Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek w Delaware

Przez siedem kolejnych lat z rzędu Amerykańska Izba Gospodarcza uznawała stan Delaware za charakteryzujący się najbardziej przyjaznym środowiskiem prawnym w Stanach Zjednoczonych.

 

W stanie Delaware zarejestrowanych jest ponad 850 tys. spółek, w tym ponad połowa amerykańskich spółek giełdowych oraz 63% spółek z listy Fortune 500 (ranking pięciuset największych firm na świecie według przychodów – lista jest kompilowana i publikowana co roku przez amerykański magazyn gospodarczy „Fortune").

Warto pamiętać, że spółka mająca siedzibę rejestrową w Delaware może też posiadać biuro i adres do korespondencji w innym stanie. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje m.in. prestiżowe biura wirtualne w trzech różnych lokalizacjach na Wall Street w Nowym Jorku, gdzie skupione są główne instytucje finansowe USA.

Podstawowe zalety spółki typu Limited
Liability Company

Wśród kilku dostępnych formuł prowadzenia działalności jakie oferuje stan Delaware, szczególną uwagę zawarto zwrócić na spółkę typu Limited Liability Company („LLC"), która łączy w sobie ograniczenie odpowiedzialności osobistej członków spółki, charakterystyczne dla spółek kapitałowych z transparentnością podatkową, charakterystyczną dla spółek osobowych.

Spółka typu LLC stanowi syntezę najlepszych cech spółek kapitałowych i osobowych. Podobnie jak spółka kapitałowa, LLC posiada osobowość prawną niezależną od jej właścicieli; właściciele i menadżerowie nie są osobiście odpowiedzialni za długi i zobowiązania spółki. Natomiast, podobnie jak spółka osobowa, LLC może nie płacić własnego podatku dochodowego. Jej przychody są więc przypisywane bezpośrednio wspólnikom, co pozwala unikać efektu podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółek, charakterystycznego dla klasycznych spółek kapitałowych (co do zasady w przypadku klasycznej spółki kapitałowej, dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz – po raz drugi – podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend).

W przypadku, jeśli spółka LLC generuje dochody wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a wspólnicy spółki nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych, przejrzystość podatkowa tej spółki oznacza w praktyce, że spółka typu LLC nie płaci żadnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.

Również Amerykanie wykorzystują spółki LLC do uzyskania pewnych korzyści podatkowych, jednak głównym celem rejestracji przez rezydentów Stanów Zjednoczonych spółek typu LLC jest ochrona przeciwko roszczeniom wierzycieli. Spółka LLC zapewnia bowiem wszystkim jej członkom bardzo silną ochronę przed odpowiedzialnością za ewentualne zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli.

Inne korzyści

 1. Spółka z siedzibą w Delaware zapewnia daleko posuniętą poufność:
  • pozwalając na złożenie dokumentów anonimowo, prawo Delaware chroni tożsamość i informacje na temat właściciela przedsiębiorstwa;
  • stan Delaware nie wymaga publicznego ujawnienia imion i adresów członków i dyrektorów spółki z o.o. (udziałowców i zarządu);
  • postępowanie sądowe i egzekucyjne to jedyne dwie okoliczności mogące uzasadnić ujawnienie tych informacji.
 2. Struktura spółki z siedzibą w Delaware jest bardzo elastyczna oraz oferuje liczne korzyści podatkowe.

Dzięki użyciu spółki typu LLC skonstruowanej według prawa Delaware, osoby spoza Stanów Zjednoczonych, nie będące rezydentami, mogą w sposób legalny uniknąć amerykańskich podatków federalnych z tytułu przychodów osiągniętych w toku działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Stan Delaware nie nakłada również żadnych innych podatków na spółki, które są formowane w Delaware, a które nie prowadzą działalności gospodarczej na jego terytorium. Spółki niebędące rezydentami uiszczają wyłącznie roczną administracyjną.

Obowiązki sprawozdawcze LLC

W chwili rejestracji spółka LLC przedkłada Akt Ustanowienia Spółki (ang. Certificate of Formation) w biurze Sekretarza Stanu. Akt ten zawiera nazwę spółki LLC (która musi zawierać słowa „Limited Liability Company" lub skróty „L.L.C." albo „LLC") oraz nazwę i adres Przedstawiciela Urzędowego (ang. registered agent) i siedziby spółki LLC w Delaware.

Akt Ustanowienia Spółki zostanie sporządzony przez Kancelarię Prawną Skarbiec, zaś Przedstawicielem Urzędowym spółki będzie kancelaria prawna z Delaware, współpracująca stale z Kancelarią Prawną Skarbiec (jej usługi wliczone są w cenę podaną w naszej ofercie).

Spółka LLC nie musi składać w urzędach stanowych bądź federalnych żadnych raportów dotyczących jej członków, menadżerów, czy też zarządu.

