Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Malcie

Choć system podatkowy Malty jest skomplikowany, to oferuje również szereg możliwości redukcji bądź wyeliminowania opodatkowania dochodu, co w połączeniu z siecią 67 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zawarte przez ten kraj, wskazuje na duży potencjał Malty w międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Spółki prawa maltańskiego

Co do zasady podatek dochodowy od osób prawnych wynosi na Malcie 35%. Jednak Malta oferuje system tzw. pełnej refundacji (pełnego przypisania), zgodnie z którym podatek zapłacony przez spółkę zostaje zaliczony na poczet podatku płaconego przez udziałowców w momencie wypłaty dywidendy. W sytuacji, gdy dywidendę wypłaca spółka handlowa, odbiorcy dywidendy mają prawo do refundacji w wysokości 67 kwoty podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę na Malcie. Mając na uwadze powyższe odliczenia, efektywna stawka opodatkowania CIT spółek na Malcie może nawet wynosić ok. 5%.

W przypadku wypłat dokonywanych przez spółkę maltańską na rzecz udziałowców z zysku pochodzącego z odsetek oraz należności licencyjnych, mogą oni ubiegać się o refundację w wysokości 57 kwoty podatku zapłaconego przez spółkę maltańską w momencie dokonania wypłaty.

Jednak refundacja w wysokości 67 albo 57 zapłaconego podatku będzie możliwa tylko jeśli spółka nie skorzystała z ulg przewidzianych w zawartych przez Maltę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. W sytuacji kiedy wypłacana dywidenda pochodzi z zysku przypisanego jako zysk zagraniczny i w związku z którym spółka skorzystała z ulg w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, udziałowcy mają prawo do refundacji w wysokości 23 podatku zapłaconego przez spółkę maltańską.

Opisane powyżej refundacje są realizowane poprzez dokonywanie wypłat odpowiednich kwot do uprawnionych udziałowców, w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek w tej sprawie.

Spółka holdingowa z wykorzystaniem
spółki maltańskiej

Rozwiązanie to opiera się na międzynarodowym wehikule z wykorzystaniem spółki osobowej w Polsce, gdzie jednym ze wspólników będzie spółka kapitałowa z Malty. Jeśli chodzi o podmiot polski, to może nim być spółka jawna albo spółka komandytowa, gdzie jednym ze wspólników jest osoba fizyczna, a drugim niniejsza spółka maltańska. Alternatywnie, drugim wspólnikiem, obok spółki maltańskiej, może być polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotowa spółka maltańska, zgodnie z polskimi przepisami, zarejestrowałaby się w polskich organach skarbowych i w Polsce podlegałaby opodatkowaniu w stosunku do dochodów otrzymywanych z polskiej spółki osobowej. Jednakże, niniejszy przychód byłby kompensowany z wynagrodzeniem dyrektora zarządzającego. W tym miejscu rekomendujemy, aby spółka maltańska uzyskała odpowiednią interpretację od polskiego Ministra Finansów, potwierdzającą planowany stan faktyczny. W konsekwencji, spółka maltańska uzyskiwałaby zyski na minimalnym poziomie.

W prezentowanej strukturze osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi zostałyby powołane na podstawie odpowiedniej uchwały na dyrektora zarządzającego spółki maltańskiej. Zgodnie z postanowieniami polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, taki dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Poniżej przedstawiamy interpretacje podatkowe opisujące kwestie traktowania pod względem podatkowym wynagrodzenia dyrektora zarządzającego ze spółki prawa maltańskiego w Polsce, które zostały wydane w 2012 roku, a więc po wejściu w życie zmienionej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą.

Z kolei na Malcie opodatkowaniu (jako wynagrodzenie dyrektora, tzw. directors' fees) podlega wynagrodzenie otrzymywane przez dyrektora, ale będącego osobą zasiadającą w radzie dyrektorów spółki, tzw. board of directors. Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym otrzymywałaby wynagrodzenie na podstawie stosownej uchwały powołującej na stanowisko dyrektora zarządzającego, ale nie powołującą do rady dyrektorów (ang. board of directors). Powyższe stanowisko oficjalnie potwierdza maltański organ podatkowy, który stanowi, iż wynagrodzenie dyrektora zarządzającego nie jest opodatkowane na Malcie: „Other remuneration paid to a person, who is also a director, in respect of other services rendered to the company (eg. employment, advisory etc.) would not be taxable in Malta if the said person is neither resident nor domiciled in Malta, nor performing the services in Malta, nor has a PE in Malta."

W konsekwencji, wynagrodzenie osoby fizycznej – polskiego rezydenta podatkowego, będącego dyrektorem zarządzającym w spółce maltańskiej wynagradzanego na podstawie odpowiedniej uchwały, ale nie powołanego do rady dyrektorów spółki (board of directors) – nie podlega opodatkowaniu ani na Malcie, ani w Polsce.

