Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo podatkowe

Podatek u źródła - WHT

Przedsiębiorca współpracujący z zagranicznymi firmami i dokonujący na ich rzecz płatności najprawdopodobniej jest również płatnikiem zobowiązanym do poboru i rozliczenia podatku u źródła. W ostatnich latach zasady poboru WHT (podatek u źródła, z ang. withholding tax) wielokrotnie zmieniano, a od 2019 r. odpowiedzialność płatnika za jego pobranie uległa jeszcze zaostrzeniu. W firmach koniecznym stało się przeprowadzenie audytu i wdrożenie procedur, które uchronią przed konsekwencjami nieprawidłowości przy realizacji obowiązków w zakresie WHT.

 

W Kancelarii Prawnej Skarbiec oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc w rozliczeniu podatku u źródła. Nasz zespół radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i księgowych przeprowadza audyt sytuacji prawnej Klienta, a następnie opracowuje najlepszą dla niego strategię polityki podatkowej, pozwalającą bezpiecznie spełnić obowiązki fiskalne i jednocześnie zachować jak największe preferencje przy poborze WHT.

Nasi Klienci mogą liczyć na rekomendacje oraz doradztwo podatkowe i prawne w zakresie:
 • definiowania zasad odpowiedzialności osób fizycznych (zarządu płatnika i podatnika) za zobowiązania z tytułu poboru WHT,
 • nakreślenia stopnia ekspozycji na ryzyko reprezentantów płatnika i podatnika w danym rodzaju planowanej działalności gospodarczej
 • ustalania i wyliczania obciążeń publiczno-prawnych (w tym WHT) związanych i niezwiązanych z osiąganiem przez firmę dochodów,
 • przygotowania dedykowanej umowy zabezpieczającej interesy przedsiębiorców oraz określającej ich prawa i obowiązki,
 • wsparcia prawnego przy pozyskaniu ewentualnych zgód korporacyjnych,
 • pełnego wsparcia prawnego (radcy prawnego i/lub adwokata) zarówno w zakresie udzielania rekomendacji jak również reprezentacji firmy przed organami administracji państwowej,
 • doradztwa podatkowego, świadczonego w osobach dedykowanych doradców podatkowych, w zakresie podatku u źródła oraz innych podatków (CIT, VAT, oraz PIT),
 • księgowości wraz z prowadzeniem ksiąg handlowych oraz pełną obsługą kadrowo-płacową przez biuro rachunkowe Skarbiec Corporate Services sp. z o.o.

 

Obowiązek pobrania i rozliczenia WHT

Płatnicy wypłacający wspólnikom, partnerom, kontrahentom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium RP określonego rodzaju należności są zobowiązani do poboru 10%, 19% lub 20% podatku WHT, w zależności od rodzaju źródła dochodu zagranicznego podatnika (np. wypłata dywidendy, sprzedaż usług reklamowych, księgowych, doradczych, przychody z odsetek, z praw autorskich lub pokrewnych). Prawidłowe rozliczenie WHT nastręcza polskim firmom spore trudności nie tylko w zakresie przyporządkowania odpowiedniej stawki opodatkowania dla określonego źródła przychodu. Przykładem mogą tu być usługi IT, które w praktyce rodzą trudności związane z ustaleniem, czy wydatki na nie należy traktować wprost jako zakup usług technicznych, czy na zasadach licencji, czy może jako poniesione w ramach korzystania z prawa autorskiego. Do tego dochodzi konieczność dokonania prawidłowej interpretacji krajowych ustaw podatkowych oraz właściwych międzynarodowych umów ws. unikania podwójnego opodatkowania, co pozwoli na zastosowanie niższej stawki opodatkowania podatkiem u źródła, a nawet całkowicie zwolni z obowiązku jego pobrania.

