Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Fundacja prywatna na Malcie

Fundacje prawa maltańskiego to jeden z ciekawszych wehikułów oferujących osobom fizycznym i prawnym nie tylko skuteczny system zabezpieczenia majątku ale również efektywny mechanizm planowania podatkowego.

Informacje wstępne

Fundacja jest recepcją prawa kontynentalnego, jednak przeniesiona na grunt common law jest niezmiernie korzystnym mechanizmem w zakresie ochrony majątku, łączącym w sobie najlepsze cechy obu tych systemów prawnych. Fundacja jest specjalnym typem organizacji, stworzonej dla realizacji określonych celów społecznych lub działającej na rzecz wskazanych osób.

Podstawy funkcjonowania fundacji prawa maltańskiego określa maltański kodeks cywilny. Maltańskie prawo przewiduje możliwość powołania dwóch typów fundacji:

  • fundacje prywatne (Private Foundations), oraz
  • fundacje pożytku publicznego (Purpose Foundatons).

Fundacja prywatna to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez daną osobę fizyczną, w sposób przez nią określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wolą założycieli fundacji. Fundacja nie posiada organów typowych dla spółek kapitałowych, takich jak zgromadzenie wspólników, przez co fundacji nie dotyczy pojęcie właściciela faktycznego (ang. beneficial owner).

W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej i jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest dobro konkretnych osób, wskazanych z imienia i nazwiska sukcesorów majątku fundacji (ang. Beneficiaries).

Powstaje w ten sposób określona masa majątkowa, gromadzona w celu późniejszego jej dystrybuowania na rzecz zdefiniowanej grupy sukcesorów. Ani fundator, and też sukcesorzy nie mają jednak prawa do swobodnego korzystania z aktywów fundacji, ani nie mają wpływu na decyzje co do sposobu zarządzania majątkiem.

Czym fundacja różni się od trustu?

Co do zasady fundacje prywatne przypominają w swej konstrukcji instytucję trustu. Trust powstaje w ten sposób, że założyciel przekazuje pewną grupę aktywów na rzecz osoby zwanej trustee, wskazując jej, w jaki sposób ma tymi środkami zarządzać oraz na czyją korzyść albo na jaki cel ma je przeznaczać. Istnieje możliwość przekształcenia fundacji w trust i odwrotnie.

Podobnie jak w przypadku trustu, fundator przekazuje swoje prawa do majątku niezależnemu podmiotowi, który staje się formalnym właścicielem majątku. Fundacja nie może jednak wykorzystywać środków do prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że jest to działalność stricte inwestycyjna. Majątek zgromadzony w fundacji powierza się pod zarząd specjalnie ku temu powołanemu organowi - administratorowi majątku - działającemu na rzecz i w imieniu beneficjentów.

Czym więc fundacja różni się od trustu? Przede wszystkim jest to odrębna osobowość prawna fundacji, której trust nie posiada. Fundacja jest tworzona w pewnej specyficznej konwencji formalności w przeciwieństwie do trustu, który w rzeczywistości jest tylko umową cywilnoprawną, podlegająca ogólnym zasadom swobody umów. Samo podjęcie statutu fundacji w obecności funkcjonariusza publicznego i jej zarejestrowane w oficjalnym rejestrze podmiotów gospodarczych ugruntowuje pewną stabilności i niewzruszalność instytucji. W szczególności należy dostrzec daleko idące skutki obu wymienionych instytucji mortis causa. Stosunki cywilnoprawne mają bowiem to do siebie, że wygasają w wypadku śmierci jednej ze stron. Natomiast statut fundacji pozostaje niewzruszony i nie może ulec zmianie po śmierci fundatora.

Zasady opodatkowania fundacji

1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych

Na gruncie prawa podatkowego, fundacje maltańskie traktowane są co do zasady jak rezydencie spółki kapitałowe. Oznacza to, że są objęte podstawową stawką podatku dochodowego w wysokości 35% na Malcie, ale dzięki temu mogą korzystać z preferencji podatkowych przewidzianych przez maltański system podatkowy dla spółek. Mowa tu o participating holding i participating exemption, czyli popularnych maltańskich reżimach refutacji i zwolnień w podatku dochodowym.

Fundacja posiadająca minimum 10% udziałów w spółce kapitałowej, uprawniających do wykonywana prawa głosu, prawa do dywidendy czy prawa do udziału likwidacyjnego oraz osiągająca przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, czy też z tytułu rozporządzania takimi udziałami, może w pewnych przypadkach liczyć nawet na pełną, 100% refundację podatku w przypadku skorzystania z reżimu praticipration holding albo na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku particiation exemption.

