Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Fundacja prywatna na Malcie

Fundacja prawa maltańskiego to jeden z ciekawszych wehikułów oferujących osobom fizycznym i prawnym nie tylko skuteczny system zabezpieczenia majątku, ale również efektywny mechanizm planowania podatkowego.

Informacje wstępne

Fundacja jest recepcją prawa kontynentalnego, jednak przeniesiona na grunt common law jest niezmiernie korzystnym mechanizmem w zakresie ochrony majątku, łączącym w sobie najlepsze cechy obu tych systemów prawnych. Fundacja jest specjalnym typem organizacji, stworzonej dla realizacji określonych celów społecznych lub działającej na rzecz wskazanych osób.

Podstawy funkcjonowania fundacji prawa maltańskiego określa maltański kodeks cywilny. Maltańskie prawo przewiduje możliwość powołania dwóch typów fundacji:

 • fundacje prywatne (ang. Private Foundations), oraz
 • fundacje pożytku publicznego (ang. Purpose Foundatons).

Fundacja prywatna to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez daną osobę fizyczną, w sposób przez nią określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wolą założycieli fundacji. Fundacja nie posiada organów typowych dla spółek kapitałowych, takich jak zgromadzenie wspólników, przez co fundacji nie dotyczy pojęcie właściciela faktycznego (ang. beneficial owner).

W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej i jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest dobro konkretnych osób, wskazanych z imienia i nazwiska sukcesorów majątku fundacji (ang. Beneficiaries).

Powstaje w ten sposób określona masa majątkowa, gromadzona w celu późniejszego jej dystrybuowania na rzecz zdefiniowanej grupy sukcesorów. Ani fundator, ani sukcesorzy nie mają jednak prawa do swobodnego korzystania z aktywów fundacji. Nie mają też wpływu na decyzje co do sposobu zarządzania majątkiem.

Czym fundacja różni się od trustu?

Co do zasady, fundacje prywatne przypominają w swej konstrukcji instytucję trustu. Trust powstaje w ten sposób, że założyciel przekazuje pewną grupę aktywów na rzecz osoby zwanej trustee, wskazując jej, w jaki sposób ma tymi środkami zarządzać oraz na czyją korzyść albo na jaki cel ma je przeznaczać. Istnieje możliwość przekształcenia fundacji w trust i odwrotnie.

Podobnie jak w przypadku trustu, fundator przekazuje swoje prawa do majątku niezależnemu podmiotowi, który staje się formalnym właścicielem majątku. Fundacja nie może jednak wykorzystywać środków do prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że jest to działalność stricte inwestycyjna. Majątek zgromadzony w fundacji powierza się pod zarząd specjalnie ku temu powołanemu organowi – administratorowi majątku – działającemu na rzecz i w imieniu beneficjentów.

Czym więc fundacja różni się od trustu? Przede wszystkim jest to odrębna osobowość prawna fundacji, której trust nie posiada. Fundacja jest tworzona w pewnej specyficznej konwencji formalności w przeciwieństwie do trustu, który w rzeczywistości jest tylko umową cywilnoprawną, podlegająca ogólnym zasadom swobody umów. Samo podjęcie statutu fundacji w obecności funkcjonariusza publicznego i jej zarejestrowanie w oficjalnym rejestrze podmiotów gospodarczych ugruntowuje pewną stabilność i niewzruszalność instytucji. W szczególności należy dostrzec daleko idące skutki obu wymienionych instytucji mortis causa. Stosunki cywilnoprawne mają bowiem to do siebie, że wygasają w wypadku śmierci jednej ze stron. Natomiast statut fundacji pozostaje niewzruszony i nie może ulec zmianie po śmierci fundatora.

Zasady opodatkowania fundacji

 1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych

  Na gruncie prawa podatkowego, fundacje maltańskie traktowane są co do zasady jak rezydenckie spółki kapitałowe. Oznacza to, że są objęte podstawową stawką podatku dochodowego w wysokości 35% na Malcie, ale dzięki temu mogą korzystać z preferencji podatkowych przewidzianych przez maltański system podatkowy dla spółek. Mowa tu o participating holding i participating exemption, czyli popularnych maltańskich reżimach refutacji i zwolnień w podatku dochodowym.

  Fundacja posiadająca minimum 10% udziałów w spółce kapitałowej, uprawniających do wykonywana prawa głosu, prawa do dywidendy czy prawa do udziału likwidacyjnego oraz osiągająca przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, czy też z tytułu rozporządzania takimi udziałami, może w pewnych przypadkach liczyć nawet na pełną, 100% refundację podatku w przypadku skorzystania z reżimu participation holding albo na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku participation exemption.