Jeżeli spółka LLC ma więcej niż jednego członka, wymaga się, aby po założeniu spółki wystąpić o nadanie Federalnego Numeru Identyfikacji Podatkowej, a co roku składać zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego (ang. Internal Revenue Service – IRS). Pod warunkiem, że spółka nie posiada dochodu z obszaru Stanów Zjednoczonych, zeznanie podatkowe powinno wykazywać, że spółka nie posiada dochodu podlegającego opodatkowaniu w danym roku podatkowym. Za odrębną opłatą, możemy wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla spółki LLC oraz przygotować i złożyć roczne zeznanie podatkowe spółki. Jednakże rekomendowanym rozwiązaniem jest, aby spółka LLC miała tylko jednego członka, nie będącego rezydentem Stanów Zjednoczonych, ani nie posiadała dochodu z obszaru Stanów Zjednoczonych – w takiej sytuacji LLC może nie występować o nadanie numeru identyfikacji podatkowej, ani nie prowadzić jakiejkolwiek sprawozdawczości podatkowej.

Cudzoziemiec jako jedyny członek LLC

Brak jest ograniczeń odnośnie zagranicznej własności czy też zarządu spółki LLC. Członkowie LLC mogą być osobami fizycznymi lub spółkami z dowolnego kraju. Dopuszczalne jest również by LLC miała tylko jednego członka.

LLC musi mieć siedzibę i przedstawiciela urzędowego (ang. registered agent) w Delaware. Jednakże, nie ma wymogu co do fizycznej obecności w Delaware innych organów LLC. Umowa o zarządzaniu spółką LLC nie podlega wpisowi do akt urzędowych i może być spisana w dowolnym języku. Dane członków ani dyrektorów spółki LLC nie podlegają ujawnieniu w żadnych publicznie dostępnych rejestrach.

Akta spółki LLC mogą być przechowywane poza terytorium USA. Udziały w spółce LLC posiadane przez osobę fizyczną niebędącą rezydentem USA, podlegają podatkowi spadkowemu. Można go jednak uniknąć, jeżeli udziały są w posiadaniu spółki zagranicznej.

Jak prawidłowo korzystać
ze spółki typu LLC?

W typowych okolicznościach rekomendujemy powołanie struktury składającej się z dwóch podmiotów:

 1. transparentna podatkowo spółka zarejestrowana w jurysdykcji o wysokim prestiżu („Spółka A"). Zakładamy, że Spółka A będzie bezpośrednim kontrahentem dla podatników zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Pojęcie „transparentności podatkowej" wyjaśniamy szczegółowo poniżej – w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że spółka tego rodzaju nie jest zobowiązana do deklarowania jakichkolwiek przychodów, ponieważ przychód ten może zostać przypisany bezpośrednio wspólnikom takiej spółki.
  Spółkę taką możemy założyć m.in. w amerykańskich stanach Delaware, Oregon, Nowy Jork, Waszyngton DC, New Jersey czy Wyoming.
 2. klasyczna spółka offshore („Spółka B"), zarejestrowana w jurysdykcji, której system prawny przewiduje korzystne formy opodatkowania dochodów.

Spółka B będzie wyłącznym udziałowcem Spółki A. Dzięki temu przychód transparentnej podatkowo Spółki A zostanie przypisany bezpośrednio jej udziałowcowi w postaci Spółki B, założonej w miejscu, gdzie nie istnieje podatek od dochodu. Z drugiej strony, kontrahenci nie będą dokonywać czynności bezpośrednio z zarejestrowaną w państwie o korzystnym systemie podatkowym Spółką B, której istnienie nie będzie im nawet znane, ale ze Spółką A, której zarejestrowana siedziba nie będzie posiadała żadnych negatywnych konotacji.

Rekomendujemy, aby spółkę o właściwościach odpowiadających Spółce B powołać na Anguilli, ale możliwe jest też alternatywnie założenie takiego podmiotu na Kajmanach, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Bermudach, Bahamach, Wyspach Marshalla, w Liberii, na Samoa czy Vanuatu.

W związku z nowelizacją amerykańskiej Ustawy o Poufności Bankowej (ang. Bank Secrecy Act), na spółki, które osiągnęły wpływ przekraczający 10 000 $ na rachunek bankowy prowadzony przez zagraniczny bank (tj. bank niedziałający w Stanach Zjednoczonych), został nałożony obowiązek składania corocznych raportów do Urzędu Skarbowego, poprzez złożenie formularza TD F 90-22.1 (FBAR).