Przedsiębiorcom (wspólnikom oraz zarządom spółek), którzy prowadząc swoje przedsiębiorstwa są zobowiązani do poboru i rozliczenia podatku u źródła, prawnicy Kancelarii Prawnej Skarbiec świadczą doradztwo prawne i podatkowe w takich kwestiach:

 • Jak dochować wymogów należytej staranności
 • Jak zidentyfikować rzeczywistego właściciela i dopełnić związanych z tym obowiązków sprawozdawczych
 • Czym jest i jakie zagrożenie niesie ze sobą tzw. „mała klauzula” o unikaniu opodatkowania
 • Jak uzyskać certyfikat rezydencji
 • Czym jest polityka podatkowa w zakresie podatku u źródła, jak ją wdrożyć i przestrzegać w firmie
 • Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za niepobranie podatku u źródła
 • Jak uzyskać opinię o możliwości zastosowania preferencji w podatku u źródła
 • Jak złożyć oświadczenie płatnika o spełnieniu warunków zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki WHT
 • Jak skutecznie złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku u źródła

 

Rozliczenia podatku u źródła pod lupą Ministra Finansów

Wprowadzone w życie w 2022 r. zmiany dotyczące podatku u źródła skomplikowały swobodny obrót międzynarodowy, a polscy płatnicy zobowiązani do jego poboru mogą spodziewać się licznych kontroli, bo kwestia rozliczeń WHT została objęta szczególną uwagą Ministra Finansów, który wydał w tym zakresie ostrzeżenia. Wynika z nich, że wzmożone kontrole mogą dotyczyć, m.in:

 • podmiotów dokonujących wypłat na rzecz podmiotów z państw stosujących szkodliwą politykę podatkową,
 • podmiotów dokonujących wypłat na rzecz podmiotów z państw o niskim poziomie opodatkowania przychodów, będących podstawą zwolnienia z podatku u źródła, lub z zupełnym brakiem takiego opodatkowania, na skutek czego dochodzi do podwójnego nieopodatkowania danego przysporzenia (chodzi o takie państwa jak np. Cypr czy Malta),
 • podmiotów, których udziały lub akcje zmieniły właściciela na rezydenta państwa o korzystnym opodatkowaniu dochodów podlegających podatkowi u źródła,
 • podmiotów będących częścią złożonej, wielopoziomowej struktury międzynarodowej,
 • podmiotów wypłacających należności na rzecz podmiotów powiązanych.

 

Trudności z kwalifikacją czynności podlegających WHT

Dodatkowo, wzmożone kontrole fiskusa mogą też dotyczyć poszczególnych rodzajów usług, z tytułu których dokonywane są płatności, a co do których istnieją wątpliwości interpretacyjne, czy podlegają WHT czy nie. Chodzi np. wspomniane usługi IT, w tym kwalifikację płatności za korzystanie z hostingów, usługi doradcze, zarządzania i kontroli, a zwłaszcza „świadczenia o podobnym charakterze”.

Dlatego też niezwykle ważne jest zadbanie o właściwą treść umowy, w tym w szczególności o właściwe sformułowanie zakresu świadczeń, z tytułu którego dokonywane będą płatności mogące podlegać podatkowi u źródła. W przeważającej części przypadków będzie to przesądzać o ich prawidłowej kwalifikacji dla potrzeb WHT.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

 

 

Ważny wyrok dla firm ws. możliwości skorzystania
z ulgi na złe długi. Szansa na obniżenie opodatkowania

Ważny wyrok dla firm ws. możliwości skorzystania z ulgi na złe długi. Szansa na obniżenie opodatkowania

Przedsiębiorcy, którym niewypłacalni dłużnicy nie uregulowali należności mogą obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług o VAT naliczony na „nieściągalnych” fakturach. Do niedawna warunkiem skorzystania z tzw. ulgi na złe długi było posiadanie przez dłużnika statusu zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. W 2020 r. ten wprowadzony w polskiej ustawie o VAT warunek został uznany przez TSUE za sprzeczny z prawem UE. Firmy przystąpiły więc do składania wniosków o korektę podstaw swojego opodatkowania, ale fiskus sporą ich część odrzucał, powołując się na upływ terminu liczonego od daty wystawienia faktury. W niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że skarbówka jest w błędzie, bo przedsiębiorcy nie mieli możliwości występować o korektę wcześniej - dopóki obowiązywał polski przepis, sprzeczny z unijną dyrektywą. Taka interpretacja sądu otwiera firmom furtkę i daje im więcej czasu na obniżenie swojego opodatkowania z tytułu niezapłaconych faktur.