 2. Szczególny reżim podatkowy

  Fundacja może również wybrać formę opodatkowania jako trust. Wówczas fundacja traktowana jest jako transparentna dla potrzeb podatku dochodowego, a jej dochód przypisany jest bezpośrednio poszczególnym beneficjentom. Wobec czego sama fundacja nie podlega opodatkowaniu na terytorium Malty ani żadnego innego kraju. Dochody beneficjentów opodatkowane są z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą.

 3. Opodatkowanie Purpose Foundations

  Z kolei Fundacje typu Purpose Foundation, podlegające pod ustawę o organizacjach pożytku publicznego, są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego na Malcie jako instytucje non-profit.

 4. Ochrona poufności

  Fundacja prywatna zapewnia pełną poufność danych beneficjentów na rzecz których jest powoływana. Statut fundacji jest dokumentem oficjalnym, zgłaszanym do rejestru publicznego, ale nie ma obowiązku umieszczania w nim danych beneficjentów. Informacje te mogą być potwierdzone odrębnym dokumentem prywatnym, zawierającym określenie listy beneficjentów ze wskazaniem zasad sukcesji.

  Informacje na temat struktury fundacji prywatnej nie są przedmiotem ujawnienia w rejestrze publicznym. Informacje te mogą zostać ujawnione tylko za zgodą administratora lub sądu w przypadku wykazania szczególnego interesu osoby trzeciej w wyjawieniu takich informacji. Jednocześnie ustawodawca maltański otacza szczególną opieką prawną statut fundacji w postępowaniu przez sądem poprzez nadanie sprawom z udziałem fundacji charakteru szczególnie poufnych, nie dopuszczając do udziału stron niezainteresowanych w sprawie. Dodatkowo, każdy pojedynczy dokument mający być przedmiotem postępowania dowodnego wymaga każdorazowego badania przez sąd pod kątem możliwości uchylenia wobec niego zasad ufności określonych prawem.

 5. Warunki założenia fundacji oraz struktura korporacyjna

  Prawo maltańskie wymaga powołania trzech podstawowych organów/podmiotów w strukturze fundacji:

  • osoba Fundatora – założyciela fundacji;
  • Board of Administrators (Administrator Fundacji) pełniący funkcję zarządu;
  • krąg Beneficjentów – uprawnionych z patrymonium fundacji;
  • opcjonalnie: rada nadzorcza i protektorzy.

  Minimalny kapitał początkowy wymagany przy założeniu fundacji wynosi 1 165 €. Kwota ta pełni w fundacji rolę kapitału zakładowego, analogicznie jak w spółce kapitałowej, z tą różnicą że w przypadku fundacji panuje zasada nieodwołalności wkładu, co oznacza, że raz wniesiony przez fundatora wkład pieniężny nie podlega zwrotowi czy wycofaniu i pozostaje w dyspozycji beneficjentów na zasadach określonych w statucie. Nie ma wymogu utrzymywania kapitału na stałym poziomie.

  Poza tym fundator wnosi pozostałe aktywa mające być przedmiotem patrymonium fundacji. Informacja o wniesionym wkładzie musi być odzwierciedlona w treści statutu fundacji.

  Administrator fundacji odpowiada za bieżące rządzenie majątkiem fundacji oraz funkcjonowanie fundacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym wypełnia wszelkie obowiązki sprawozdawcze fundacji. Jednym z Administratorów może być sam fundator wraz ze specjalnie do tego powołanym lokalnym podmiotem, pełniącym takie funkcje profesjonalnie.

  Beneficjantami są osoby wyznaczone przez fundatora. Może nim być również sam fundator. Beneficjentem może być również osoba nienarodzona, która nabywa swoje prawa do funkcji patrymonium – pod warunkiem, że urodzi się żywa.

  Krąg beneficjentów powinien być wskazany w statucie fundacji albo w odrębnym oświadczeniu fundatora. Jeśli beneficjenci nie zostali wskazani, z ich praw korzysta fundator i jego następcy prawni.

 6. Majątek fundacji

  Istnieje możliwość wydzielenia poszczególnych składników majątku w ramach tzw. segregated cells. Takie rozdzielenie jest praktyczne szczególnie pod kątem planowania spadkowego i daje możliwość wydzielenia poszczególnych aktywów w celu ich późniejszego dystrybuowania na rzecz beneficjentów. Każda z wydzielonych komórek majątkowych może korzystać z różnych reżimów opodatkowania.

Spółki na Malcie i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Malcie, według polskiego prawa mogą być spółkami, podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Cypr i Malta kontra CFC

Cypr i Malta kontra CFC

Możliwość nałożenia na podatnika obowiązku zapłaty 19 proc. podatku od dochodów jego spółki zagranicznej, zależy od ziszczenia się szeregu przesłanek określonych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe
– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Raje podatkowe – czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012