2. Szczególny reżim podatkowy

Fundacja może również wybrać formę opodatkowania jako trust. Wówczas fundacja traktowana jest jako transparentna dla potrzeb podatku dochodowego, a jej dochód przypisany jest bezpośrednio poszczególnym beneficjentom. Wobec czego sama fundacja nie podlega opodatkowaniu na terytorium Malty ani żadnego innego kraju. Dochody beneficjentów opodatkowane są z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą.

3. Opodatkowanie Purpose Foundations

Z kolei Fundacje typu Purpose Foundation, podlegające pod ustawę o organizacjach pożytku publicznego, są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego na Malcie jako instytucje non-profit.

4. Ochrona poufności

Fundacja prywatna zapewnia pełną poufność danych beneficjentów na rzecz których jest powoływana. Statut fundacji jest dokumentem oficjalnym, zgłaszanym do rejestru publicznego, ale nie ma obowiązku umieszczania w nim danych beneficjentów. Informacje te mogą być potwierdzone odrębnym dokumentem prywatnym zawierającym określenie listy beneficjantów ze wskazaniem zasad sukcesji.

Informacje na temat struktury fundacji prywatnej nie są przedmiotem ujawnienia w rejestrze publicznym. Informacje te mogą zostać ujawnione tylko za zgodą administratora lub sądu w przypadku wykazania szczególnego interesu osoby trzeciej w wyjawieniu takich informacji. Jednocześnie ustawodawca maltański otacza szczególną opieką prawną statut fundacji w postępowaniu przez sądem poprzez nadanie sprawom z udziałem fundacji charakteru szczególnie poufnych, nie dopuszczając do udziału stron niezainteresowanych w sprawie. Dodatkowo, każdy pojedynczy dokument mający być przedmiotem postępowania dowodnego wymaga każdorazowego badania przez sąd pod katem możliwości uchylenia wobec niego zasad ufności określonych prawem.

5. Warunki założenia fundacji oraz struktura korporacyjna

Prawo maltańskie wymaga powołania trzech podstawowych organów/podmiotów w strukturze fundacji:

  • osoba Fundatora - założyciela fundacji;
  • Board of Administrators (Administrator Fundacji) pełniący funkcję zarządu;
  • krąg Beneficjentów - uprawnionych z patrymonium fundacji.

opcjonalnie:

  • rada nadzorcza i protektorzy.

Minimalny kapitał początkowy wymagany przy założeniu fundacji wynosi 1 165 EUR. Kwota ta pełni fundacje kapitału zakładowego analogicznie jak w spółce kapitałowej, z tą różnicą że przy fundacji panuje zasada nieodwołalności wkładu, co oznacza, że raz wniesiony przez fundatora wkład pieniężny nie podlega zwrotowi czy wycofaniu i pozostaje w dyspozycji beneficjentów na zasadach określonych w statucie. Nie ma wymogu utrzymywania kapitału na stałym poziomie.

Poza tym, fundator wnosi pozostałe aktywna mające być przedmiotem patrymonium fundacji. Informacja o wniesionym wkładzie musi być odzwierciedlona w treści statutu fundacji.

Administrator fundacji odpowiada za bieżące rządzenie majątkiem fundacji oraz funkcjonowanie fundacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym wypełnia wszelkie obowiązki sprawozdawcze fundacji. Jednym z Administratorów może być sam fundator wraz ze specjalnie do tego powołanym lokalnym podmiotem, pełniącym takie funkcje profesjonalnie.

Beneficjantami są osoby wyznaczone przez fundatora. Może nim być również sam fundator. Beneficjentem może być również osoba nienarodzona, która nabywa swoje prawa do patrymonium funkcji poda warunkiem, że urodzi się żywa.

Krąg beneficjantów powinien być wskazany w statucie fundacji albo w odrębnym oświadczeniu fundatora. Jeśli beneficjenci nie zostali wskazani, z ich praw korzysta fundator i jego następcy prawni.

6. Majątek fundacji

Istnieje możliwości wydzielenia poszczególnych składników majątku w ramach tzw. segregated cells. Takie rozdzielenie jest praktyczne szczególnie pod kątem planowania spadkowego i daje możliwość wydzielenia poszczególnych aktywów w celu ich późniejszego dystrybuowania na rzecz beneficjentów. Każda z wydzielonych komórek majątkowych może korzystać z różnych reżimów opodatkowania.

Zestawienie rajów podatkowych

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Cypr i Malta kontra CFC

Cypr i Malta kontra CFC

Możliwość nałożenia na podatnika obowiązku zapłaty 19 proc. podatku od dochodów jego spółki zagranicznej, zależy od ziszczenia się szeregu przesłanek określonych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe
– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Raje podatkowe – czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012