Zmiany dla przedsiębiorców stosujących Estoński CIT od 1 stycznia 2023 roku

Zmiany dla przedsiębiorców stosujących Estoński CIT od 1 stycznia 2023 roku

Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z eksploatacją samochodów używanych w sposób mieszany, doprecyzowanie regulacji dotyczących wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej, nowy termin zapłaty podatku od zysku – to tylko niektóre zmiany w przepisach normujących ryczałt od dochodów spółek, wynikające z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według zapowiedzi nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Czego mogą spodziewać się podatnicy stosujący Estoński CIT?

Handel kryptowalutami w kontekście rozporządzenia MICA

Handel kryptowalutami w kontekście rozporządzenia MICA

Obecnie podstawą dla prowadzana wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w tym zakresie, a także prowadzenia rachunków pochodnych jest wpis do specjalnego rejestru. Warunkiem uzyskania wpisu jest jedynie posiadanie statusu osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz spełnienie określonych w ustawie warunków, głównie w zakresie niekaralności. Jednak forma potwierdzenia możliwości działania na rynku kryptowalut może się niebawem znacznie skomplikować. Wszystko za sprawą rozporządzenia MiCA.

Błędy doręczeń poczty obciążają skarbówkę. Wygrana byłego członka zarządu spółki z fiskusem w sprawie
o 1,5 mln zł

Błędy doręczeń poczty obciążają skarbówkę. Wygrana byłego członka zarządu spółki z fiskusem w sprawie o 1,5 mln zł

Były członek zarządu został obarczony 1,5 milionowym długiem za zobowiązania spółki. Wniósł o wznowienie postępowania podnosząc, iż nie miał szans się odwołać. Organy podatkowe odrzuciły jego wniosek stwierdzając, że decyzja ustalająca jego zobowiązanie jest prawomocna, bowiem korzysta z fikcji prawnej doręczenia po dwukrotnym awizowaniu. Tyle, że na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pracownik poczty zaznaczył niewłaściwe „okienko”.

Zwolnienie z opodatkowania CIT przy wypłacie dywidendy bez statusu rzeczywistego właściciela

Zwolnienie z opodatkowania CIT przy wypłacie dywidendy bez statusu rzeczywistego właściciela

Pomimo wejścia w życie nowelizacji ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie zwolnienia dywidend z opodatkowania, nie zawiera warunku, aby spółka będąca odbiorcą dywidendy była jej beneficjentem rzeczywistym – orzekł 4 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Podejście Look through przy wypłacie dywidendy

Podejście Look through przy wypłacie dywidendy

W międzynarodowych grupach kapitałowych tematem wymagającym analizy podatkowej jest wypłata dywidendy. Kwestia może być problematyczna szczególnie w przypadkach, gdy spółka matka jest spółką specjalnego przeznaczenia, która stworzona została jedynie na potrzeby organizacyjne, ale nie przemawia za nią żadna materia biznesowa.

Zastrzeżenia odnośnie nowych kar dla firm
i modyfikacji unijnych przepisów w sprawie kontroli wwozu i wywozu

Zastrzeżenia odnośnie nowych kar dla firm i modyfikacji unijnych przepisów w sprawie kontroli wwozu i wywozu

Rząd pracuje nad zmianami w ustawie o KAS. Przewidują one m. in. nowe regulacje dotyczące kontroli wwozu i wywozu oraz kontroli ex post. Projekt nowelizacji, będący obecnie przedmiotem konsultacji publicznych, budzi poważne zastrzeżenia Rządowego Centrum Legislacji.

Nakładane na przedsiębiorców sankcje podatkowe VAT muszą być proporcjonalne do wagi naruszeń

Nakładane na przedsiębiorców sankcje podatkowe VAT muszą być proporcjonalne do wagi naruszeń

Stosując wobec podatnika dodatkową sankcję finansową przewidzianą w art. 112b ustawy o podatku od towarów i usług, organ nie może tego robić z automatu, a na podstawie stwierdzenia wystąpienia wskazanych w tym przepisie nieprawidłowości. Musi uwzględnić charakter i wagę uchybień oraz stopień zawinienia przedsiębiorcy – stwierdził w wyroku z 27 lipca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 234/22).

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012