Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna SKARBIEC

Publikacje z czwartego kwartału 2013 r.

Publikacje z grudnia 2013 roku

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

Od stycznia 2014 roku, polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług będą musieli zapłacić podatek VAT przy sprzedaży każdego towaru wykonywanego w działalności - przestanie bowiem obowiązywać przepis umożliwiający przedsiębiorcom uzyskanie zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży towarów użytkowanych minimum sześć miesięcy.

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

Wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu świadczeń dowozu do zakładu pracy na koszt pracodawcy oraz ryczałtowego rozliczenia użytkowania samochodu służbowego dla celów prywatnych – to tylko niektóre zmiany w prawie dla firm, nad którymi pracuje Ministerstwo Gospodarki.

Rząd dał deweloperom nowe narzędzie zysków

Ustawa wprowadzająca program Mieszkanie dla młodych wprowadziła możliwość korzystania z najmu okazjonalnego dla deweloperów. Do tej pory takie umowy mogły podpisywać tylko osoby fizyczne.

Rząd przyjął zniesienie obowiązku metkowania cen

Zlikwidowanie obowiązku metkowania cen towarów przez przedsiębiorców – przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Dla oznaczenia ceny przedsiębiorcy będą mogli stosować wywieszki z ceną lub cenniki elektroniczne.

Publikacje z listopada 2013 roku

Koniec terminu musi być pewny

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 października 2013 r. stwierdził, że dokonując wykładni pojęcia „dzień ustania przyczyny uchybienia terminowi”, na gruncie ordynacji podatkowej, należy posługiwać się zdarzeniem potwierdzonym (nie domniemywanym), opartym na dacie pewnej. Jest to kolejny wyrok, w którym sąd administracyjny przyznaje rację podatnikowi.

Posługiwanie się sfałszowanymi kartami parkingowymi będzie karane

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które mają wyeliminować nadużycia części kierowców posługiwania się podrobionymi kartami parkingowymi. Kierowcom, którzy posłużą się sfałszowanymi kartami parkingowymi będzie grozić grzywna do 2 000 zł.

Będzie więcej praw dla podwykonawców w przetargach

Uregulowanie zasad wypłacania wynagrodzeń podwykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminu płatności za wykonane prace – to najważniejsze zmiany przewidziane w nowelizacji prawa zamówień publicznych, którą uchwalił Sejm. Zmienione przepisy dają także zamawiającemu prawo domagania się osobistego wykonywania większości usług przez wykonawcę

Firmy borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na pomoc

Określenie zasad udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej przedsiębiorcom na wypłaty dla pracowników w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy – przewiduje uchwalona przez parlament ustawa.

Dłużnicy będą mogli wnosić o zwrot opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych

Przyznanie dłużnikom prawa domagania się zwrotu opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku okazania orzeczenia, które pozbawia tytuł wykonawczy wykonalności – przewidują uchwalone przez Sejm zmiany w prawie.

Publikacje z października 2013 roku

Ministerstwo Finansów chce zacieśnić nadzór nad parabankami

Zwiększenie praw klientów instytucji parabankowych oraz wprowadzenie ściślejszego nadzoru nad działalnością tego rodzaju firm – przewiduje projekt założeń zmian w prawie, przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Resort pracy chce objąć składkami emerytalnymi członków rad nadzorczych

Poszerzenie grupy osób, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym o członków rad nadzorczych oraz zmiany w ubezpieczeniach osób, które pracują na kilku umowach zlecenie – przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian w przepisach.

Sprzedawanie na odległość po nowemu

Nowoczesna technika pozwala na zawieranie umów praktycznie o każdej porze dnia i w każdym miejscu. Wygodne, ale często problemotwórcze. Dzieje się tak, ponieważ konsumenci zawierający umowy na odległość to grupa prawnie uprzywilejowana. To co jest prawidłowe w stosunkach b2b, w relacjach z konsumentami może stanowić rażące naruszenie prawa.

Księgi wieczyste z prędkością megabajtów

Faktyczna realizacja podstawowej zasady jawności ksiąg wieczystych jest podstawowym założeniem nowej ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe prawo, już z prezydenckim podpisem, umożliwi łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do ksiąg wieczystych. Zmiany zaczną obowiązywać już w grudniu.

Skarbówka znowu przegrywa!

Trybunał Konstytucyjny kolejny raz zarzucił polskiemu ustawodawcy niejasność w kształtowaniu przepisów i zaniżanie standardów poprawności legislacyjnej. Tym razem Trybunał unieważnił przepisy dotyczące podstawy ustalania podatku od dochodów nieujawnionych. Okazały się one nieprecyzyjne i niejednoznaczne.

Sejm pracuje nad zmianami w opodatkowaniu spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych

Włączenie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przewiduje projekt zmian w przepisach, nad którymi obecnie pracuje Sejm.

Nowe formy egzekucji oraz zmiany w informatyzacji sądów

Wprowadzenie nowego sposobu składania oświadczeń woli, elektronicznej licytacji ruchomości oraz elektronicznego zajęcia rachunku bankowego – to tylko niektóre propozycje zmian w prawie przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzenia nowych procedur dla firm w kłopotach finansowych

Wprowadzenie kilku rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, którzy są niewypłacalni albo zagrożeni niewypłacalnością – przewidują założenia nowej ustawy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowe propozycje zwiększenia praw pracowników

Wprowadzenie domniemania zawarcia umowy o pracę w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy ustnej, wyższych niż ustawowe odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia oraz modyfikacji w zakresie podpisywania kolejnych umów na czas określony – to tylko niektóre zmiany w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy złożonym w Sejmie.

Sejm pracuje nad informatyzacją procedury w urzędach i sądach administracyjnych

W Sejmie trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku utworzenia przez urzędy i sądy administracyjne elektronicznej skrzynki podawczej. Wprowadzona ma być także między innymi możliwość składania zeznań i wyjaśnień w urzędach w formie elektronicznej.

>>> WCZEŚNIEJSZE
publikacje Kancelarii

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012