Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Słowacji

Republika Słowacka to średniej wielkości państwo europejskie o ciekawej historii i stabilnej pozycji geopolitycznej. Słowacja jest południowym sąsiadem Polski, od roku 2004 należy do Unii Europejskiej oraz NATO. Jest to wolnorynkowa, niewielka, lecz dynamiczna i jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Po Czechach i Słowenii jest trzecim najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem byłego bloku komunistycznego. 1 stycznia 2009 roku Słowacja zdecydowała się przystąpić do Unii Walutowej i korona słowacka została zastąpiona przez €.

Spółka komandytowa – komanditná
spoločnosť – struktura i korzyści

Pewne regulacje słowackiego systemu podatkowego mogą posłużyć do korzystnego opodatkowania dochodów polskich rezydentów podatkowych. Należy w tym kontekście wyjaśnić, że w wyniku zmiany przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Cyprem, zmieniła się sytuacja polskich właścicieli spółek kapitałowych na Cyprze – najłatwiejszy sposób transferu środków z tych spółek, czyli w formie wynagrodzenia dyrektorów, stracił na atrakcyjności. Do końca roku 2012 pobór wynagrodzenia w formie pensji dyrektorów skutkował brakiem podatku dochodowego w Polsce, a ewentualna dywidenda ze spółki cypryjskiej opodatkowana była na poziomie 9%. Od 1 stycznia 2013 roku, przy zachowaniu istniejącego modelu wypłat, wynagrodzenie dyrektorów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według progresywnej skali podatkowej do 32%, a dywidendy 19%. Zmiany przepisów nie uniemożliwiają jednak poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Jedną z możliwości jest komanditná spoločnosť na Słowacji jako dodatkowy podmiot uzupełniający strukturę z kapitałową spółką cypryjską (lub inną z dowolnego kraju Unii Europejskiej). Słowacka komanditná spoločnosť jest odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Jednakże zróżnicowana jest metoda rozliczania podatku dochodowego przez poszczególnych wspólników. Zgodnie ze słowackimi przepisami, zysk wygenerowany przez spółkę podlega opodatkowaniu na poziomie komplementariusza, a na poziomie spółki – tylko zysk przypadający na komandytariusza. Trzeba tutaj dodać, że stosunek podziału zysku można ustalać w sposób dowolny, więc podatkiem na poziomie spółki może być objęte 0,01% zysku przypadające komandytariuszowi.

Wróćmy do polskiego właściciela spółki kapitałowej na Cyprze. Chcąc uniknąć niekorzystnych zmian w opodatkowaniu, zakłada on spółkę komandytową na Słowacji i przekazuje jej swoje udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Aby dla dotychczasowego właściciela udziałów nie wiązało się to z obowiązkiem podatkowym wywołanym zamianą udziałów, spółka słowacka musi uzyskać bezwzględną większość praw głosu w spółce cypryjskiej. Zabieg ten, odbywający się na poziomie spółek, nie wywołuje konsekwencji podatkowych, a nowym beneficjentem zysków ze spółki cypryjskiej staje się komanditná spoločnosť. Przy spełnieniu określonych warunków, dywidendy wypłacane przez spółkę cypryjską nie będą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. Warunkiem neutralności podatkowej niniejszej transakcji jest posiadanie przez spółkę słowacką przynajmniej 10% udziałów cypryjskich minimum przez 2 lata od momentu transakcji wniesienia udziałów (wynika to z postanowień tzw. Dyrektywy Parent-Subsidiary).

Jak to działa?

Spółka cypryjska wypłaca zgromadzone środki finansowe w postaci dywidendy na rzecz spółki słowackiej. W obu jurysdykcjach wypłata dywidendy nie będzie podlegać opodatkowaniu. Środki te pojawiają się na koncie spółki słowackiej i mogą zostać przekazane do prywatnego majątku polskiego wspólnika. Zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód osiągnięty przez komplementariusza komanditná spoločnosť będącego polskim rezydentem podatkowym podlega pod kategorię „zyski przedsiębiorstwa”. Jednak dla polskiego podatnika stanowić będzie dochód uzyskany poprzez położony na terytorium Słowacji zakład, który będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Obowiązki sprawozdawcze spółki
komanditná spoločnosť

Słowacki rejestr działalności gospodarczej („OBCHODNÝ REGISTER”) jest rejestrem publicznym, który zawiera określone informacje dotyczące poszczególnych przedsiębiorców, spółek i innych podmiotów prawnych zgodnie z wymogami ustawodawczymi. Niniejszy rejestr jest utrzymywany i prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Słowacki rejestr działalności gospodarczej umożliwia bezpłatny dostęp i pobieranie informacji na temat:

  • firmy przedsiębiorcy;
  • numeru identyfikacyjnego;
  • siedziby;
  • numeru rejestru;
  • imienia i nazwiska osoby.

Możliwość wyszukiwania jest także dostępna w języku angielskim. Ponadto, zmiana słowackiej ustawy nr 530/2003 Zb.U. Kodeks handlowy wprowadziła możliwość publikowania niniejszego rejestru w postaci elektronicznej. Tak więc, zaktualizowane dokumenty są przechowywane w formie papierowej i elektronicznej.

Mając powyższe na uwadze, wspólnicy spółki komanditná spoločnosť są ujawnieni w słowackim rejestrze. Ponadto, spółka jest zobowiązana do składania rocznego zeznania podatkowego.

Spółki na Słowacji i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Słowacji, według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012