Struktura holdingowa z wykorzystaniem
spółki osobowej na Malcie

Rozwiązanie to opiera się na międzynarodowym wehikule z wykorzystaniem dwóch podmiotów – spółki kapitałowej offshore (np. spółki z siedzibą na Wyspach Marshalla) lub spółki kapitałowej na Cyprze, oraz transparentnej podatkowo spółki osobowej na Malcie, gdzie wspólnikami byliby polscy rezydenci podatkowi. W planowanej strukturze spółka osobowa stałaby się udziałowcem w spółce offshore. W konsekwencji przedmiotowa spółka osobowa uzyskiwałaby dochody z tytułu uczestnictwa w zyskach niniejszej spółki offshore.

Dochody otrzymane z tytułu dywidend od spółki offshore na rzecz spółki osobowej na Malcie w postaci dywidendy do udziałowca nie będzie podlegał opodatkowaniu u źródła, a otrzymana dywidenda w prezentowanej strukturze także będzie w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie.

Z kolei dochody przypisane wspólnikom spółki osobowej z siedzibą na Malcie powinny być rozliczane z uwzględnieniem przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Maltą. Jednak dochody spółki osobowej będą mogły być przedmiotem opodatkowania na poziomie wspólników tylko w przypadku, gdy zgodnie z maltańskimi przepisami podatkowymi spółka będzie uznana za podmiot transparentny podatkowo.

Zgodnie z przepisami przedmiotowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski przedsiębiorstwa osiągane poprzez zagraniczny zakład tego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w tym państwie, w którym położony jest zakład w części dochodu przez niego wygenerowanego. Z kolei na gruncie maltańskich przepisów podatkowych, osoby niebędące maltańskimi rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Malty. W konsekwencji dochody uzyskiwane przez komplementariusza z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w spółce osobowej na Malcie traktowane będą w świetle lokalnych regulacji podatkowych jako zyski z działalności gospodarczej, osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, a co za tym idzie – co do zasady – podlegać będą opodatkowaniu maltańskim podatkiem dochodowym.

Jednocześnie, na podstawie polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i osiągającej dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania.

Podsumowując, mając na uwadze powyżej przedstawione postanowienia, dochody uzyskiwane przez polskiego rezydenta podatkowego z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w maltańskiej spółce osobowej, stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Malty zakład, które zgodnie z przepisami będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, jak również zysk otrzymywany z tytułu dywidend przez maltańską spółkę osobową od offshorowej spółki kapitałowej nie będzie podlegał opodatkowaniu na Malcie.

Opisany powyżej schemat stanowi doskonałe remedium na opodatkowanie wypłat dywidendy na rzecz udziałowców – osób fizycznych. Potwierdzają to liczne interpretacje polskiego Ministra Finansów, w tym interpretacja indywidualna z 12 lutego 2015 r. (znak IBPBI/1/415-1374/14/BK), gdzie wskazano:

[…] Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który planuje założyć spółkę osobową na terytorium Malty […] Głównymi źródłami przychodów Spółki będą zatem zyski ze świadczenia usług, jak również zyski wynikające z posiadania udziałów w innych spółkach (w szczególności: dywidendy, zyski ze zbycia udziałów, dochody z likwidacji, umorzenia udziałów/akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub inne) […].

[…] W konsekwencji dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze spółki osobowej z siedzibą na Malcie będą w Polsce zwolnione z opodatkowania (zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie podziału zysków, a także faktycznej ich wypłaty Wnioskodawcy) […].

Powyżej opisany scenariusz, oprócz optymalizacji dywidendy, będzie miał zastosowanie również do sytuacji, kiedy polski rezydent podatkowy, będący udziałowcem lub akcjonariuszem, będzie chciał sprzedać całość posiadanych przez siebie aktywów inwestorowi. Przedmiotowy schemat umożliwi bezpodatkowe zbycie posiadanych udziałów bądź akcji na rzecz inwestora.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Zagraniczne spółki kontrolowane

Natalia Wytrykowska: Cypr i Malta kontra CFC

Od początku 2015 roku obowiązują w Polsce przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Celem wprowadzenia regulacji było, między innymi, zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów umożliwiających unikanie płacenia podatku dochodowego – np. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Private equity

Malta - optymalny wybór dla private equity

Myśląc o Malcie widzimy niezwykłe krajobrazy okraszone starożytnymi i średniowiecznymi zabytkami, tworzące niepowtarzalny klimat tej uroczej wysepki. Jednak nie tylko turyści odnaleźli na Malcie przyjazne i atrakcyjne dla siebie miejsce. Również przedsiębiorcy.

Malta - raj podatkowy

Malta - europejska oaza biznesu

Na przestrzeni ostatnich lat daje się zaobserwować znaczące zmiany w zakresie podejścia do tworzenia i stosowania prawa podatkowego. Przejawy nadużycia przepisów podatkowych, globalny terroryzm, uchylanie się od opodatkowania i rosnąca skala przestępczości gospodarczej, spowodowały wykształcanie się, rosnących w siłę, mechanizmów ochrony interesów prawno-podatkowych, największych światowych gospodarek.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012