Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Republika Wysp Marshalla to państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym, składające się z 1225 wysp położonych na północ od Nauru i Kiribati, na wschód od Mikronezji oraz na południe od amerykańskiej wyspy Wake. W 1979 r. Republika Wysp Marshalla podpisała z rządem amerykańskim Porozumienie o Wolnym Stowarzyszeniu, które weszło w życie w 1986 r. Od tej pory Wyspy Marshalla są niezależnym państwem stowarzyszonym z USA. Zapewnia to wysoki poziom stabilności politycznej i ekonomicznej Wysp Marshalla.

Korzyści podatkowe

Pomoc rządowa Stanów Zjednoczonych stanowi podstawę gospodarki tej wyspiarskiej republiki, stąd miejscowe regulacje prawne umożliwiają tworzenie spółek, które są w zasadzie wolne od podatku dochodowego.

Spółki offshorowe z siedzibą na Wyspach Marshalla są zwolnione z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, opłat skarbowych, obowiązków przedkładania sprawozdań z obrotu firmy, kontroli dewizowych oraz wszelkich innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych w odniesieniu do swojej gospodarki finansowej. Niezbędne jest więc uiszczanie tylko jednej daniny publicznoprawnej, w postaci rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego Rejestr Korporacji (opłata ta jest uwzględniona w cenie naszych usług).

Wszelkie wypłaty z dochodu spółki offshore z siedzibą na Wyspach Marshalla na rzecz innej spółki niebędącej rezydentem Wysp Marshalla lub też na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza Wyspami Marshalla, zwolnione są z wszelkich podatków (co nie wyklucza możliwości powstania obowiązku podatkowego w kraju siedziby odbiorcy dywidendy).

Wysoki poziom poufności

Wyspy Marshalla oferują bardzo wysoki poziom poufności odnośnie struktury właścicielskiej spółek. Informacja o pierwszych członkach zarządu nie jest publicznie dostępna, albowiem przechowuje ją i przetwarza wyłącznie agent rejestrowy spółki.

Informacje o udziałowcach i późniejszych członkach zarządu nie są w ogóle zbierane i przetwarzane przez administrację Wysp Marshalla. Oznacza to, iż nie istnieją żadne dokumenty urzędowe, ani rejestry urzędowe na podstawie których można byłoby ustalić, kto jest udziałowcem spółki. Wyspy Marshalla dopuszczają emitowanie przez spółkę offshorową udziałów na okaziciela, w ich klasycznej postaci, tzn. nie tylko posiadacz udziału nie jest ujawniony w treści dokumentu, ale również nie ma obowiązku udostępniania rejestru udziałów (księgi udziałów) organom administracji publicznej Wysp Marshalla.

Wyspy Marshalla zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) ze Stanami Zjednoczonymi, Australią, Holandią, Nową Zelandią, Danią, Grenlandią, Wyspami Owczymi, Islandią, Norwegią, Szwecją, Irlandią i Koreą, jednak w praktyce nie przekazuje ona żadnych informacji.

Elastyczny system prawny

Prawodawstwo Wysp Marshalla w zakresie prawa spółek opiera się na rozwiązaniach przyjętych w amerykańskim stanie Delaware, które uchodzą za najlepsze na świecie. Wyspy Marshalla wprost inkorporowały do swojego systemu prawnego całokształt prawodawstwa handlowego Delaware, włączając w to prawo zwyczajowe (ang. common law). Przepisy te stosuje się za każdym razem, kiedy prawo Wysp Marshalla nie zawiera postanowień przeciwnych.

Rejestr handlowy Wysp Marshalla został sprywatyzowany i w praktyce jest on prowadzony przez firmę z Londynu. Szybkość działania i poziom obsługi jest znacząco wyższy niż w przypadku polskiego Krajowego Rejestru Sądowego.

Poza adaptacją prawa handlowego stanu Delaware Wyspy Marshalla przyjęły szereg rozwiązań, które czynią miejscowe struktury korporacyjne jedną z najbardziej elastycznych formuł dla działalności spółek kapitałowych, jakie zna światowe prawo handlowe.

W przypadku offshorowej spółki kapitałowej z siedzibą na Wyspach Marshalla:

  • nie ma żadnych wymogów odnośnie minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki;
  • dopuszczalny jest zarząd jednoosobowy (może to być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna);
  • nie ma wymogu sporządzania sprawozdania finansowego, ani badania go przez biegłego rewidenta;
  • posiedzenia zarządu i walne zgromadzenia mogą odbywać się gdziekolwiek na świecie.

Spółki na Wyspach Marshalla i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Wyspach Marshalla, podlegają przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych, gdyż według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie maltańskim rezydentem podatkowym (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego rodzaju przedsięwzięcie należy mieć na uwadze coraz bardziej powszechne wdrażanie systemu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, również na potrzeby podatkowe. W praktyce oznacza to, że gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku bankowym prowadzonym w państwie, które zobowiązało się do uczestnictwa w wymianie informacji, będzie np. polski rezydent podatkowy, to informacja ta zostanie przekazana do krajowych organów podatkowych. Z tego też względu kluczowym jest, aby rzeczywiście doszło do utraty polskiej rezydencji podatkowej.

2018-05-22 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012