Niniejszy obowiązek dotyczy wszystkich spółek LLC w Stanach Zjednoczonych – zarówno tych jedno, jak i wieloosobowych – nawet jeżeli mogłyby zostać uznane za tzw. „Disregarded Entities" (a więc spółki transparentne podatkowo) w świetle amerykańskiego prawa podatkowego. Ponadto, nie zostały przewidziane wyjątki dla spółek, których właścicielami są osoby nie będące obywatelami Stanów Zjednoczonych – pomimo iż Skarb Państwa USA nie obejmuje swoją jurysdykcją właścicieli spółek, którzy są cudzoziemcami działającymi jako osoby fizyczne w państwie pochodzenia, to wymaga się od nich by składali FBAR, ponieważ są podatnikami dla przedmiotowego celu.

Nie ma również odstępstw ze względu na kryterium źródła dochodu. Bez znaczenia jest fakt czy dochód został osiągnięty poza terytorium Stanów Zjednoczonych, czy też został przelany z terytorium USA na konto prowadzone w zagranicznym banku. Wszystkie spółki miały obowiązek złożenia FBAR za rachunki bankowe aktywne w 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku. Przy składaniu niniejszego formularza niezbędnym jest posiadanie numeru EIN (numer identyfikacyjny pracodawcy). Złożenie formularzy SS-4 i TD F 90-22 nie oznacza, że spółka ma obowiązek płacić w USA podatek dochodowy.

Założenie spółki w Delaware należy poprzedzić konsultacją z kompetentnym i doświadczonym doradcą. W szczególności należy mieć na uwadze coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS. Obejmuje on wymianę informacji finansowych, w tym również na potrzeby podatkowe. W praktyce oznacza to, że gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku bankowym spółki z Delaware, prowadzonym np. w jednym z państw europejskich, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie trafi do miejscowych organów podatkowych. W konsekwencji dochody uzyskiwane przez spółkę mogą zostać w istocie opodatkowane polskim podatkiem dochodowym, a w skrajnym przypadku można narazić się na odpowiedzialność karnoskarbową.

Spółki w Delaware i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w Delaware, po spełnieniu ustawowych warunków mogą być spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Podatkowa Grupa Kapitałowa jako instrument planowania podatkowego

Podatkowa Grupa Kapitałowa jako instrument planowania podatkowego

Planowanie podatkowe jest podstawą efektywnego opodatkowania dochodów w firmie. Pomimo licznych zabiegów fiskusa i prób ograniczania podatników w stosowaniu optymalizacji w dalszym ciągu czynności, które skutkują obniżeniem obciążeń fiskalnych przy jednoczesnym uzasadnieniu ekonomicznym transakcji, nie są sprzeczne z literą prawa. Jednym z przykładów dozwolonej optymalizacji jest koncepcja Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK).

Niskie podatki

Minimalne podatki – maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raje podatkowe

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończona ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raje podatkowe – czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie, umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet, to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Fundacja offshore

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Spółki zagraniczne

Sprzedaję kody do gier – gdzie mogę założyć spółkę, aby zminimalizować koszty podatkowe?

Gry komputerowe to jedna z popularniejszych form rozrywek. Wartość polskiego rynku gier wynosi niemal 2 mld zł. Ciągły rozwój tej branży przejawia się również w pojawiających się na rynku nowych usługach, np. sprzedaży kodów do gier. Jak zoptymalizować koszty prowadzonej działalności w tym zakresie?

Konsekwencje założenia spółki zagranicznej bez konsultacji prawnej

W obrocie gospodarczym coraz częściej zauważalnym zjawiskiem jest zakładanie firm poza granicami Polski. Wybór lokalizacji dla prowadzonej działalności jest zróżnicowany i uwarunkowany wieloma czynnikami. Każdy z tych wyborów wiąże się z pewnymi korzyściami natury podatkowej lub prawnej. Niemniej jednak zarejestrowanie działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jest procesem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia. Dlatego też wiele przedsiębiorstw boryka się z konsekwencjami błędnie przeprowadzonej rejestracji lub podjęciem działań bez wcześniejszych konsultacji prawnych.

Wymiana informacji podatkowych

Nowe przepisy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Już obowiązuje nowa ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Określa zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych i kontrolę ich wykonywania.

Automatyczna wymiana informacji podatkowych pomiędzy krajami. Gdzie warto ulokować aktywa, by nie podlegać systemowi weryfikacji OECD?

Walka z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, to teoretycznie główne cele wytycznych przygotowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także wdrażanych unijnych dyrektyw, które będą implementowane przez państwa europejskie do ich porządków prawnych. Automatyczna wymiana informacji o aktywach zgromadzonych na rachunkach bankowych obejmie również Polskę. Nie musi to jednak oznaczać końca tajemnicy bankowej we wszystkich krajach świata, dlatego też warto zastanowić się nad rozwiązaniami optymalizacyjnymi, polegającymi na ulokowaniu środków finansowych w państwach niepoddających się systemowi weryfikacji OECD.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście polskich firm

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą za granicą, mogą obawiać się podwójnego opodatkowania osiągniętych zysków. Jednak znajomość prawa może pozwolić na uniknięcie tego rodzaju sytuacji.

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012