikiel oraz niektóre wyroby ze złota i srebra.

Zamiana postępowania na kontrolę
nie opóźni zwrotu VAT

mec. Robert Nogacki, Kamil Mysłek: Zamiana postępowania na kontrolę nie opóźni zwrotu VAT [publikacja w dzienniku "Rzeczpospolita"]

Postanowienie przedłużające czas na zwrot VAT musi być związane z konkretnymi czynnościami, np. kontrolą. Jest ono wiążące tylko do czasu jej zakończenia. Wszczynając inną procedurę, organ powinien wydać nowy dokument.

Podatnik oszust przez domniemanie złej wiary

Kamil Mysłek z Kancelarii Prawnej Skarbiec: „Podatnik oszust przez domniemanie złej wiary” [publikacja w magazynie "Fakty"]

Od dnia akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r., Polska zobowiązana jest przestrzegać prawa unijnego. Oznacza to, że przepisy krajowe powinny być interpretowane z uwzględnieniem uregulowań wspólnotowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zakresie podatku od towarów i usług, interpretacja ta, powinna uwzględniać głównie Dyrektywy 112/2006/WE (w odniesieniu do stanu prawnego z 2011) oraz orzecznictwo TSUE, odnoszące się do tego aktu. Nie jest jednak tajemnicą, że w praktyce polskie organy podatkowe miewają duże trudności z wdrożeniem ww. zasad w swojej działalności. Występuje u nich swoisty konserwatyzm prawny, polegający na dawaniu prymatu polskiemu prawu. Konserwatyzm ten nasila się szczególnie w chwili wystąpienia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym i co ważne, działa na niekorzyść przedsiębiorcy.

Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

Kamil Mysłek z Kancelarii Prawnej Skarbiec: Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT. Mogą też, w myśl art. 273 dyrektywy 2006/112/WE, poza obowiązkami wymienionymi w tytule XI-tej dyrektywy, nakładać inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym. Zapominają jednak, że z tej samej dyrektywy wynika, iż sama weryfikacja prawidłowości rozliczeń musi odbywać się w ramach procedur, przewidzianych prawem krajowym

Karuzela VAT w świetle orzecznictwa sądowego

Michał Stępniak z Kancelarii Prawnej Skarbiec: Karuzela VAT w świetle orzecznictwa sądowego

Sposobów na szybkie wzbogacenie się jest tyle ile pomysłów. Najczęściej jeśli ma być szybko, musi też być nielegalnie. Zawsze, jeśli jest nielegalnie, jest też poszkodowany. Wszystkie te warunki spełnia tzw. karuzela VAT – praktyce, jest to po prostu wyłudzenie podatku VAT od uczciwego podatnika, za pośrednictwem mechanizmu karuzelowego (...)

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012